budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Remont dachu hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu.

17-05-2023, 21:13

Dane kontaktowe

Gmina Chociwel
Armii Krajowej 52,73-120 Chociwel
tel. 91 5622001
e-mail: [email protected]
http:// www.chociwel.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chociwel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 52

1.5.2.) Miejscowość: Chociwel

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 5622001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bceca5c-f4dd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045903/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont dachu hali sportowo - widowiskowej w Chociwlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://oneplace.marketplanet.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego platformy zakupowej oneplace.marketplanet.plhttps://oneplace.marketplanet.pl
2. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej: [email protected] z zastrzeżeniem, iż oferty, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. Instrukcja dla Wykonawców znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego Chociwlu - BIP - zamówienia publiczne - wszczęcie postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.TP.271.2.6.2023.IJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu wtórnego pokrycia dachowego wraz
z obróbkami z blachy ocynkowanej i powlekanej oraz demontażu i ponownego montażu części dachowej instalacji odgromowej. Budynek hali sportowej został zbudowany
w latach 90-tych XX wieku, stropodachy płaskie, o spadku ok. 5%, kryty papą. Prace prowadzone będą w czynnej placówce, wyposażonej we wszelkie media, wszelkie materiały pochodzącez demontażu należy przekazać do zagospodarowania Zamawiającemu.
Pokrycie dachowe musi zostać wykonane w technologii papy termozgrzewalnej grubości min. 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok.80 mm, papa odpowiadająca kryteriom opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 2.6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny: 1)cena (C) - waga kryterium (WC) 60%
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:najniższa zaoferowana cena
C = ------------------------------------------ x 60 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie

C – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt
2) Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty w tym wbudowane materiały” (Grb) – waga 40 %
Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym wbudowane materiały podanego w pełnych latach – zadeklarowanego przez Wykonawcę wFormularzu oferty.
Okres gwarancji na roboty budowlane w latach Ilość punktów
(Grb)
3 10
4 20
5 40
Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych podanego w latach – zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: G min = 3 lata liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego: Grb max = 5 lat liczonego od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
W przypadku gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny oferty minimalny okres gwarancji, czyli 3 lata i taki okres zostanie przyjęty do umowy.
W przypadku gdy Wykonawca poda okres gwarancji większy niż 5 lat, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalny okres gwarancji.
W przypadku gdy Wykonawca poda okres gwarancji w niepełnych latach lub w miesiącach, Zamawiający przyjmie do umowy okres gwarancji podany w przez Wykonawcę, natomiast do oceny oferty zaokrągli „w dół” zaoferowany okres do pełnych lat, niezależnie od nadwyżki miesięcy ponad ten okres lub przyjmie pełną liczbę lat jeżeli podany przez Wykonawcę okres gwarancji w miesiącach będzie stanowił wielokrotność dwunastu miesięcy.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków,
z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C + Grb
gdzie:
Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Grb – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane w tym na wbudowane materiały”
3. Zamawiający dokonując oceny, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.
4. Ocenie będą podlegać oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w tym wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 17 SWZ oraz którzyspełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału
w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) -wykonał (zakończył) należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na:
- remoncie dachu polegającego na wymianie pokrycia dachowego
o powierzchni co najmniej 1000 m2
b) będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą na stanowisko: Kierownika Budowy
Wymagane uprawnienia:
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno - budowlanej
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko kierownika budowy / robót oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SWZ.
W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale 20 SWZ dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów wymienionych
2) w Rozdziale 17 ust. 1 SWZ, tj.:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający wymaga od Wykonawcy również przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu przedmiotowego oświadczenia podpisanego przez ten podmiot;
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, tj.:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.
c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci
z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności, podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 18 ust. 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ).
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w Rozdziale 17 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ)
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z oświadczeniami, o których mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ).
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, tj. złożenia opisu rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 4 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Brak dołączenia do oferty opisu rozwiązań równoważnych wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Wykonawca przyjął rozwiązania wskazane
przez Zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.
2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, tj. opisu rozwiązań równoważnych oraz dokumentów na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, tj. opisu rozwiązań równoważnych oraz dokumentów na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 P.z.p.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 P.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy.
3. Zmiany Umowy, w zakresie przedmiotu umowy lub terminu, będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści,
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
1) wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych;
2) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska;
3) działań i zaniechań organów władzy publicznej, przewlekłego załatwiania spraw przez organy władzy publicznej,
4) działań i zaniechań instytucji polskich zaangażowanych w realizację, kontrolę
lub finansowanie zamówienia;
5) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
6) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;
7) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania;
8) wystąpienia szczególnych warunków meteorologicznych, np. wystąpienia silnych wiatrów, opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, np. powodzi, huraganu, nawałnic, trzęsienia ziemi, śnieżyc, strajków, ataków terrorystycznych
w trakcie realizacji prac bądź wystąpienia skutków zachorowań na Covid-19 lub wprowadzonych z tego powodu ograniczeń, jeżeli będą miały bezpośredni wpływ na sposób i terminowość realizacji robót;
9) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii;
10) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy jednak nie więcej niż o 30% wartości umowy brutto, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
11) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

Szczegółowe zapisy dot. możliwości zmian treści umowy są zawarte w zał. 7 w par 19 Zmiany treści umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://oneplace.marketplanet.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30