Przetarg

Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo

13-03-2023, 21:24

Dane kontaktowe

GMINA STRZEGOWO
ul. Plac Wolności 32,06-445 Strzegowo
e-mail: przetargi@strzegowo.pl
http:// www.strzegowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bb38c65-c114-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063631/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej eZamawiający znajdującej się pod
adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Baza Wiedzy/Plan zamówień publicznych”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej
sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
Adres strony internetowej do elektronicznego składania ofert: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy
zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta,
rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://strzegowo.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Strzegowo tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania
z Platformy eZamawiający za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac
Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich
niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 1
Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: ”Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie trzydziestu pięciu istniejących przepompowni ścieków, przebudowie rurociągu tłocznego z niezbędną infrastrukturą na trasie Kowalewko-Syberia oraz przebudowie studni połączeniowej dla przewodów ciśnieniowych przed przepompownią KONOTOPA PG 1 na terenie Gminy Strzegowo.
Rozwiązania technologiczne przepompowni powinny odpowiadać obowiązującym przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień opracowania dokumentacji .
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa niezawodności pracy istniejących przepompowni , systemu tłoczenia i pompowania ścieków.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na budowę,
b) dostawa i montaż urządzeń,
c) wykonanie robót budowlanych,
d) uruchomienie obiektu będącego przedmiotem niniejszego PFU,
e) przeprowadzenie procedur związanych z uzyskiwaniem decyzji administracji państwowej, obsługą geodezyjną, nadzorem projektowym i wykonawczym.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlano-montażowych należy w szczególności:

Prace przygotowawcze i pomocnicze w tym:
a) zagospodarowanie placu budowy,
b) zaplecze budowy,
c) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
d) urządzenia ppoż. i BHP,
e) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji
powykonawczej,
Roboty budowlane i wykończeniowe, w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i żelbetowe,
b) roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem (w tym: konstrukcja, dach, ściany, bramy, posadzki),
c) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe.
Wykonanie instalacji elektrycznych oraz systemu automatyki i sterowania:
a) instalacja zasilania urządzeń i obiektów technologicznych przepompowni,
b) instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych,
c) instalacje oświetlenia kontenera,
d) instalacje systemu automatyki i sterowania zgodnie z PFU,
e) systemu zasilenia energetycznego poszczególnych obiektów.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy :”Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w programie funkcjonalno-użytkowym służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z autorem programu funkcjonalno-użytkowego sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór:
P = Pc + Pg ,
P = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,
Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2
Pełnienie nadzór inwestorski nad przebudową systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania ”Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo” realizowanego w formie „Zaprojektuj i wybuduj":
Przedsięwzięcie polega na przebudowie trzydziestu pięciu istniejących przepompowni ścieków, przebudowie rurociągu tłocznego z niezbędną infrastrukturą na trasie Kowalewko-Syberia oraz przebudowie studni połączeniowej dla przewodów ciśnieniowych przed przepompownią KONOTOPA PG 1 na terenie Gminy Strzegowo.
Rozwiązania technologiczne przepompowni powinny odpowiadać obowiązującym przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień opracowania dokumentacji .
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa niezawodności pracy istniejących przepompowni , systemu tłoczenia i pompowania ścieków.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń na budowę,
b) dostawa i montaż urządzeń,
c) wykonanie robót budowlanych,
d) uruchomienie obiektu będącego przedmiotem niniejszego PFU,
e) przeprowadzenie procedur związanych z uzyskiwaniem decyzji administracji państwowej, obsługą geodezyjną, nadzorem projektowym i wykonawczym.

2. Zakres nadzorowanych robót określa Program funkcjonalno-użytkowy: ”Przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Strzegowo”

3. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) należeć będzie
w szczególności:
1) przed wejściem na plac budowy zapoznanie się z specyfikacją warunków zamówienia na roboty budowlane, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową robót budowlanych przygotowana przez Wykonawcę, umową o wykonanie robót z wykonawcą robót budowlanych, uzyskanymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, w tym zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2) zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem do Wykonawcy (z informacją do wiadomości Zamawiającego) o wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy lub w toku jej realizacji wad lub niedoskonałości lub niezgodności z specyfikacją warunków zamówienia czy programem funkcjonalno-użytkowym
3) przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze specyfikacją warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami,
w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
5) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,
6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,
7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych
w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
8) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji (wraz z dokumentacją fotograficzną przekazywaną do zgrania na komputer Zamawiającego lub przekazana pocztą elektroniczną) i informacja o planowanych robotach na następne dni robocze – nie rzadziej niż raz na miesiąc. W okresie, w którym nie będą prowadzone roboty pisemna informacja przekazywana według potrzeb lub na każde żądanie Zamawiającego.
9) pobyty inspektora nadzoru na placu budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z zadeklarowaną w tabeli formularza oferty częstotliwością,
10) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem technicznym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów
i urządzeń przed ich wbudowaniem,
11) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, technicznym
i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
12) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
13) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
14) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
17) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
18) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych wartości ewentualnych robót „zaniechanych”.
19) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
20) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,
21) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do odbioru,
22) pomoc zamawiającemu w przygotowaniu dokumentów, warunkujących zgodne z prawem rozpoczęcie przedmiotu umowy,
23) nadzorowanie realizacja inwestycji pod względem zgodności ze zgłoszeniem budowy,
24) kontrolowanie robót budowlanych, w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego,
25) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.,
26) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
27) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,
28) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy,
29) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
30) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac (sporządzanie notatek i protokołów z tych narad),
31) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,
32) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej (pisemne poświadczenie kompletności dokumentów),
33) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
34) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej sporządzenia/uzyskania.
35) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych,
36) nadzór nad przestrzeganiem warunków karty gwarancyjnej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie udzielonej gwarancji,
37) na każde żądanie Zamawiającego wykonywanie czynności kontrolnych wobec wykonawcy robót budowlanych odnośnie spełniania przez wykonawcę robót budowlanych lub jego podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 3 ust 5 umowy zawartej pomiędzy Zamawiający, a Wykonawcą robót budowlanych.
Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
4. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór:
P = Pc + Pj ,
P = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,
Pj - liczba punktów otrzymanych w kryterium „jakość

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakosć

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część 1
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowe
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie co najmniej 4 szt. przepompowni ścieków i wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde.

Jako wykonanie (zakończenie zadania) należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przyjęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przyjęcia).
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót oraz załączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Część 2
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowe
Określenie warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia spełniają następujące wymagania:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót konstrukcyjno – budowlanych
Wymagana minimalna liczba osób: 1
Uprawnienia: Posiadanie uprawnień budowlane do kierowania (sprawowania nadzoru inwestorskiego) robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sanitarnych
Wymagana minimalna liczba osób: 1
Uprawnienia: Posiadanie uprawnień budowlane do kierowania (sprawowania nadzoru inwestorskiego) robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie zawodowe: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie co najmniej 4 szt. przepompowni ścieków
i wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde.


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych
Wymagana minimalna liczba osób: 1
Uprawnienia: Posiadanie uprawnień budowlane do kierowania (sprawowania nadzoru inwestorskiego) robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane odpowiadające powyższym uprawnieniom, a nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będą traktowane na równi
z uprawnieniami określonymi w warunku.
Kwalifikacje zawodowe nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Część 1 i część 2

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny niezależnej od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik Nr 5.1 do SWZ),
Część 2
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.2 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy
2) dowód wniesienia wadium,
3) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości
cześć 1 – 50 000,00 zł.,
cześć 2 – 2 000,00 zł.,

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego postępowania i której części zamówienia przelew dotyczy.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art.
58 ust. 2 ustawy Pzp (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Część 1
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy,
nie później niż
w terminie 30 dni od złożenia do Zamawiającego kompletnego wniosku zawierającego:
a) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki;
b) zabezpieczenie zaliczki (bezwarunkowe i płatne na pierwsza żądania Zamawiającego) w wysokości 100% zaliczki
wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
z terminem ważności 30 dni dłuższym od terminu zakończenia przedmiotu umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w ciągu 30 dni od zwrotu zaliczki. W trakcie realizacji umowy wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka
form. Zaliczka będzie zwracana poprzez potrącenie z płatności częściowych w wysokości do 30% płatności częściowej.
Część 2
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy,
nie później niż w terminie 30 dni od złożenia do Zamawiającego kompletnego wniosku zawierającego:
a) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki;
b) zabezpieczenie zaliczki w wysokości 100% zaliczki wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
z terminem ważności 30 dni dłuższym od terminu zakończenia przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte
wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na
jedną lub kilka
form. Zaliczka będzie zwracana poprzez potrącenie z płatności dla Wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1. Przewidziano zmiany postanowień umownych po spełnieniu następujących warunków wprowadzenia zmian:
1) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty takie nazywane są robotami „zaniechanymi”. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno-użytkowym („robót zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: strony dopuszczają możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o nakłady i wskaźniki cenotwórcze zawarte w aktualnych, na dzień sporządzania wyceny normatywach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNR/KNNR) przy użyciu średnich cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych określonych w informacjach SEKOCENBUB wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informatorach SEKOCENBUD będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP.
2) istotnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej, zmianami w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia (obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz w przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót nowy termin zakończenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jedynie sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3) zmiana osobowa: zmiana przedstawicieli stron wpisanych w § 15 ust. 7 niniejszej umowy, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z tych osób lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności zmiana podwykonawcy określona w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców. Zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia i termin realizacji zamówienia.
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
5) zmiana terminu realizacji:
- w przypadku działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
- w przypadku nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 w określonym w umowie terminie, o czas opóźnienia Zamawiającego.
Część 2
Rodzaj i zakres zmian umowy zawarty jest w projekcie umowy - zał. do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.