Przetarg

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Budowa obiektów sportowych” zgodnie z założeniami programu Olimpia

08-02-2024, 18:22

Dane kontaktowe

Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1,74-300 Myślibórz
tel. 957476051
e-mail: ue.umig@mysliborz.pl
http:// www.mysliborz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Budowa obiektów sportowych” zgodnie z założeniami programu Olimpia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Budowa obiektów sportowych” zgodnie z założeniami programu Olimpia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3e2432e-c69d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013804/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym,
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl
i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust.
1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.
8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66
i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .7zip,. xades, .tar, .7z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024.AWE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nawrocku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zadania.
Stan istniejący: boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok 28x40m, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie, osprzęt sportowy do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Obszar inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków.
Założenia projektowe: budowa zadaszenia istniejącego boiska – konstrukcja zadaszenia metalowa z powłoką membranową, wyposażona w instalację grzewczą, wentylacyjną, elektryczną. Zgodnie
z założeniami programu Olimpia obiekt musi być wyposażony w mobilne strzelnice laserowe na minimum 4 stanowiska strzeleckie. Obiekt sportowy powinien być całosezonowy z możliwością podnoszenia ścian.
Opis zadania:
a) Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Komplet opracowanej dokumentacji powinien zawierać:
• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego– 5 egzemplarzy;
• wykonanie projektu technicznego wielobranżowego – 3 egzemplarze;
• sporządzenie kosztorysów inwestorskich – 3 egzemplarze;
• sporządzenie przedmiarów robót – 3 egzemplarze;
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej – 3 egzemplarze;
• sporządzenie mapy do celów projektowych – 3 egzemplarze;
• przekazanie powyższych dokumentów w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz;
• pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w ramach oferty cenowej do zakończenia realizacji budowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
• uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, warunków oraz wymaganych prawem uzgodnień (w tym zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę).
b) Wybudowanie zadaszenia na podstawie wykonanego projektu:
• demontaż kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej, złożenie lub utylizacja
w uzgodnieniu z Zamawiającym;
• budowa zadaszenia łukowego o stałej konstrukcji;
• zakup mobilnej strzelnicy laserowej na minimum 4 stanowiska strzeleckie;
• wykonanie instalacji grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej;
• zapewnienie obecności kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie realizacji robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów (C+RG).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Myśliborzu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zadania.
Stan istniejący: boisko do piłki nożnej o wymiarach ok 30x60m, nawierzchnia ze sztucznej trawy, ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie, osprzęt sportowy do piłki nożnej/ręcznej.
Założenia projektowe: budowa zadaszenia istniejącego boiska – konstrukcja zadaszenia metalowa z powłoką membranową, wyposażona w instalację grzewczą, wentylacyjną, elektryczną. Zgodnie
z założeniami Programu Olimpia obiekt musi być wyposażony w mobilne strzelnice laserowe minimum 4 stanowiska strzeleckie. Obiekt sportowy powinien być całosezonowy o konstrukcji umożliwiającej podnoszenie ścian.
Opis zadania:
a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Komplet opracowanej dokumentacji powinien zawierać:
• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego – 5 egzemplarzy;
• wykonanie projektu technicznego wielobranżowego – 3 egzemplarze; sporządzenie kosztorysów inwestorskich – 3 egzemplarze;
• sporządzenie przedmiarów robót – 3 egzemplarze;
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej – 3 egzemplarze;
• sporządzenie mapy do celów projektowych 3 egzemplarze;
• przekazanie powyższych dokumentów w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz;
• pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w ramach oferty cenowej do zakończenia realizacji budowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
• uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, niezbędnych do pozwoleń, zezwoleń, warunków oraz wymaganych prawem uzgodnień (w tym zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę);
b) wybudowanie zadaszenia na podstawie wykonanego projektu:
• demontaż kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej, złożenie lub utylizacja
w uzgodnieniu z Zamawiającym;
• budowa zadaszenia łukowego o stałej konstrukcji;
• zakup mobilnej strzelnicy laserowej na minimum 4 stanowiska strzeleckie;
• wykonanie instalacji grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej;
• zapewnienie obecności kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie realizacji robót budowlanych.
UWAGA: Przedmiotowa część nie jest zlokalizowana na stanowiskach archeologicznych oraz nie podlega opiece konserwatora zabytków, w związku z czym nie jest wymagana osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania robotami branży konserwatorskiej!

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów (C+RG)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Golenicach
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zadania.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabytku nieruchomego jakim jest stanowisko archeologiczne.
Założenia projektowe: budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16x30m i nawierzchni poliuretanowej wraz z zadaszeniem łukowym o konstrukcji metalowej z powłoką membranową. Obiekt powinien być wyposażony w instalację grzewczą, wentylacyjną, elektryczna, sanitarną, zaplecze sanitarno-szatniowe (2x szatnia, 2x WC) oraz pomieszczenie gospodarcze. Zgodnie z założeniami Programu Olimpia obiekt musi być wyposażony w mobilne strzelnice laserowe na minimum 4 stanowiska strzeleckie. Obiekt sportowy powinien być całosezonowy o konstrukcji umożliwiającej podnoszenie ścian.
Opis zadania:
a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie załączonego programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Komplet opracowanej dokumentacji powinien zawierać:
• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego–5 egzemplarzy;
• wykonanie projektu technicznego wielobranżowego – 3 egzemplarze;
• sporządzenie kosztorysów inwestorskich – 3 egzemplarze;
• sporządzenie przedmiarów robót – 3 egzemplarze;
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej – 3 egzemplarze;
• sporządzenie mapy do celów projektowych – 3 egzemplarze;
• przekazanie powyższych dokumentów w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz;
• pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w ramach oferty cenowej do zakończenia realizacji budowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
• uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, warunków oraz wymaganych prawem uzgodnień (w tym zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę);
b) wybudowanie boiska wraz z zadaszeniem na podstawie wykonanego projektu:
• budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej;
• budowa zadaszenia łukowego o stałej konstrukcji;
• zakup mobilnej strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie;
• wykonanie instalacji grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej;
• zapewnienie obecności kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych
w trakcie realizacji robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów (C+RG)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w Części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna zaprojektowanie oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji o wartości minimum 800.000,00 zł brutto.
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków oraz zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
b. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych
d. Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
e. Projektanta branży architektoniczno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
f. Projektanta branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
g. Projektanta branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

2. O udzielenie zamówienia w Części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna zaprojektowanie oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji o wartości minimum 800.000,00 zł brutto.
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych
c. Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
d. Projektanta branży architektoniczno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
e. Projektanta branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
f. Projektanta branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


3. O udzielenie zamówienia w Części III mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna zaprojektowanie oraz budowę, przebudowę lub remont zadaszenia o konstrukcji samonośnej oraz budowę, przebudowę lub remont boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartości minimum 1.200.000,00 zł brutto.
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków oraz zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
b. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych
d. Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
e. Projektanta branży architektoniczno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
f. Projektanta branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
g. Projektanta branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do
SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 ustawy Pzp. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian niemodyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, tj. projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zał. nr 9 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez wykonawcę, jest Platform Zakupowa Gminy Myślibórz dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich