Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

25-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12,40-007 Katowice
tel. 032 359 13 34,
fax. -
e-mail: dzp@us.edu.pl ,
http:// www.us.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 525938-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, , e-mail dzp@us.edu.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wyższa Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jezyku polskim
Adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria Ogólna, pok.17, parter budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)
Numer referencyjny: DZP.381.006.2020.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowy Centrum Mikroskopowego Badania Materii (dalej: CMBM SPIN-Lab), tj. budynku służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji.2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją, a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.3) Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (wraz z jego załącznikami) dla zadania „Budowa budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul 75 Pułku Piechoty” z czerwca 2019 r., opracowanym przez Pracownię Projektową arch. Maciej Jekiełek z siedzibą przy ul. Harcerskiej 13 40-738 Katowice, a także zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, w tym w szczególności z:  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, że każdy będzie mógł z niej korzystać, w równym stopniu, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Wytworzona infrastruktura w ramach budowy CMBM SPIN-Lab w żaden sposób nie może być powodem do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Budynek należy wykonać jako dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia jego dostępności na równi z osobami pełnosprawnymi, w tym poprzez m.in. WC dla osób z niepełnosprawnościami, podłogi antypoślizgowe, stoły i krzesła umożliwiające regulację ich wysokości, stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami lokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko od głównego wejścia do budynku, itp. Należy spełnić wymagania standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszej SIWZ oraz uwzględnić przy projektowaniu i wykonawstwie uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier, które stanowią załącznik nr 2.4 do niniejszej SIWZ.4) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony m.in. w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanym dalej również: PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym, z uwagi na wymaganą realizację celu jakim jest budowa budynku CMBM SPIN-Lab służącego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego „materii miękkiej” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.6) W rozwiązaniach projektowych i robotach budowlanych należy stosować najbardziej współczesne i równocześnie wysoce funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. W budynku należy zaprojektować i wykonać w szczególności pomieszczenia laboratoryjne (umożliwiające m.in. posadowienie, podłączenie, uruchomienie i niezawodną pracę mikroskopów elektronowych, świetlnych, AFM oraz kamery NIR i urządzeń pomocniczych; preparatykę materiałów inżynierskich, chemicznych i biologicznych; obróbkę zdjęć mikroskopowych i innych danych z pomiarów jak spektroskopia w tym tworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji oraz obrazów korelacyjnych), pomieszczenia dla pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych, pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą zainstalowanie dodatkowej aparatury i mikroskopów oraz sprzęt multimedialny, pomieszczenia do organizacji spotkań, warsztatów, seminariów komercyjnych. Prace sieciowe i zagospodarowanie terenu (wraz z jego ogrodzeniem) należy projektować i wykonać stosując zasadę optymalizacji poprzez zachowanie najkrótszej drogi przyłączenia do istniejących sieci wraz z możliwe najmniejszą ingerencją w istniejące zagospodarowanie terenu, zgodnie z aktualną praktyką inżynierską w zakresie doboru technologii, materiałów oraz średnic i przekroi przyłączy do sieci. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z urządzeniami początkowymi, końcowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania podstacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celów zasilania budynku (według instrukcji przedmontażowej potencjalnych mikroskopów), a także zapewnienia specyficznych warunków dla urządzeń wraz z infrastrukturą pomocniczą (w tym tj. pompy, kompresory, chłodzenie w obiegu zamkniętym, zasilanie awaryjne itp.).7) Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wszelkiego sprzętu/urządzeń i wyposażenia wskazanego w PFU oraz w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ, w tym m.in. meblowego pomieszczeń, pomp próżniowych, chłodziarek obiegowych, systemów zabezpieczenia przed utratą zasilania, mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów, szaf na odczynniki chemiczne, białego montażu, armatury, itp. w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu, o którym mowa w ww. wniosku o dofinansowanie, oraz w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i norm ( w tym dotyczących m.in.: stołów roboczych dla laboratoriów, mebli laboratoryjnych, kodów barwnych do oznaczania zaworów, wyciągów i dygestoriów), z wyłączeniem mikroskopów. Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wymagania określone w kartach pomieszczeń stanowiących załącznik do PFU.8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej tj. w Programie funkcjonalno-użytkowym, który to dokument wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, usług i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki, część opisowa i informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie prace projektowe i towarzyszące oraz roboty budowlane i elementy ujęte w części opisowej i informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z jego załącznikami, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 2.1 (zwany dalej również PFU) wraz z załącznikami, specyfkacja techniczna – załącznik nr 2.2, standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – załącznik nr 2.3, uwagi do Programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier – załącznik nr 2.4.10) Przedmiot zamówienia należy wykonać:1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.11) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.Wymagany okres gwarancji na zamontowane materiały nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214000-0
45214400-4
45231300-8
45231400-9
45233220-7
45261000-4
45262300-4
45262500-6
45262600-7
45310000-3
45312200-9
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45400000-1
45421000-4
45442100-8
45450000-6
45111310-4
71220000-6
71248000-8
71320000-7
79930000-2
79932000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać:1) w zakresie zaprojektowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,2) w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zdolność techniczna:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego budynku o konstrukcji szkieletowej o wartości tej roboty nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto;2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty co najmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową budowy nowego budynku o konstrukcji szkieletowej o kubaturze tego budynku co najmniej 1500 m3, dla której uzyskano pozwolenie na budowę. Przez konstrukcję szkieletową należy rozumieć układ konstrukcyjny polegający na rozdzieleniu elementów nośnych (szkieletu żelbetowego) i elementów wypełniających (ścian osłonowych murowanych). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia opisanych powyżej zakresów w jednym zamówieniu/ inwestycji.Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz- wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ- wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 3) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).II. Zdolność zawodowa:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:1) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,2) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,3) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,4) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,5) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,6) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,7) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych8) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,9) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.Dotyczy osób z pkt 1)-9) - uprawnienia winny być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji.Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.)Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.b SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Forma ww. dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. 3) W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.4) Zbiorcze zestawienie głównych składników kosztów (załącznik nr 1H do SIWZ). Wykonawca winien wkalkulować w ceny jednostkowe danego składnika kosztów wszystkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia, w tym wskazane w ust. 8 pkt 1) SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny). W związku z tym, iż zbiorcze zestawienie głównych składników kosztów stanowi treść oferty, należy je złożyć w formie przewidzianej dla oferty tj. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także pod rygorem odrzucenia oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawyz dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowaw art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy);d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego),3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ.6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego).7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu.8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób:Nazwa i adres WykonawcyPrzetarg nieograniczony - DZP.381.006.2020.RBBudowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”Wadium w formie niepieniężnej10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (G)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Szczegóły - załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT). Szczegóły - rozdział XII SIWZ.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:1) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,2) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom;,4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,5) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,6) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę,7) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ oraz nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,2) zmiany danych rejestrowych,3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu4. 1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- na zasadach i w sposób określonych we wzorze umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający określa wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Szczegóły zawiera SIWZ. 3. Ochrona danych osobowych: I. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad. 1) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:a) pisemnej na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,b) elektronicznej na adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl;2) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:a) pisemnie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,b) elektronicznie na adres e-mail: iod@us.edu.pl;3) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.381.006.2020.RB, o nazwie Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;4) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest Beneficjentem dofinansowania przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn. ul. Bielska 66, a zatem w celu rozliczenia przyznanej dotacji może przekazywać dokumenty (w tym dane osobowe) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”5) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.a) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;b) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.II. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.Zamawiający informuje, że projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. W trakcie wszczęcia niniejszego postępowania Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jeżeli Zamawiający uzyska dofinansowanie i zostanie zawarta umowa o dofinansowanie, może wystąpić sytuacja współadministrowania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego na piśmie.4. Zamawiający informuje, iż projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem projektu jest inwestycja budowlana i infrastrukturalna oraz wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanych na cele naukowo-badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz współpracę z sektorem biznesu w planowanej międzywydziałowej jednostce badawczej. Inwestycja infrastrukturalna obejmie nowoczesne mikroskopy elektronowe, transmisyjne i skaningowe umożliwiające m.in. obrazowanie w reżimie kriogenicznym, korelacyjne badania spektroskopowo-mikroskopowe oraz sekwencjonowanie materiałów w komorze mikroskopu do celów rekonstrukcji trójwymiarowej, jak również mikroskopy takie jak konfokalny, rentgenowski i sił atomowych. Urządzenia te będą komplementarne względem aparatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jednostek naukowo-badawczych regionu i będą charakteryzować się unikatowością w skali kraju. 5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH