budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

18-11-2022, 19:24

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Komandorska 118/120 ,53-345 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// http://www.ue.wroc.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komandorska 118/120

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-345

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11793d9-676a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, mail: [email protected];
b. w sprawach dotyczących Państwa danych należy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych: mail: [email protected];
c. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją zamówienia;
d. dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp oraz Regulaminu ZP obowiązującego u Zamawiającego oraz inne osoby lub podmioty mogące żądać danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących;
e. przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania zamówienia z Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych;
f. dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
g. dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO;
h. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a. prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b. prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a. prawo do usunięcia jego danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-CZL-DZP.261.1.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych zgodnie z szczegółowym zestawieniem zawartym w specyfikacji asortymentowej stanowiącej zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 44411000-4 - Wyroby sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – w oparciu o zał. nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone w oparciu o zał. nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone w oparciu o zał. nr 6 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy nastąpi w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy (w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy) w zakresie:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.),
jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
4. Przez zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ustępie powyżej rozumie się zmianę prowadzącą zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia wysokości umówionego wynagrodzenia.
5. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej, o ile potrzebę jej wprowadzenia zgłasza Wykonawca, wymaga złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego, pisemnego (pod rygorem nieważności) wniosku. Warunkiem zmiany wynagrodzenia pozostaje w takim przypadku uprzednie wykazanie przez Wykonawcę (na zasadach określonych w ustępach poniżej), że wystąpienie zmian, o których mowa w ust. 3 lit. a do d będzie miało wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia.

11. Każda ze stron, nie częściej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy (a w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy – nie częściej niż raz w każdym kolejnym kwartale jej wykonywania) i nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej zawarcia, pozostaje uprawniona do złożenia wniosku o zmianę umówionego wynagrodzenia z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach, o których mowa poniżej.
12. Podstawą do złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie powyżej, pozostanie zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - ogłoszonego w kwartale, w którym wniosek zostanie złożony i wskazująca na zmianę wskaźnika względem minionego kwartału danego roku, przy czym:
a) Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile w komunikacie jw. poziom inflacji (wzrostu cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku pozostałe do wypłaty wynagrodzenie netto ulegnie zmianie o odnotowany wskaźnik inflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
b) Zamawiający może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile o ile w komunikacie jw. poziom deflacji (spadku cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku pozostałe do wypłaty wynagrodzenie netto ulegnie zmianie o odnotowany wskaźnik deflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
c) ciężar udowodnienia, że zmiana ww. wskaźnika wpływa na koszt wykonania zamówienia spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę wynagrodzenia;
d) maksymalna wartość zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto (zwiększenia albo zmniejszenia wysokości wynagrodzenia względem wartości umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak