budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W SIERPCU, UL. DWORCOWA

28-03-2024, 20:01

Dane kontaktowe

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.
Warszawska ,06-400 Ciechanów
e-mail: [email protected]
http:// https://simpm.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W SIERPCU, UL. DWORCOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520817135

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://simpm.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130013128

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Warszawska 70

1.11.4.) Miejscowość: Ciechanów

1.11.5.) Kod pocztowy: 06-400

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.wpui.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W SIERPCU, UL. DWORCOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bed4ca5-ed10-11ee-9d6d-ce35ff56444c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bed4ca5-ed10-11ee-9d6d-ce35ff56444c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy UZP: https://ezamowienia.gov.pl
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
Pozostałe informacje zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. z
siedzibą przy
ul. Warszawskiej 10A, 06-400 Ciechanów, NIP:566-20-29-583, REGON: 520817135,
e-mail:[email protected].
b) Inspektor ochrony danych osobowych: email: [email protected] tel. 538 360 458:
Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych w SWZ rozdz. I podrodz. 11.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIMPM.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Sierpcu, ul. Dworcowa”
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje wykonanie stanu deweloperskiego (zamówienie podstawowe 57% wartości całości zamówienia). Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzenia zamówienia w ramach opcji, polegającej na uprawnieniu Zamawiającego do zwiększenia zakresu zamówienia o prace wykończeniowe w przypadku, gdy uzyska on finansowanie inwestycji – opcja stanowi 43% całości zamówienia. Szczegóły dotyczące opcji określa wzór umowy – załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (projekt budowlany) oraz dodatkowy opis przedmiotu zamówienia (PFU) zawierający również zakres prac projektowych znajduje się w - Załącznik nr 10 do SWZ, a także wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzenia zamówienia w ramach opcji.
2. Opcja polega na uprawnieniu Zamawiającego do jednostronnego zwiększenia zakresu, gdy uzyska on finansowanie inwestycji.
3. Opcja obejmuje zwiększenie zakresu zamówienia o prace wykończeniowe w przypadku, gdy Zamawiający uzyska finansowanie inwestycji.
4. Opcja stanowi 43 % całości zamówienia.
5. Zamawiający może skorzystać z opcji do końca trwania Umowy.
6. Skorzystanie z opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
Pozostałe informacje dotyczące opcji określa wzór umowy – załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

2. Zdolności technicznej:
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę/odbudowę/ rozbudowę/ przebudowę/nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej
o powierzchni co najmniej 3000 m2,
3. Zdolności zawodowej: jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
1) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadająca doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji min. jednego zadania polegającego na wykonywaniu robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat, o powierzchni budowy/odbudowy/rozbudowy/przebudowy/ nadbudowy co najmniej 3000 m2,
2) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych przy wykonywaniu robót budowlanych branży sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej o powierzchni budowy/odbudowy/ rozbudowy/ przebudowy/ nadbudowy co najmniej 3000 m2,
3) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, przy wykonywaniu robót budowlanych branży elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej o powierzchni budowy/odbudowy/ rozbudowy/ przebudowy/ nadbudowy co najmniej 3000 m2,
4) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję architekta posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej określone przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zaprojektowaniu co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat,
o powierzchni budowy/odbudowy/rozbudowy/przebudowy/nadbudowy co najmniej 3000 m2,
5) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję konstruktora posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na zaprojektowaniu co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego/budynku zamieszkania zbiorowego/budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat, o powierzchni budowy/odbudowy/rozbudowy/przebudowy/nadbudowy co najmniej 3000 m2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ,
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 200 000, 00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych
określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwość dokonania zmian w Umowie została określona w projekcie umowy- Załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni