budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły (dokończenie inwestycji).

08-02-2024, 19:35

Dane kontaktowe

GMINA ŻABIA WOLA
ul. Główna 3,96-321 Żabia Wola
e-mail: [email protected]
http:// https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły (dokończenie inwestycji).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły (dokończenie inwestycji).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2d42499-c695-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2d42499-c695-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy UZP:
https://ezamowienia.gov.pl.
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy eZamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żabia Wola,
b) Inspektor ochrony danych osobowych: email: [email protected], tel.: 46 857 81 81.
Pozostałe informacje dot. RODO znajdują się w rozdz. I podrozdz. 11 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły na terenie działki nr ew. 34, obręb: 0030 Skuły, gmina Żabia Wola, który należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania przetargowego.
W zakres realizacji zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych robót we wszystkich branżach w taki sposób, aby wszystkie zakresy robót i instalacji objętych dokumentacją projektową zostały w pełni wykonane i zakończone, wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu Szkoły Podstawowej w Skułach. Powyższe nie obejmuje zakresu robót zrealizowanych dotychczas w terenie budowy, a obejmuje realizację wszystkich pozostałych robót.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy:
etap I – rozbudowa Szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skułach” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.
etap II – rozbudowa Szkoły o część dydaktyczną,
etap III – termomodernizacja części istniejącej.
Działając na podstawie art. 131 ustawy Pzp, Zamawiający (pod rygorem odrzucenia oferty) przewiduje obowiązkowe odbycie przez wykonawców wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Wizja lokalna w terenie inwestycji oraz załączona do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę dla wykonawców do określenia szczegółowego zakresu robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych do wykonania we wszystkich branżach w celu osiągnięcia pełnego rezultatu określonego w dokumentacji technicznej oraz skalkulowania ceny ofertowej.
Termin wizji ustala się na okres od dnia 12.02.2024 r. (włącznie) do dnia 15.02.2024 r. (włącznie) w godz. 9.00 – 14.00. Wykonawca zobowiązany jest do dnia 09.02.2024 r. (włącznie) umówić się na odbycie wizji lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] i przesłać wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji. Wykonawca winien sporządzić protokół z odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, który podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek - pod rygorem odrzucenia oferty - dołączyć ten protokół do formularza oferty.
Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:
1) rozpoczęcie robót: od przekazania placu budowy w dniu zawarcia umowy,
2) zakończenie całości robót: w terminie do 12 tygodni począwszy od dnia zawarcia umowy,
3) uzyskanie na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa przez Zamawiającego wszelkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia użytkowania Przedmiotu Umowy: w terminie do 6 tygodni począwszy od terminu określonego w pkt 2).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, do 50 % wartości zamówienia podstawowego, obejmujących wszystkie rodzaje prac zawartych w zamówieniu podstawowym.
Warunkiem udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca negocjować będą m.in. postanowienia umowy, w tym ceny jednostkowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące ) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej i zdolności zawodowej.
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
W zakresie zdolności technicznej:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu placówki oświatowej lub innego obiektu użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
W zakresie zdolności zawodowej:
a) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).
Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obejmujące kierowanie - w terminie 5 lat przed terminem składania ofert - robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu placówki oświatowej lub innego obiektu użyteczności publicznej.
b) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności sanitarnej, obejmujące kierowanie - w terminie 5 lat przed terminem składania ofert - robotami budowlanymi branży sanitarnej w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu placówki oświatowej lub innego obiektu użyteczności publicznej.
c) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
- Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń - w zakresie wskazanym w punkcie powyżej, litera a) – c) , poprzez łączenie dwóch funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) kopia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5.1 do SWZ;
3) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wskazanym w rozdziale II podrozdziale 7, lit. a) – c) - wykaz osób sporządzony na wzorze załącznika nr 5.2 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Żabia Wola,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Etap I zamówienia – rozbudowa Szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skułach” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.
Wizja lokalna pod rygorem odrzucenia oferty: termin wizji ustala się na okres od dnia 12.02.2024 r. (włącznie) do dnia 15.02.2024 r. (włącznie) w godz. 9.00 – 14.00. Wykonawca zobowiązany jest do dnia 09.02.2024 r. (włącznie) umówić się na odbycie wizji lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] i przesłać wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji. Wykonawca winien sporządzić protokół z odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, który podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek - pod rygorem odrzucenia oferty - dołączyć ten protokół do formularza oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.