budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynkach mieszkalnych- leśniczówka Wądołek nr inw. 110/26, budynek jedn. Służby leśnej nr inw. 110/928

26-01-2023, 17:26

Dane kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie
Roosevelta 8,64-915 Jastrowie
e-mail: [email protected]
http:// https://jastrowie.pila.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynkach mieszkalnych- leśniczówka Wądołek nr inw. 110/26, budynek jedn. Służby leśnej nr inw. 110/928

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta 8

1.5.2.) Miejscowość: Jastrowie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-915

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jastrowie.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynkach mieszkalnych- leśniczówka Wądołek nr inw. 110/26, budynek jedn. Służby leśnej nr inw. 110/928

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3c33176-9d81-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub poczty elektronicznej –
[email protected]..
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem
internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje,
przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości
numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy SA.270.2.4.2023
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem
internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/
lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz
z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej,
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie
eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w
zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości
do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png,
svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż
administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Jastrowie Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do
upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP
– w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi
prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z
uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym -
leśniczówka Wądołek nr inw. 110/26

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2 Gwarancja na roboty budowlane 40%
3. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg wzoru:
gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
4. W kryterium gwarancja zamówienia ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji na
przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego przez Wykonawcę
w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję w wymiarze 2 lat otrzyma 0 pkt.;
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 3 lat otrzyma 10 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 4 lat otrzyma 20 pkt.
d. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 5 lat otrzyma 30 pkt.
e. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 6 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
5. Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże
w formularzu ofertowym terminu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres gwarancji 2 lat – za co Wykonawca
otrzyma 0 pkt.
6. Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna
liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
7. Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu uzyska najwyższą liczbę punktów.
9. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym - budynek
jedn. Służby leśnej nr inw. 110/928”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2 Gwarancja na roboty budowlane 40%
3. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg wzoru:
gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
4. W kryterium gwarancja zamówienia ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji na
przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego przez Wykonawcę
w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję w wymiarze 2 lat otrzyma 0 pkt.;
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 3 lat otrzyma 10 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 4 lat otrzyma 20 pkt.
d. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 5 lat otrzyma 30 pkt.
e. jeżeli Wykonawca zadeklaruje gwarancję 6 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
5. Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże
w formularzu ofertowym terminu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres gwarancji 2 lat – za co Wykonawca
otrzyma 0 pkt.
6. Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna
liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
7. Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu uzyska najwyższą liczbę punktów.
9. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. W zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich
pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum
jedną robotę budowlaną porównywalną do udzielanego zamówienia obejmującą swoim
zakresem prace związane z modernizacją C.O. oraz wymianą kotła. na kwotę:
a) dla części I min. 30.000,00 zł.
b) dla części II min. 30.000,00 zł.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek
udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który wykona roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje
się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.
Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu
wykazania spełniania warunku doświadczenia.
3. Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi
wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez
Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców,
jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego
zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale IX -X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale 9 ust. 1 pkt. 1) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego w rozdziale 7 ust. 2 pkt. 2) i 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust.1;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez
poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 3a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane są w załączniku nr 4 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11