budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście (...)"

28-03-2024, 22:57

Dane kontaktowe

Gmina Otwock
Armii Krajowej 5,05-400 Otwock
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.otwock.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17443199-ed47-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043775/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy,
;2.1.zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ;
https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres robót: na przedmiot zamówienia składają się:
1) zamówienie podstawowe (zamówienie gwarantowane)
2) zamówienie opcjonalne (objęte prawem opcji)
Wykaz ulic gwarantowanych:
L.p. Ulica
(zakres określono w załączniku nr 1)
1 Andriollego (tylko chodnik)
2 bez nazwy (od ul. Mickiewicza do nr 10d)
3 bez nazwy (Sołtana) Świder
4 Braniewska
5 Dmowskiego
6 Górna
7 Jasna
8 Kartuska
9 Kosmiczna
10 Lecha
11 Ogrodowa
12 Okrzei
13 Podleśna
14 Poetycka + chodnik
15 Skłodowskiej + chodnik
16 Sputników
17 Szkolna (tylko chodnik)
18 Świderska ( tylko chodnik)
19 Turystyczna
20 Tysiąclecia
21 Tysiąclecia
22 Wczasowa
23 Wiązowska (tylko chodnik)
24 Wiewiórcza
25 Wojska Polskiego
26 Wyspiańskiego + chodnik

Wykaz ulic opcjonalnych:
L.p. Ulica
(zakres określono w załączniku nr 1a)
1 Chrobrego
2 Czecha
3 Dwernickiego
4 Jaracza
5 Kołobrzeska
6 Łokietka
7 Mazurska
8 Olsztyńska
9 Pawia
10 Piaskowa
11 Poznańska
12 Sasanki
13 Słoneczna
14 Strusia
15 Wrocławska
16 Wspaniała
17 Wypoczynkowa
18 Wypoczynkowa
19 Zamkowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.
1) Na przedmiot umowy składa się:
a) zamówienie podstawowe (zamówienie gwarantowane);
b) zamówienie opcjonalne (objęte prawem opcji).
2) Spis ulic oraz podział pomiędzy zamówienie podstawowe i opcjonalne zawarty jest w załączniku Nr 1 do umowy.
3) Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy , z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) przy podpisaniu umowy Zamawiający wskazuje, które z ulic objętych prawem opcji zleca Wykonawcy do realizacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opcjonalnego w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 projekt umowy ;
b) do upływu terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem podstawowym i zamówienia wskazanego w pkt 1 powyżej, Zamawiający wskazuje wybrane albo wszystkie pozostałe ulice objęte prawem opcji. W takim przypadku Zamawiający powiadamia Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W zależności od daty przekazania przez Zamawiającego informacji o skorzystaniu z prawa opcji termin wykonania umowy może zostać odpowiednio wydłużony na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2) lit. f).
4) Zlecenie wykonania przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy, stanowi suwerenną decyzję Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wykonanie całości albo części zamówienia objętego prawem opcji.
5) Ceny za wykonanie poszczególnych ulic objętych prawem opcji, podane w ofercie przez Wykonawcę, mają charakter wiążący przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 2 i 3 projektu umowy. (Łączna cena za wykonanie poszczególnych ulic objętych prawem opcji to maksymalna wartość opcji)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: cz. 1 - do kwoty 1 300 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres robót: na przedmiot zamówienia składają się:
1) zamówienie podstawowe (zamówienie gwarantowane)
2) zamówienie opcjonalne (objęte prawem opcji)
Wykaz ulic gwarantowanych:
L.p. Ulica
(zakres określono w załączniku nr 2)
1 Grunwaldzka
2 Hoża
3 Jabłońska
4 Jagiellońska
5 Kilińskiego
6 Kochanowskiego+ chodnik
7 Konopnickiej + chodnik
8 Kopernika ( tylko chodnik)
9 Kosackiego
10 Laskowa
11 Nagietkowa
12 Przeskok
13 Sienkiewicza +chodnik
14 Ujejskiego
15 Zagłoby
Wykaz ulic opcjonalnych:
L.p. Ulica
(zakres określono w załączniku nr 1)
1 Chopina ( tylko chodnik)
2 Bociania
3 bez nazwy (od ul. Żeromskiego do dz. nr 18/4 obr.245)
4 Kaczeńców
5 łącznik Placu Wolności
6 Malwy
7 Narutowicza
8 Plac Wolności
9 Prądzyńskiego
10 Rzeczna
11 Topolowa
12 Traugutta
13 Trzeciego (3) Maja
14 Trzeciego (3) Maja
15 Wiślana
16 Zagajnikowa
17 Zawilców

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

14. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji.
1) Na przedmiot umowy składa się:
a) zamówienie podstawowe (zamówienie gwarantowane);
b) zamówienie opcjonalne (objęte prawem opcji).
2) Spis ulic oraz podział pomiędzy zamówienie podstawowe i opcjonalne zawarty jest w załączniku Nr 1 do umowy.
3) Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy , z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) przy podpisaniu umowy Zamawiający wskazuje, które z ulic objętych prawem opcji zleca Wykonawcy do realizacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opcjonalnego w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 projekt umowy ;
b) do upływu terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem podstawowym i zamówienia wskazanego w pkt 1 powyżej, Zamawiający wskazuje wybrane albo wszystkie pozostałe ulice objęte prawem opcji. W takim przypadku Zamawiający powiadamia Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W zależności od daty przekazania przez Zamawiającego informacji o skorzystaniu z prawa opcji termin wykonania umowy może zostać odpowiednio wydłużony na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2) lit. f).
4) Zlecenie wykonania przedmiotu umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy, stanowi suwerenną decyzję Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wykonanie całości albo części zamówienia objętego prawem opcji.
5) Ceny za wykonanie poszczególnych ulic objętych prawem opcji, podane w ofercie przez Wykonawcę, mają charakter wiążący przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 2 i 3 projektu umowy. (Łączna cena za wykonanie poszczególnych ulic objętych prawem opcji to maksymalna wartość opcji)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: cz. 2 - cz. 1 - do kwoty 1 300 000,00 zł., w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w :
1) art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 Pzp
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 ze zm.)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej (jednego) Wykonawcy potwierdzonej przez różne instytucje (banki). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wskazuje na możliwość sumowania zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował wykonanie ulic z nawierzchni asfaltowej o sumarycznej długości m.in. 1 km.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował:
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
na stanowisku kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt 1, 5,6,8 Pzp.
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
9) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień umowy do nowych przepisów prawa,
2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:
a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,
c) działaniem siły wyższej,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) koniecznością wykonania zamówień zamiennych lub robót dodatkowych,
f) innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
4) rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o kolejne ulice ponad zakres prac wskazany w§ 1 ust. 2, z zastrzeżeniem, że zakres prac zleconych wykonawcy nie przekroczy 25% wartości umowy,
5) zmiany ulic wchodzących w zakres zamówienia opcjonalnego (zmiana Załącznika Nr 1a) z odpowiednią zmianą wynagrodzenia wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do ceny za wykonanie ulic wskazanych w Załączniku 1a,
6) zmiany w zakresie podziału płatności.
3. Zmiany, o których mowa w pkt 2) lit. e) oraz pkt 4) i 5) nastąpią z uwzględnieniem, że Zamawiający wymaga utrzymania cen jednostkowych podanych w postępowaniu przetargowym przez cały okres realizacji umowy.
4. Jeśli zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej spowodują zwiększenie kosztów wykonywania umowy, Wykonawca jest uprawniony do zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca wskazuje we wniosku przyczyny wzrostu kosztów wykonywania umowy oraz załącza oświadczenia lub dokumentypotwierdzające zwiększenie kosztów wykonywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak