Przetarg

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

18-11-2022, 19:24

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Komandorska 118/120 ,53-345 Wrocław
e-mail: joanna.marczewska@ue.wroc.pl
http:// http://www.ue.wroc.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komandorska 118/120

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-345

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.marczewska@ue.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11793d9-676a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, mail: kontakt@ue.wroc.pl;
b. w sprawach dotyczących Państwa danych należy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych: mail: iod@ue.wroc.pl;
c. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją zamówienia;
d. dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp oraz Regulaminu ZP obowiązującego u Zamawiającego oraz inne osoby lub podmioty mogące żądać danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących;
e. przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania zamówienia z Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych;
f. dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
g. dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO;
h. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a. prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b. prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a. prawo do usunięcia jego danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-CZL-DZP.261.1.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych zgodnie z szczegółowym zestawieniem zawartym w specyfikacji asortymentowej stanowiącej zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 44411000-4 - Wyroby sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – w oparciu o zał. nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone w oparciu o zał. nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone w oparciu o zał. nr 6 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy nastąpi w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy (w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy) w zakresie:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.),
jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
4. Przez zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ustępie powyżej rozumie się zmianę prowadzącą zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia wysokości umówionego wynagrodzenia.
5. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej, o ile potrzebę jej wprowadzenia zgłasza Wykonawca, wymaga złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego, pisemnego (pod rygorem nieważności) wniosku. Warunkiem zmiany wynagrodzenia pozostaje w takim przypadku uprzednie wykazanie przez Wykonawcę (na zasadach określonych w ustępach poniżej), że wystąpienie zmian, o których mowa w ust. 3 lit. a do d będzie miało wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia.

11. Każda ze stron, nie częściej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy (a w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy – nie częściej niż raz w każdym kolejnym kwartale jej wykonywania) i nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej zawarcia, pozostaje uprawniona do złożenia wniosku o zmianę umówionego wynagrodzenia z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach, o których mowa poniżej.
12. Podstawą do złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie powyżej, pozostanie zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - ogłoszonego w kwartale, w którym wniosek zostanie złożony i wskazująca na zmianę wskaźnika względem minionego kwartału danego roku, przy czym:
a) Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile w komunikacie jw. poziom inflacji (wzrostu cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku pozostałe do wypłaty wynagrodzenie netto ulegnie zmianie o odnotowany wskaźnik inflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
b) Zamawiający może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile o ile w komunikacie jw. poziom deflacji (spadku cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku pozostałe do wypłaty wynagrodzenie netto ulegnie zmianie o odnotowany wskaźnik deflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
c) ciężar udowodnienia, że zmiana ww. wskaźnika wpływa na koszt wykonania zamówienia spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę wynagrodzenia;
d) maksymalna wartość zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto (zwiększenia albo zmniejszenia wysokości wynagrodzenia względem wartości umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak