Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach

29-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Lipowa 1a,20-020 Lublin
tel. 261 183 530
fax. 261 183 501
e-mail: rzilublin.zampub@ron.mil.pl
http:// www.rzilublin.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 553096-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a , 20-020  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (URL): www.rzilublin.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rzilublin.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzilublin.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 2188 ze zm.)
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich - w 9 pakietach
Numer referencyjny: 6.017/20/PN/WGSI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzętu gaśniczego, mundurów strażackich – w 9 pakietach, tj.: Pakiet nr 1: Środek pianotwórczy 3% AFFF - 3800l.; Pakiet nr 2: Środek pianotwórczy 3% - 1150l; Pakiet nr 3: Proszek gaśniczy - 2000kg; Pakiet nr 4: Szelki bezpieczeństwa - 28 szt., Wodery - 2 szt.; Pakiet nr 5: Linka strażacka - 24szt., Myjka do węży - 1 szt., Toporek strażacki - 20szt., Nóż ratowniczy - 30 szt.; Bosak podręczny - 12 szt., Wąż tłoczny W-52-20 ŁA - 60szt., Wąż tłoczny W-75-20 ŁA - 30szt., Prądownica pianowa PP 2-12 - 1 szt.; Prądownica pianowa PP 4-12 - 1 szt., Zasysacz liniowy Z-4 - 1szt., Płyn do wytwornic dymu 5l - 5szt.; Pakiet nr 6: Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi - 2szt.; Pakiet nr 7: Piła łańcuchowa spalinowa - 2 szt., Piła tarczowa spalinowa - 2 szt.; Pakiet nr 8: Gaśnica GP-2x - 310szt., Gaśnica GP-4x - 100szt., Gaśnica GP-6x - 140szt., Gaśnica GSE-2x - 100szt, Gaśnica GP-25x - 19szt.; Pakiet nr 9: Buty specjalne gumowe - 26 par, Buty strażackie specjalne skórzane - 12par, Buty koszarowe - 6par, Koszulka polo - 74szt., Koszulka zimowa - 62szt., Pas strażacki - 39szt., Ubranie strażackie koszarowe - 28kpl, Ubranie strażackie specjalne - 29kpl. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44480000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24951220-3
35811100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Z uwagi na to, iż przedmiotowe zamówienie podzielone jest na 9 części, okres w którym realizowane będzie zamówienie dla każdego pakietu, zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. ODPIS z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. ZAŚWIADCZENIE właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. ZAŚWIADCZENIE właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. OŚWIADCZENIE Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Pakiet nr 3: Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie, kartę charakterystyki i atest PZH. Pakiet nr 5: Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie (pozycja 1, 6, 7, 8, 9,10). Pakiet nr 6: Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. Pakiet nr 8:Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie (poz. 1, 2, 3, 4, 5). Pakiet nr 9:Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie (poz. 1, 2, 6, 8).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pakiet nr 1: Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie, kartę charakterystyki i atest PZH. 2. Pakiet nr 2: Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie, kartę charakterystyki i atest PZH. 3. PEŁNOMOCNICTWO (lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania) – do reprezentacji w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, w szczególności do: złożenia oferty, oświadczeń i innych dokumentów oraz zawarcia umowy, wystawione przez Wykonawcę lub Wykonawców składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy ofertę wraz z innymi dokumentami w imieniu Wykonawcy(ów) podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do jego reprezentowania - jako załącznik do oferty. 4. OŚWIADCZENIE o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie KiK – według wzoru załączonego do SIWZ - jako załącznik do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla każdego Pakietu oddzielnie o niżej wymienionej wartości: Pakiet nr 1: 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych), Pakiet nr 2: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 00/100 złotych), Pakiet nr 3: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 00/100 złotych), Pakiet nr 4: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 00/100 złotych), Pakiet nr 5: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych) Pakiet nr 6: 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 00/100 złotych), Pakiet nr 7: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100 złotych) Pakiet nr 8: 600,00 z (słownie: sześćset 00/100 złotych) Pakiet nr 9: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, konto nr: 58 10101339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 12.00 dnia 10.07.2020 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału w kancelarii jawnej lub dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 12.00 dnia 10.07.2020 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska); b) nieodwołalne i bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców (konsorcjantów lub wspólników spółki cywilnej) uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - tj.: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa środka pianotwórczego 3% AFFF - 3800l. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Odporność na nwrót palenia woda wodociągowa40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa środka pianotwórczego 3% - 1150l. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Odporność na nawrót palenia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa proszku gaśniczego - 2000kg. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa obejmuje: Szelki bezpieczeństwa - 28 szt., Wodery - 2 szt. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44480000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa obejmuje: Linka strażacka - 24szt., Myjka do węży - 1 szt., Toporek strażacki - 20szt., Nóż ratowniczy - 30 szt.; Bosak podręczny - 12 szt., Wąż tłoczny W-52-20 ŁA - 60szt., Wąż tłoczny W-75-20 ŁA - 30szt., Prądownica pianowa PP 2-12 - 1 szt.; Prądownica pianowa PP 4-12 - 1 szt., Zasysacz liniowy Z-4 - 1szt., Płyn do wytwornic dymu 5l - 5szt. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44480000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa ubrania specjalnego chroniącego przed czynnikami chemicznymi - 2szt. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44480000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa obejmuje: Piła łańcuchowa spalinowa - 2 szt., Piła tarczowa spalinowa - 2 szt.; Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44480000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa obejmuje: Gaśnica GP-2x - 310szt., Gaśnica GP-4x - 100szt., Gaśnica GP-6x - 140szt., Gaśnica GSE-2x - 100sztGaśnica GP-25x - 19szt.; Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa obejmuje: Buty specjalne gumowe - 26 par, Buty strażackie specjalne skórzane - 12par, Buty koszarowe - 6par, Koszulka polo - 74szt., Koszulka zimowa - 62szt., Pas strażacki - 39szt., Ubranie strażackie koszarowe - 28kpl, Ubranie strażackie specjalne - 29kpl. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35811100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: