budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.




Przetarg

Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

11-03-2023, 17:15

Dane kontaktowe

Gmina Piaski
ul. Lubelska 77,21-050 Piaski
e-mail: [email protected]
http:// www.piaski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78211829-bff9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78211829-bff9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.; oraz poczty elektronicznej [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dn. 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 2452). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia. Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piaski ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, reprezentowane przez Burmistrza Piask.
4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piaski można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected].
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Informacje dotyczące wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, że: Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie. SZCZEGÓŁY W SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. Szczegóły
w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ir.271.05.2023.WS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisują wymienione prace oraz przedmiary umieszczone w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SWZ:
• prace ziemne,
• fundamenty, ściany fundamentowe,
• budowa elementów konstrukcyjnych (słupy żelbetowe, belki, podciągi, schody),
• wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścian działowych,
• wykonanie stropów,
• wykonanie szybu windy,
• wykonanie konstrukcji dachu,
• przebicie otworów w ścianach z istniejącym budynkiem,
• pokrycie dachu wg warstwy D1, wraz z pracami towarzyszącymi,
• pokrycie dachu wg warstwy D2
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej
• wykonanie elewacji
• wykonanie schodów zewnętrznych,
• wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz ze schodami
• wykonanie podłoża pod posadzki – wg warstwy P2- chudy beton C 12/15
• wykonanie instalacji kanalizacji – poziom parter – wyprowadzenie ponad poziom posadzki
• wykonanie podłoża pod posadzki – poddasze wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi
• usunięcie kolizji kabla NN
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ (stanowiącą integralną i nierozerwalną część SWZ) oraz z zapisami SWZ, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45262320-0 - Wyrównywanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz kryterium długości okresu gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane Cena =60 pkt. Gwarancja = 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
• dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych każda nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
b)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
• dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych każda nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100 PLN).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Gmina
Piaski, nr rachunku 84 8689 0007 0000 0130 2000 0040 (SBP Piaski). W tytule przelewu należy wpisać: Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do jego wystawienia;
6. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 b i art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2),
3),4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na poniższych warunkach:
1) miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest zmiana według wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową dróg dla danego miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS na stornie internetowej https://stat.gov.pl/ w odnośniku Strona
główna /Obszary tematyczne/Ceny, Handel/Wskaźniki cen,
2) każda ze Stron Umowy – nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową dróg ogłoszony przez Główny Urząd Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 10 punktów
procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy (matematyczna różnica między tymi wskaźnikami wyrażonymi w punktach procentowych – tj. wskaźnik z dnia zawarcia umowy (w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim) i wskaźnik ogłoszony za ostatni miesiąc poprzedzającym wniosek o waloryzację (w stosunku do
analogicznego okresu w roku poprzednim), a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
3) waloryzacji podlegać będą kwoty netto wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, które zostały lub zostaną wykonane po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji,
5) Waloryzacja wynagrodzenia za przedmiot umowy obowiązywać będzie co do robót objętych harmonogramem rzeczowo –finansowym
6) Górną granicą waloryzacji wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest wartość 10% pierwotnej wartości umowy.
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia dodatkowe oraz roboty zaniechane.
8) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, którzy wykonywali przedmiot umowy, co do którego zmienione zostało wynagrodzenie.
9) Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
10) Waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25