budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 – II etap

08-09-2023, 20:53

Dane kontaktowe

POWIAT MYŚLENICKI
ul. Mikołaja Reja 13,32-400 Myślenice
e-mail: [email protected]
http:// www.myslenicki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MYŚLENICKI

1.3.) Oddział zamawiającego: pwmyslenice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Reja 13

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d87a253c-3f24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044978/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 – II etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d87a253c-3f24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d87a253c-3f24-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reya 13, 32-400 Myślenice. Pełna treść w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.VII.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców w Myślenicach – etap II. Pełna treść w dokumentacji technicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność zawodowa:
Zamawiając wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, przewidzianą na stanowisko kierownika budowy i robót, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza uprawnienia bez ograniczeń oraz inne uprawnienia (np. z ograniczeniami), wydane na podstawie poprzednich (krajowych lub międzynarodowych) przepisów, dopuszczające do realizacji zamówienia. Dopuści i uzna Zamawiający inne uprawnienia budowlane, spełniające te same funkcje, a wydane np. na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami uznawania uprawnień budowlanych.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia bez ograniczeń oraz inne uprawnienia (np. z ograniczeniami), wydane na podstawie poprzednich (krajowych lub międzynarodowych) przepisów, dopuszczające do realizacji zamówienia. Dopuści i uzna Zamawiający inne uprawnienia budowlane, spełniające te same funkcje, a wydane np. na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami uznawania uprawnień budowlanych.

Zdolność techniczna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie parkingu lub placu manewrowego lub drogi lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane na wezwanie – podmiotowe środki dowodowe- w zakresie niepodlegania wykluczeniu;
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej IDW;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór niniejszego zobowiązania stanowi załącznik do IDW (o ile dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, - sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik do niniejszej IDW;
Uwaga 1: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1) powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik do niniejszej IDW.
Uwaga 3: Zamawiający zastrzega. iż w oparciu o art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy jest to niezbędne do niezbędne zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do IDW. Zamawiający nie stosuje w niniejszym postępowaniu formularza interaktywnego.
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
c) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik niniejszej IDW (jeżeli dotyczy)
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik IDW (jeżeli dotyczy);
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy);
f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą lub możliwego do bezpłatnego pozyskania odpisu z właściwego rejestru;
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
h) Dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniężna.
2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę tj.:
a) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
b) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
c) Dokumentów dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 80 1600 1462 0008 4781 6182 9041 z dopiskiem: Wadium– zamówienie znak pn. IZP.272.VII.2023
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia);
2) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania;
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą;
6) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, pożądanym jest aby dokument wadium zawierał informacje co do sposobu przekazania oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta (Zamawiającego) z tytułu gwarancji/poręczenia.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji Zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum/pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako działającego w imieniu i wszystkich Wykonawców.
8. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14) ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to
wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę, bowiem za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4) Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5) Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów winien udzielić pełnomocnictwa.
6) Oferta powinna zostać podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
a) Określenia celu i przedmiotu umowy;
b) Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
c) Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna;
d) Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
e) Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pzp i ppu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24