Przetarg

„Najem fabrycznie nowej zamiatarki”

26-01-2023, 18:50

Dane kontaktowe

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. gen. Józefa Bema 12A ,32-602 Oświęcim
tel. 338423140
e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl
http:// www.zuk.oswiecim.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Najem fabrycznie nowej zamiatarki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: ZUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072112533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 12A

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338423140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Najem fabrycznie nowej zamiatarki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82a5ebf0-9cbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82a5ebf0-9cbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-82a5ebf0-9cbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako
załącznik, lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl
(nie dotyczy składania ofert).
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typ
wewnętrzny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 -600 Oświęcim;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować po-przez e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, art. 269 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w oparciu o Pani/Pana dane Administrator danych osobowych nie będzie podejmował wo-bec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wy-jaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Pozostałe informacje w rozdz. 1.4 swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest najem fabrycznie nowej bezprzegubowej zamiatarki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia
I. Wymagania techniczne zamiatarki:
1) Rok produkcji 2022 lub 2023 – fabrycznie nowa,
2) Pojazd kołowy dwuosiowy,
3) Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym,
4) Dwie osie skrętne w trybie pracy,
5) Koła pojedyncze,
6) Koło zapasowe pełnowymiarowe,
7) Moc silnika min. 75 kW, silnik chłodzony cieczą,
8) Silnik wysokoprężny spełnia wymagania normy emisji spalin min. EURO 6 (certyfikat),
9) Prędkość przejazdowa min. 60 km/h,
10) Prędkość robocza min. 10 km/h,
11) Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem min. 15%,
12) Zamiatarka wyposażona w oświetlenie drogowe zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym,
13) Zamiatarka wyposażona w dodatkowe oświetlenie robocze,
14) Zamiatarka wyposażona w kolorowy wyświetlasz wskazujący min.: prędkość jazdy, godziny pracy, ilość km, ilość mtg,
15) Tempomat,
16) Zbiornik paliwa min. 50 l,
17) Belka ostrzegawcza nad kabiną kierowcy w kolorze pomarańczowym wykonana w technologii LED z napisem ZUK,
18) Światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu pojazdu z błystnikiem,
19) Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy,
20) Drzwi z lewej i prawej strony kabiny,
21) Radioodbiornik z instalacją antenową,
22) Światło i akustyczny sygnał cofania,
23) Kamera cofania z wyświetlaczem wewnątrz kabiny,
24) Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym lub hydraulicznym, regulowane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
25) Kierownica po lewej stronie,
26) Regulowana kolumna kierownicy,
27) Kabina kierowcy dwuosobowa z pełnowymiarowymi fotelami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa,
28) Długość zamiatarki z osprzętem max. 5 300 mm,
29) Szerokość zamiatarki bez lusterek max. 1 320 mm,
30) Wysokość zamiatarki z osprzętem max. 2 100 mm,
31) DMC zamiatarki max. 6 000 kg,
32) Ładowność zbiornika zamiatarki min. 2 000 kg,
33) Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie,
34) Hamulce tarczowe,
35) Hamulec postojowy,
36) Kolor biały lub pomarańczowy,
37) Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu zamiatającego z kabiny kierowcy,
38) Zamiatarka mechaniczno – podciśnieniowa,
39) Regulacja prędkości obrotowej oraz docisku szczotek,
40) Dwie szczotki talerzowe o średnicy mn. 600 mm,
41) Przyłącze do napełniania wody z sieci wodociągowej,
42) System zraszania strefy zamiatania. (Spryskiwacze przy każdej szczotce talerzowej),
43) Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności - min 2 200l,
44) Wysokość wysypu ze zbiornika min. 1 600 mm. Wyładunek hydrauliczny,
45) Dodatkowa elastyczna, ręczna rura ssąca o szerokości min. 700 mm,
46) Szerokość robocza zamiatania min. 2 500 mm,
47) Zbiornik lub zbiorniki wody o łącznej pojemności co najmniej 300 l,
48) Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym min. 100 bar wyposażona w pistolet ręczny,
49) Zawór do spuszczania wody z układu,
50) Zamiatarka musi posiadać Certyfikat PM 10 i PM 2,5 zgodnie z Europejską Normą EN15429-3: 2015 Zamiatarki – Część 3: skuteczność zbierania cząstek stałych (Certyfikat należy przekazać Zamawiającemu w chwili przekazania maszyny),
51) Zamiatarka wyposażona w system centralnego smarowania zamiatarki,
52) Gaśnica,
53) Trójkąt ostrzegawczy,
54) Apteczka,
55) Gwarancja min 24 miesiące na zamiatarkę oraz wszystkie urządzenia domontowane do zamiatarki – bez limitu motogodzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144430-1 - Pojazdy do zamiatania dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.

d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy zrealizowane na podstawie dwóch odrębnych umów, których przedmiotem była dostawa pojazdu do oczyszczania lub zamiatania dróg (zamiatarki), za kwotę minimum 400 000,00 zł brutto każda dostawa.
Zamawiający nie precyzuje w tym kryterium minimalnego tonażu zamiatarki będącej przedmiotem umów. Przez dostawę należy rozumieć także najem i dzierżawę zamiatarki.

Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na do-świadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez Za-mawiającego.

d.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia): Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

d.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie za-rządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykona-nie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.

Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu technicznego oferowanej do najmu zamiatarki Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.7 do swz wraz z ofertą.

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu technicznego oferowanej do najmu zamiatarki

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 5.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Szczegółowe dane na temat wadium zawiera rozdz. 20 swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (przykładowo w formie konsorcjum lub spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmian adresowych, osób do kontaktu itp.
3. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
3) Zmiana innych parametrów:
a) Ograniczenia zakresu dostawy objętej przedmiotem zamówienia z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze u Zamawiającego przy założeniu, że rezygnacja nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 12 m-cy okresu najmu i nie może nastąpić wcześniej, niż po co najmniej 18-tu pełnym miesiącach okresu najmu,
b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w swz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
c) zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie wyposażenia dodatkowego przedmiotu najmu, za pisemną zgodą Wykonawcy,
d) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnego zdarzenia gospodarczego niezależnego od Zamawiającego, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. kontrole organów zewnętrznych, angażujące znaczny potencjał techniczno-osobowy Zamawiającego uniemożlwiający terminowy odbiór przedmiotu zamówienia,
e) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności.
f) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy tj. wydłużenia najmu zamiatarki, o okres do 120 dni (rozumianych jako wydłużenie do max. 4- miesięcy, liczonych po upływie 48- miesięcznego okresu realizacji umowy), na warunkach finansowych wynikających z niniejszej umowy tj. po cenie najmu określonej w ofercie Wykonawcy (w przypadku najmu wynoszącego mniej niż 1 miesiąc – przy przeliczeniu ilości dni najmu przez stawkę 1 dnia czynszu najmu, obliczona poprze podzielenie czynszu miesięcznego przez 30 dni), jeśli będzie to konieczne do zapewnienia ciągłości świadczonych usług.
g) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1.4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-zamówienia. Szczegóły zawiera swz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający - działając w oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3) Wykluczenie w oparciu o przesłanki określone w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
4) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisów określonych w ust. 7 Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w
tym zakresie, które zostało ujęte w treści załącznika nr 1.1 do SWZ.
6) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający bada również, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy – w tym określonych w ust. 8 i następnych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie zostało
zawarte w treści załącznika nr 1.2 do SWZ.
7) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia również w zakresie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji złożonego oświadczenia.

Maksymalny termin realizacji dostawy nie może przekroczyć 5 tygodni od dnia podpisania umowy.