budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przebudowa ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych

14-05-2024, 17:02

Dane kontaktowe

GMINA MICHAŁOWICE
Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 Reguły
e-mail: [email protected]
http:// www.michalowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4462851f-11fd-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017654/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych w zakresie chodnika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4462851f-11fd-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. 2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 4)
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415): a) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe
środki dowodów,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnodostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w
formacie .pdf. b) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj.
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 3) W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym: a) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
PAdES, b) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego wewnętrznego w formacie XAdES, c) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać, aby przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu
zewnętrznego. 4) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty
podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na
stronie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany. W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe
jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.
5) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu
osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w
serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty. 5. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający informuje, że: Urząd Gminy Michałowice reprezentowany przez Wójta Gminy przetwarza dane zawarte w
ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego Wójt Gminy informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: [email protected]
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: [email protected];
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.), rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6,
stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Komorowskiej położonej w miejscowości Pęcice Małe w gminie Michałowice w zakresie wykonania drogi dla pieszych.
2. W ramach robót budowlanych objętych Przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona:
1) drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 66m2 wzdłuż jezdni,
2) pas bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 9m2,
3) zjazdy zwykłe o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 57m2,
4) rozbiórkę i budowę elementów telekomunikacyjnej sieci napowietrznej,
5) wycinkę dwóch drzew,
6) humusowanie oraz obsianie trawą terenów zielonych.
3. Pełny zakres Przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7;
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (dalej: „SST”) stanowiącej załącznik nr 8.;
3) Przedmiar, stanowiący załącznik nr 9.
4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
5. Na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z zasadami określonymi w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni /Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli dotyczy).
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości, jeżeli będzie taka potrzeba).
9. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów w tym materiały pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu do unieszkodliwiania (utylizacji). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanych części zamówienia.
10. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umożliwienia dojazdu do posesji mieszkańcom, w sytuacji jeśli wykonywane roboty będą kolidowały z dostępem do posesji.
11. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić mieszkańców o utrudnieniach w związku z robotami budowlanymi najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót.
12. Wykonawca po zakończeniu robót każdego dnia zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych wskutek prowadzonych robót budowlanych pasa drogowego.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej - kompletowanej przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem prac, dostępnej do wglądu na każde żądanie Zamawiającego
14. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko fabrycznie nowych materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa i certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz STWiOR.
15. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, okazać niezbędne atesty, świadectwa i certyfikaty i inne równoważne dokumenty stwierdzające jakość oraz właściwości materiałów.
16. Roboty, które składają się na Przedmiot zamówienia, będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót.
17. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia.
18. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót, aż do chwili ich zakończenia na danym odcinku, odpowiedzialny jest Wykonawca.
19. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonywania robót na danym obszarze do oznakowania terenu zgodnie z instrukcją organizacji ruchu zatwierdzoną przez właściwy organ.
20. Wykonawca realizujący Przedmiot zamówienia przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do wykonania robót pas drogowy, łącznie z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej oraz pokryje niezbędne koszty w tym zakresie.
21. Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę w terenie muszą być wyposażeni w ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi.
22. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia w terenie (nazwa firmy Wykonawcy z logo) umieszczone w widocznym miejscu umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.
23. Wykonawca, składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdza i oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu zamówienia.
24. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem z należytą starannością, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami (lub równoważnymi) oraz przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami dokonywanymi w czasie jej trwania.
25. Wszelkie narzędzia, materiały, środki niezbędne do realizacji robót zapewnia sobie Wykonawca na koszt własny.
26. Wykonawca oświadcza, iż po zakończeniu robót pozostawi miejsce wykonywania prac czyste, tj. wolne od śmieci, pozostałości budowlanych i innych elementów odpadowych powstających podczas realizacji robót.
27. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wybudowanych elementów.
28. Odbiór wykonanych prac będzie odbywał się w dni robocze z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w odbiorze lub gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu. W przypadku prac wykonanych nieprawidłowo, sporządzony protokół odbioru będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych.
29. Zasady odbioru Przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
30. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)oraz wymagania dokumentacji technicznej.
31. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (klauzule społeczne):
1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia;
2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465) osoby wykonujące czynności operatora maszyn budowlanych oraz robotników budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
32. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji w rozumieniu art. 57 Kodeksu Cywilnego na cały zakres zamówienia.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (ostateczny termin gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawcę w ofercie – stanowi kryterium oceny ofert).
3) W zakresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.
4) Szczegółowy opis gwarancji i rękojmi znajduje się w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
33. WIZJA LOKALNA
1) W celu prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca i rekomenduje dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu zamówienia.
2) Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie będzie odrzucał oferty Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w wizji lokalnej.
4) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca składając ofertę bez przeprowadzenia wizji lokalnej nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia umówionej wysokości wynagrodzenia powołując się na ryzyka i trudności i wszelkie inne okoliczności mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy objętej niniejszym Przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia podstawowego, na poniższych warunkach:
1) stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
2) udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w zakresie zamówienia podstawowego związanego z wykonaniem chodników, zjazdów w ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych;
3) ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą;
4) zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu i wartości zamówienia podobnego;
5) udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:
• 2 roboty polegające wykonaniu chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o długości co najmniej 40,00m każda z nich.
b) dysponowania osobami:
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione:
• min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
1). krajowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2). zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót- z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
3. Wykaz osób

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę,
2. Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów,
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
5. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości 700,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią Projektu umowy - Załącznik nr do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-02