Przetarg

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych, na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów

19-01-2023, 15:51

Dane kontaktowe

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1,96-320 Mszczonów
tel. 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
http:// http://www.bip.mszczonow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych, na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 46 858 28 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych, na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fe84980-97ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004946/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów. Postępowanie w podziale na 2 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia.
5. Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjna - na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz podstawie art. 14 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”- zostały zamieszczone w rozdz. II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.2.2023.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów.
1. Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, obejmuje następujące czynności:
− oznakowanie miejsc naprawianych;
− oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota);
− spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca;
− wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową;
− wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej;
− zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;
− zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku.
− ilość materiałów do wbudowania minimalnie 300 Mg maksymalnie 450 Mg
Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych o frakcji np. 2/5, 5/8, 8/11 mm i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +10°C.
Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów (grysy + emulsja).
2. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania niniejszego zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 7A do SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8A do SWZ.
3. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie SWZ, specyfikacją techniczną (STWiORB), zawartą umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i specyfikacji technicznej (STWiORB).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych polegających na:
– zakres zamówienia:
• w części I – napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją przy użyciu remontera;
gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. W celu udzielenia zamówienia Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca negocjować będą m.in. postanowienia umowy, w tym ceny jednostkowe.
Szacunkowa wartość tego zamówienia: nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki udzielenia zamówienia: Zamawiający nie stawia warunku.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) Cena wykonania zamówienia (C) – znaczenie 60 % (60 pkt) – w części I, II cz. zamówienia.
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, (60pkt) oferty następne będą oceniane wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad – cena oferty badanej
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 60 pkt

2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) –znaczenie 40% (40pkt ) – w części I zamówienia.
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w części I zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:
a) Jeżeli zostanie zaoferowany 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, oferta otrzyma 0 pkt,
b) Jeżeli zostanie zaoferowany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, oferta otrzyma 40pkt.
Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 12 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż minimalny, w stosunku do powyżej wskazanej wartości (12 miesięcy), wówczas jego oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt) 5 ustawy Pzp.
− Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż maksymalny, w stosunku do powyżej wskazanej wartości, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 24 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 40 pkt za to kryterium.
− Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż minimalny, ale krótszy niż maksymalny, w stosunku do powyżej wskazanych wartości, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 12 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt) 5 ustawy Pzp.
− Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Łączna punktacja oferty w każdej części zostanie wyliczona według wzoru:
W = C+G;
W – łączna punktacja oferty badanej;
C – punktacja według kryterium ,,Cena wykonania zamówienia” oferty badanej w danej części;
G – punktacja według kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi za wady” oferty badanej w danej części;
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okresu gwarancji i rękojmi tj. uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów oraz Remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych:
I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów:
1.1.Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, obejmuje następujące czynności:
− oznakowanie miejsc naprawianych;
− nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów piłą mechaniczną,
− odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia;
− wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca z usunięciem rumoszu;
− posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową;
− wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno-asfaltową z recyklera w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń;
− mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw a pomocą walca lub płyty wibracyjnej;
− posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsja asfaltową i posypanie drobnym kruszywem;
− uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
− zakres robót przewidzianych do realizacji wynosi: minimum 200 - maksimum 1000 m2 przyjmując do rozliczenia jako jednostkę podstawową remont 1 m2 nawierzchni gr. 5 cm.
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania niniejszego zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 7B do SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8B do SWZ.

1.2..Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie SWZ, specyfikacją techniczną (STWiORB), zawartą umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

II. Remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych.
2.1 Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, obejmuje następujące czynności:
− oznakowanie miejsc naprawianych;
− oczyszczenie mechaniczne szczotką lub sprężonym powietrzem szczeliny, w razie potrzeby wykucie lub sfrezowanie nawierzchni;
− posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową;
− wypełnienie remontowanego miejsca masą zalewową na gorąco;
− po uformowaniu paska gorącej zalewy należy posypać go materiałem suchym, czystym drobnoziarnistym (cementem, mączką kamienną, piaskiem łamanym lub mieszanką drobną granulowaną o uziarnieniu od 1 do 2 mm);
− uprzątnięcie miejsca robót i wywóz ewentualnego gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
− zakres robót przewidzianych do realizacji wynosi: minimum 20 mb - maksimum 100 mb.
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania niniejszego zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 7 do SWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8.2.B. do SWZ.

2.2. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie SWZ, specyfikacją techniczną (STWiORB), zawartą umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych polegających na:
– zakres zamówienia:
w części II:
a) napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera lub/i
b) remontów uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych;
gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. W celu udzielenia zamówienia Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca negocjować będą m.in. postanowienia umowy, w tym ceny jednostkowe.
Szacunkowa wartość tego zamówienia: nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki udzielenia zamówienia: Zamawiający nie stawia warunku.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) Cena wykonania zamówienia (C) – znaczenie 60 % (60 pkt) – w części I, II cz. zamówienia.
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, (60pkt) oferty następne będą oceniane wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad – cena oferty badanej
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 60 pkt

2) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) –znaczenie 40% (40pkt ) – w części II zamówienia.
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w części II zamówienia, nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 18 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, oferta otrzyma 0 pkt,
2.Jeżeli zostanie zaoferowany 18 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, oferta otrzyma 40pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 12 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż minimalny, w stosunku do powyżej wskazanej wartości (12 miesięcy), wówczas jego oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt) 5 ustawy Pzp.
− Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż maksymalny, w stosunku do powyżej wskazanej wartości, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 18 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 40 pkt za to kryterium.
− Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż minimalny, ale krótszy niż maksymalny, w stosunku do powyżej wskazanych wartości, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 12 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt) 5 ustawy Pzp.
− Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Łączna punktacja oferty w każdej części zostanie wyliczona według wzoru:
W = C+G;
W – łączna punktacja oferty badanej;
C – punktacja według kryterium ,,Cena wykonania zamówienia” oferty badanej w danej części;
G – punktacja według kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi za wady” oferty badanej w danej części;
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okresu gwarancji i rękojmi tj. uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
Dla części I (Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów):

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, o łącznej wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień przez dwa lub więcej podmioty.
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.

W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia co najmniej:
- remonterem wprowadzającym pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia - w ilości 1 szt.
Remonter będzie posiadać wysięgnik z głowicą roboczą z przodu lub z tyłu pojazdu, obsługiwaną przez operatora z poziomu remontowanej nawierzchni.

Dla części II Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczonów oraz Remonty uszczelnienia spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera o łącznej wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł. brutto.

Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień przez dwa lub więcej podmioty.
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.

W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia co najmniej:
- recyklerem– 1 szt.;
- płytą wibracyjną lub walcem – 1 szt.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2. pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ust, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o których mowa w niniejszym ust, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5A (dot. I cz. zamówienia) i 5B (dot. II cz. zamówienia) do SWZ;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6A (dot. I cz. zamówienia) i 6B (dot. II cz. zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz w zakresie wskazanym we Wzorach Umowy, stanowiących załącznik nr 7.A. dla cz. 1 zamówienia i i 7.B. dla cz. 2 zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust 1 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
2) art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (Dz. U z 2022r poz. 835 ) o szczegółowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty;
c) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.