Przetarg

Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100 – 2+360 w miejscowości Koniuszowa

08-02-2024, 16:46

Dane kontaktowe

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136,33-300 Nowy Sącz
tel. (+48) 18 442 74 14
fax. (+48) 18 442 63 45
e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
http:// http://www.pzd.nowy-sacz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100 – 2+360 w miejscowości Koniuszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 74 14

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100 – 2+360 w miejscowości Koniuszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d515f1c-c673-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068514/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d515f1c-c673-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w rozdziale VIII SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdziale VIII i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że administratorem danych osobowych w/w osób jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl telefoniczny: (18) 442 74 14;Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.14.2024.WZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100 – 2+360 w miejscowości Koniuszowa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w następującym zakresie:
2.1. Roboty w km 2+100 – 2+230:
a. Roboty rozbiórkowe,
b. Jezdnia z podbudową,
c. Regulacje studzienki ulicznej(wpustu),
2.2. Roboty w km 2+230 – 2+360:
a. Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne,
b. Jezdnia z podbudową,
c. Pobocza,
2.3. Wykonanie oznakowanie poziomego (grubowarstwowe chemoutwardzalne) i urządzenia BRD (poręcze):
a. Przejście dla pieszych,
b. Pasy akustyczne,
c. Piktogramy.
2.4. Doświetlenie przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym D6.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
3.1. Dokumentacja projektowa (w tym POR),
3.2. Przedmiar robót,
3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Zakres zamówienia wynikający z POR jest szerszy niż objęty niniejszym zamówieniem. Do wyceny przyjąć roboty związane z poręczami, oznakowanie poziome przejścia dla pieszych w ciągu DP, pasy akustyczne i piktogramy A-17. Pozostałe oznakowanie poziome i pionowe zostanie wykonane przez Zamawiającego.
5. Miejsce realizacji robót budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1568 K w miejscowości Koniuszowa, gmina Korzenna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
a. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, odbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi publicznej obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o pow. min. 3 000 m2 (trzy tysiące m2),
b. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. KIEROWNIKIEM BUDOWY posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania,
1.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej,
1.3. zmiany wymiarów, zmiany szerokości, długości, kilometraża robót, zmiany położenia lub wysokości części robót budowlanych, zmiany szerokości, długości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót,
1.4. rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy,
1.5. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego;
1.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych z możliwością zwiększenia wynagrodzenia;
1.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa i podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
1.8. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji przetargowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,
e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
1.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;
1.10. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
1.11. zmianę zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez 1) zmiany wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych okresów rozliczeniowych , 2) dopuszczenie rozliczenia robót dodatkowymi fakturami częściowymi (nie więcej niż 2 dodatkowymi fakturami) .
2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wzór umowy (załącznik nr 7 do SWZ) szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w szczególności §19 wzoru umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił co najmniej 5–letniej (60 m-cy) rękojmi i co najmniej 5–letniej (60 m-cy) gwarancji jakości, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, którego okres gwarancji wynosi 36 m-cy . Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam).