budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim

14-05-2024, 23:25

Dane kontaktowe

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. Słowackiego 11,66-010 Nowogród Bobrzański
tel. +48 517886269
fax. 68 411 39 32
e-mail: [email protected]
http:// www.nowogrodbobrz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 517886269

1.5.8.) Numer faksu: 68 411 39 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ff14dc3-1237-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054171/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa rowerowego placu zabaw - pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
a). W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
b). Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
c). Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl.
d) Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego,
opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
f). Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy
wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania
się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą
kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma
możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
g) Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogród Bobrzański z siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: [email protected];
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: : Jarosław Sak w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr tel. (68) 329-09-62 lub adresem e-mail: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.13.2024.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 551476,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę rowerowego placu zabaw – toru do jazdy rowerem „pumptrack” w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu (oświetlenie, chodnik i elementy małej architektury miejskiej).

a) Elementy Pumptracku

Tor do jazdy rowerem pumptrack to obiekt, którego cechą charakterystyczną jest ukształtowanie naprzemiennych wyniesień i obniżeń terenu (muld) oraz odpowiednie wyprofilowanie zakrętów w taki sposób, aby użytkownik raz wprawiony w ruch mógł poruszać się po torze w formie zamkniętej pętli, bazując wyłącznie na „pompowaniu” siłą własnych nóg (od czego wywodzi się nazwa tego typu obiektów). Jest to rodzaj rowerowego placu zabaw. 6 Projektuje się wykonanie toru w formie drogowej budowli ziemnej (nasypu) o zmiennej wysokości w przedziale 0,00-1,10m ponad poziom terenu. Projektowane obiekty ze względu na niską wysokość wpiszą się w sposób naturalny w przylegający teren i nie będą się znacząco odznaczać od otaczającego krajobrazu. Do wykonania budowli ziemnej należy wykorzystać grunty nasypowe, niewysadzinowe o parametrach gwarantujących odpowiednie zagęszczenie. Dopuszcza się wykorzystanie frakcji żwirowej, kamienistej w ilości nie większej niż 30% i tylko w dolnych warstwach konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania gruzu ceglanego, gruntów monofrakcyjnych niedających się zagęścić ani gruntów organicznych. Szerokość konstrukcji gruntowej zarówno u podstawy jak i w koronie nasypu jest zmienna i należy ją wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Dopuszcza się drobne lokalne modyfikacje wysokości i długości muld po wykonaniu obligatoryjnych jazd próbnych na rowerze (przed ułożeniem warstwy kruszywa i nawierzchni bitumicznej), w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania i upłynnienia rytmiki pokonywania toru. Cześć jezdna toru o zasadniczej szerokości na odcinku prostym 1,70m (w rzucie z góry) zaprojektowana została jako bitumiczna z AC 8S, o grubości 5-7cm (średnio 6cm). Krawędź nawierzchni bitumicznej fazowana 1:1 na gorąco, wyniesiona 2cm ponad przylegające „pobocze”, w celu umożliwienia powierzchniowego spływu wody. Pod warstwą bitumiczną przewidziano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm wraz z odsadzkami min. 10cm i skosem 1:1. Nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana została ze spadkami poprzecznymi o wartości min. 2,0% w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej w przyległe tereny zielone. Skarpy nasypów obhumusowane warstwą ziemi urodzajnej śr. gr. ok. 5cm, na której ułożony zostanie trawnik z rolki o gr. 2cm, kołkowany. Teren przyległy u podstawy obiektu zostanie odpowiednio wyprofilowany i obsiany mieszanką traw po zakończeniu robót i uprzątnięciu terenu. Długość tras jezdnych toru w osi wynosi ok. 216m. Zaprojektowany tor ma formę zamkniętej pętli z dziesięcioma zakrętami profilowanymi i czterema wyspami wewnętrznymi. Konstrukcja nawierzchni toru rowerowego pumptrack:
• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 5-7cm.
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.
• Konstrukcja ziemna nasypowa o grubości do 1,00m
• Wyprofilowane i zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gł. 40cm i wypełnieniu koryta gruntem nasypowym do poziomu terenu
Wody opadowe i roztopowe z budowanego obiektu zostaną odprowadzone przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych w przyległe tereny zielone. Z uwagi na piaszczystą strukturę gruntu pod warstwą ziemi urodzajnej podłoże charakteryzuje się dobrymi parametrami chłonnymi i obecnie nie obserwuje się nawet występowania lokalnych zastoisk wody (kałuż) po opadach deszczu, w związku z czym nie przewidziano żadnych szczególnych rozwiązań związanych z odwodnieniem terenu. Woda będzie wchłaniana w grunt rodzimy w taki sam sposób jak przed powstaniem zaprojektowanych obiektów w przygotowanych do tego celu płytkich złożach chłonnych wypełnionych kruszywem naturalnym (żwirem) frakcji 16-63mm. Dodatkowo projektuje się odcinek chodnika stanowiący dojście do obiektu od istn. furtki, wraz z placem do odpoczynku uzupełnionym o obiekty małej architektury (zgodnie z punktem 5.3).

b) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• 8cm – kostka bet. typu „cegiełka”, kolor szary
• 4cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 10cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.
• 10cm – warstwa odsączająca z piasku • wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe po korytowaniu
• obramowanie z obrzeży betonowe 8x30cm ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15 Wymagania w zakresie nośności i zagęszczenia warstw:
• na dnie koryta gruntowego: E2 ≥ 60MPa = Is ≥ 0,97 = Evd ≥ 30MPa (badanie płytą dynamiczną)
• na górze nasypu/warstwy odsączającej/odcinającej (przed ułożeniem kruszywa): E2 ≥ 80MPa = Is ≥ 1,00 = Evd ≥ 40MPa (badanie płytą dynamiczną)
• na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego (przed ułożeniem masy bitumicznej lub kostki): E2 ≥ 100MPa = Is ≥ 1,00 = Evd ≥ 50MPa (badanie płytą dynamiczną) 7 5.3

c) OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
W ramach inwestycji przewidziano uzupełnienie projektowanej przestrzeni toru rowerowego o elementy małej architektury miejskiej w postaci (symbole z rysunku PZT):
• A1. Ławka parkowa 1,50m z oparciem - szt. 2
• A2. Stojak dla rowerów - szt. 1
• A3. Kosz na śmieci - szt. 1
• A4. Tablica regulaminowa/informacyjna - szt. 1
Urządzenia posadowione na fundamencie betonowym lub kotwach według wytycznych producenta. Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję użytkowania, konserwacji oraz montażu oraz przymocować tabliczkę znamionową z odniesieniem do właściwej normy oraz datą produkcji. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi ma okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę oraz zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci. Należy używać materiałów i wyrobów posiadających odpowiednie świadectwa, atesty i dopuszczenia do stosowania z budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm – również zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Należy stosować jedynie urządzenia przeznaczone do przestrzeni publicznych. Przy posadowieniu urządzeń należy zwrócić uwagę na ewentualną istniejącą sieć uzbrojenia podziemnego.
d) OŚWIETLENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Opis ogólny Projektuje się budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz z montażem 6 kpl. słupów oświetleniowych o wys. 7,0m wykonanych w technologii bezszwowej z aluminiowym, anodowanych w kolorze brązowym, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na projektowanych słupach przewidziano montaż opraw LED (po 2 oprawy na słup z belką). Nowy lampy zasilone zostaną z istniejącej skrzynki oświetleniowej na terenie działki. Oświetlenie zaprojektowano o parametrach oświetlenia dedykowanego dla obiektów sportowych. 5.4.2
Charakterystyka elektryczna:
- strefa klimatyczna: W1 i S1
- napięcie zasilania nN: 230/400V, 50 Hz
- kabel nN: YAKY 5x25mm2 1kV
- ochrona od porażenia: sieć nN
– samoczynne wyłączenie zasilania
- zasilanie: istniejąca sieć nN 0,4kV własności Gminy Nowogród Bobrzański
- długość proj. sieci kablowej nN: całkowita: L = 185,0 (221,0)m* * długość linii kablowej – całkowita 185,0 (221,0)m*
– kolejno: długość liniowa (długość całkowita)m
- głębokość ułożenia: nN-0,7m(1,0m - na terenach. rolnych, leśnych, zadrzewionych)
Normy, przepisy, katalogi - N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
1. Kryterium Cena
Najniższa wartość kryterium Cena
C = ---------------------------------------------------------------------------- x 60 %
Cena oferty badanej
Kryterium: Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Jeśli Wykonawca nie uzupełni pola w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna punkty odpowiednio.
Jednostka miary: Miesiące
Okres gwarancji oferty badanej
G = ---------------------------------------------------------------------------- x 40 %
Najwyższa wartość kryterium okres gwarancji

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym określonych w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835 z późn. zm) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji ofert z Wykonawcami, Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.
• Zamawiający zaprosi jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.