Przetarg

Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice

08-02-2024, 17:45

Dane kontaktowe

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE
ul. Karola Kurpińskiego 29,64-140 Włoszakowice
e-mail: zdg@wloszakowice.pl
http:// https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411502887

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdg@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9173e3f-c69e-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający określił w Rozdziale VIII SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,
przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje dotyczące wymagań technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej i w Rozdziale XI do SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice”.
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDG.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice stanowiącej drogą gminną wewnętrzną.
Budowany odcinek ul. Strażackiej od +0,000 do +0,275 km obejmuje roboty przygotowawcze, profilowanie i korytowanie podłoża, wykonanie elementów ulicy, wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
Zadanie zakłada na całym odcinku ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej grubości 5 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, oraz wzmocnić podłożę z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubości 10 cm oraz obrzeży betonowych 100x30x8 zastosowanych na krawędzi jezdni od strony posesji na ławie betonowej z oporem z betonu kl. Na całym odcinku prowadzanych prac w odległości 2,00-2,30 m od krawędzi jezdni od strony posesji po str. P wykonany zostanie ściek szerokości 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm oraz ławie betonowej grubości 19 cm i szerokości 50 cm z betonu kl. B15, gdzie odwodnienie przedmiotowego odcinka będzie wykorzystywało spadki podłużne i poprzeczne kierowane do ścieku z kostki betonowej dalej do wpustów ulicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny
ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące
kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto [C] – 60 pkt
Okres gwarancji [G] – 40 pkt
1) Cena oferty brutto [C] – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do SWZ). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertą (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną
ocenione wg następującego wzoru:
C = Cn/Cb x 60 pkt
C – oznacza punkty w kryterium „najniższej ceny ofertowej brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród podlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Okres gwarancji [G] – waga kryterium to 40 pkt
Kryterium będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji podany w ofercie
badanej: najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu [podany w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego] x 40 [waga], wg niżej podanego wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej
G= --------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów
Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
Uwaga!
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru,
Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów [P] obliczonych zgodnie z
powyższymi zasadami wg wzoru:
P = C + G
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej i o całkowitej wartości inwestycji nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót (Załącznik nr 6a do SWZ) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- minimum 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjno - drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania imienia i nazwiska Kierownika budowy wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tej osoby. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia składania ofert.
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
− art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,
− oświadczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy z zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do SWZ;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie z sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; (Załącznik nr 6a do SWZ).
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zadania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6b do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca przewiduje
zastosowanie rozwiązań równoważnych (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 5 pkt 10 - 16 SWZ) tj.
dokumentów na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania
równoważności). W szczególności w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Przez
jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację,
testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str.
30). Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje
odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których
mowa w wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany
danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny
ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają wspólnie ww.
dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikaty, sprawozdania z badań, dokumentacja techniczna producenta

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału
(oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) - Załącznik nr 4 do SWZ,
5) Oświadczenie dotyczące rodzajów robót/usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w
przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający
równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej.
8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ).
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6) W odniesieniu do warunków określonych w ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) niniejszego rozdziału SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w ust. 6 pkt 1 lit. a) rozdziału VII SWZ.
7) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione
w Rozdziale VII SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany zaliczkę przyjąć.
Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka po spełnieniu poniższych warunków:
a) protokolarnym przejęciu terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę,
b) wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczenia o zwrot zaliczki w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę,
c) przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni od spełnienia warunków o których mowa w lit. a) i b), faktury zaliczkowej z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zaliczka udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego, podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki tj. kwotę ………… złotych, w formie: ……………………
Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na zgodnie z treścią art. 454 i 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku, gdy zachodzi
jedna z okoliczności zawartych w paragrafie 14 wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia
do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny,
obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XIV SWZ.