budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj

17-05-2023, 17:19

Dane kontaktowe

Zakład Karny w Raciborzu
Eichendorffa 14,47-400 Racibórz
e-mail: [email protected]
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Eichendorffa 14

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynku na kompleks sport.-kult.-oświatowy z salą ter. ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fiz. w ZK w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2038f5c-f4be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100656/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2038f5c-f4be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający informuje, iż Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na portalu e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl). Zamawiający zwraca uwagę na konieczność odpowiedniego skonfigurowania profilu koniecznego do złożenia oferty lub innych dokumentów, w tym odpowiedniego określenia nadanych uprawnień.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem osobistym lub zaufanym). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na stronie https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej postępowania. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa postępowania:

"„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Raciborzu” w formule zaprojektuj i wybuduj"

Szczegółowy opis parametrów i wymagań Zamawiającego określa program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU), stanowiący załącznik do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na kompleks sportowo-kulturalno-oświatowy z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Raciborzu, na terenie będącym w zarządzie Zakładu Karnego Racibórz przy ul. Josepha von Eichendorffa 14a, działka nr 3859/128, powiat raciborski.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia;
2. uzyskanie wymaganych uzgodnień lub opinii organów administracji ochrony zabytków;
3. wykonanie robót budowlanych z należytą starannością;
4. dostawa urządzeń i systemów zgodnie z wymogami określonymi w PFU;
5. dokonanie kompletnych czynności odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki i okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony złotych).

W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości zamówienia brutto w wysokości co najmniej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.

b) Dysponuje lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
i. projektantem branży architektonicznej (1 osobą), posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w tej branży bez ograniczeń;
ii. projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osobą), posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w tej branży bez ograniczeń ;
iii. projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych (1 osobą), posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w tej branży bez ograniczeń;
iv. projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osobą), posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w tej branży bez ograniczeń;

Dopuszcza się odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji projektanta.

v. kierownikiem budowy (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
vi. kierownikiem robót (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
vii. kierownikiem robót elektrycznych (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

Dopuszcza się odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami.

UWAGA: Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia warunków wynikający z przepisu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wskazanym w treści art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) , sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;
5. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 11.A SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt 1. powyżej), Wykonawca składa inny podmiotowy środki dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ;
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych.
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (UWAGA: w wypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy zwrócić uwagę na czas potrzebny między złożeniem dyspozycji przelewu oraz uznaniem rachunku bankowego Zamawiającego) i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zakład Karny w Raciborzu , ul. Józefa von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Konto: NBP O/ Katowice Nr 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000 z dopiskiem "wadium-2232.06.2023”. Uznanie wskazanego rachunku bankowego musi nastąpić najpóźniej w chwili upływu terminu składania ofert.
5) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
• musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności;
• z jego treści musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
• musi ono być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
• termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji – nie mniej niż od dnia, w którym upływa termin składania ofert do upływu terminu związania ofertą;
• w treści poręczenia lub gwarancji musi się znaleźć nazwa oraz numer niniejszego postępowania;
• beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa – Zakład Karny w Raciborzu;
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. wskazując jako zobowiązanych) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z wymienieniem wszystkich Wykonawców;
• musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty, a w wypadku poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu (w formie opisanych powyżej) został złożony wraz z ofertą. Z potwierdzenia wpłaty wadium musi jasno wynikać oferty jakiego wykonawcy dotyczy.
7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy albo nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określają przepisy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. W treści projektu umowy określono warunki dopuszczalności zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30