Flir
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Przetarg

Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.

12-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Radymno
Lwowska 20,37-550 Radymno
tel. 166 281 589,
fax. 166 282 417
e-mail: planowanie@radymno.pl,
http:// www.radymno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585496-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Miasto Radymno: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radymno, krajowy numer identyfikacyjny 65090055900000, ul. Lwowska  20 , 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 281 589, , e-mail planowanie@radymno.pl, , faks 166 282 417.
Adres strony internetowej (URL): www.radymno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.radymno.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Radymno, 37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.
Numer referencyjny: RG.I.271.51-2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące: Część I zamówienia ,,Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej". Część II zamówienia ,,Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej - mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej". Część III zamówienia ,,Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej - wypełnienie przęsłami stalowymi". 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Część I zamówienia Budowę miejsc parkingowych w ilości 10sztuk z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMBO osadzonych na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwie z kruszywa łamanego, ograniczonej opornikiem z krawężnika betonowego oraz opaską ziemną wokół krawężnika Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności o wykonanie robót ziemnych, o wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 20 cm , o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm , o wykonanie krawężników drogowych betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, o wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB o grub. 12,5 cm. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni parkingu następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Na pozostałej powierzchni działki spływ wód opadowych będzie zgodny ze stanem istniejącym. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 10 szt. przy ul. Nadbrzeżnej" - załącznik nr 7a do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8a do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9a do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 19.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.407.2019 Część II zamówienia 1. Wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni chodnika przy ul. Legionów (138m2) i ul. Lwowskiej (123m2) poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z nowym krawężnikiem betonowym i nowym obrzeżem betonowym. Nowe elementy chodnika wykonane będą w śladzie istniejącym. Roboty obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa naturalnego grub. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm, wbudowanie krawężnika betonowego i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności : o wykonanie robót rozbiórkowych, o wykonanie profilowania podłoża, o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, o wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej, o wbudowanie obrzeży trawnikowych betonowych, o wykonanie chodnika z kostki betonowej, o uporządkowanie terenu robót, Odprowadzenie wód opadowych z chodnika następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunków i sposobu odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego Wykonanie ogrodzenie z podmurówką betonową, wykonaną z dwóch warstw cegły. Podmurówka ceglana zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Słupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegły, zakończone daszkiem prefabrykowanym. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: o roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, o roboty pomiarowe i ziemne, o roboty budowlano-montażowe - wykonanie ogrodzenia, o odtworzenie chodników i trawników wzdłuż ogrodzenia, o plantowanie i uporządkowanie terenu robót. Elementy konstrukcyjne ogrodzenia Słupki ogrodzeniowe. Zaprojektowano słupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejących, jako murowane z cegły pełnej o przekroju 38 x 38 cm, osadzone na podmurówce betonowej z betonu klasy C16/20 zakończone daszkiem betonowym czterospadowym. Słupki stosowane w przęsłach w rozstawie osiowym 2,82 m, 2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na połączeniu słupków i podmurówki betonowej zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkręcane o średnicy śruby 12 mm. Na zakończeniu słupków murowanych zaprojektowano prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47 x 47 cm i wysokości 12 cm. Podmurówka. Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubość ścianki 25 cm, głębokość posadowienia 120 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość podmurówki betonowej nad terenem winna wynosić ok. 15 cm. W górnej części podmurówka murowana z dwóch warstw cegły. Podmurówkę należy dostosować i wykonać z uwzględnieniem rzędnych terenu istniejącego. Na długości podmurówki i słupków ogrodzeniowych na połączeniu części betonowej i ceglanej zaprojektowano izolację poziomą jednowarstwową z papy termozgrzewalnej. Na wierzchu podmurówki zaprojektowano prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokości 10 cm. Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony działki, zaprojektowano opór ziemny o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max. 1:1,5. Wykonanie i montaż przęseł nie wchodzi w zakres części II zadania. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku ,,Ars Medica" w Radymnie" (z wyłączeniem wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) oraz projekt techniczno-wykonawczy - ,,Remont chodnika przy ul. Legionów w Radymnie na odcinku od skrzyżowania z ul. nadbrzeżną do skrzyżowania z ul. Lwowską" - załącznik nr 7b do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8b do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9b do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 18.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.406.2019 b) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Część III zamówienia Wykonanie ogrodzenia systemowego, z elementów stalowych do wbudowania na istniejącym ogrodzeniu wymurowanym warstwowo z cegły. Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż przęseł stalowych w rozstawie zgodnym ze stanem istniejącym. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35x35mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16x16mm, w rozstawie od 8 cm do 12 cm Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: o roboty przygotowawcze, o oczyszczenie istniejących prefabrykowanych dwuspadowych daszków betonowych oraz powierzchni pionowych istniejących słupów ogrodzeniowych z cegły, o roboty budowlano-montażowe - wykonanie przęseł ogrodzenia. Przęsło. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Furtka. Wysokość furtki 145 cm w kolorze czarnym, oparta na spawanej stalowej ramie o przekroju 50 x 50 mm, z dwoma poprzeczkami z profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne z profilu stalowego o przekroju 16 x 16 mm, zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Zamykanie furtki klamką z zamkiem stalowym i wkładką bębenkową. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku ,,Ars Medica" w Radymnie" (wyłączenie zakres dotyczący wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) - załącznik nr 7c do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8c do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45342000-6
45223100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-16 2019-11-29
2019-09-16 2019-11-15
2019-10-28 2019-12-12

II.9) Informacje dodatkowe: Część I zamówienia 1. Planowany termin rozpoczęcia: 16.09.2019 r. 2. Data zakończenia: 29.11.2019 r. Część II zamówienia 1. Planowany termin rozpoczęcia: 16.09.2019 r. 2. Data zakończenia: 15.11.2019 r. Część III zamówienia 1. Planowany termin rozpoczęcia: 28.10.2019 r. 2. Data zakończenia: 12.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający, nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I zamówienia Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności drogowej. Część II zamówienia: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności drogowej; Część III zamówienia Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach jak i w treści oferty w zakresie dotyczących podwykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający wymaga złożenia - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): ,,Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r, poz. 1292 z późn. zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych".
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy wszystkich części zamówienia 1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. (Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.) UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ; 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 7) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: część I: 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) część II: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); część III: 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Gwarancja40,00
Cena oferty brutto60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ciężar wykazania stopnia zakresu wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: a) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów, b) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 7. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. Termin zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku: a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów; d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej; e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; Charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian szczegółowo określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I zamówienia ,,Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności Budowę miejsc parkingowych w ilości 10sztuk z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMBO osadzonych na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwie z kruszywa łamanego, ograniczonej opornikiem z krawężnika betonowego oraz opaską ziemną wokół krawężnika Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności o wykonanie robót ziemnych, o wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 20 cm , o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm , o wykonanie krawężników drogowych betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, o wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB o grub. 12,5 cm. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni parkingu następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Na pozostałej powierzchni działki spływ wód opadowych będzie zgodny ze stanem istniejącym. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 10 szt. przy ul. Nadbrzeżnej" - załącznik nr 7a do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8a do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9a do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 19.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.407.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Gwarancja40,00
Cena oferty brutt60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II zamówienia ,,Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej - mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności 1. Wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni chodnika przy ul. Legionów (138m2) i ul. Lwowskiej (123m2) poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z nowym krawężnikiem betonowym i nowym obrzeżem betonowym. Nowe elementy chodnika wykonane będą w śladzie istniejącym. Roboty obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa naturalnego grub. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm, wbudowanie krawężnika betonowego i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności : o wykonanie robót rozbiórkowych, o wykonanie profilowania podłoża, o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, o wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej, o wbudowanie obrzeży trawnikowych betonowych, o wykonanie chodnika z kostki betonowej, o uporządkowanie terenu robót, Odprowadzenie wód opadowych z chodnika następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunków i sposobu odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego. 2. Wykonanie ogrodzenie z podmurówką betonową, wykonaną z dwóch warstw cegły. Podmurówka ceglana zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Słupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegły, zakończone daszkiem prefabrykowanym. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: o roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, o roboty pomiarowe i ziemne, o roboty budowlano-montażowe - wykonanie ogrodzenia, o odtworzenie chodników i trawników wzdłuż ogrodzenia, o plantowanie i uporządkowanie terenu robót. Elementy konstrukcyjne ogrodzenia Słupki ogrodzeniowe. Zaprojektowano słupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejących, jako murowane z cegły pełnej o przekroju 38 x 38 cm, osadzone na podmurówce betonowej z betonu klasy C16/20 zakończone daszkiem betonowym czterospadowym. Słupki stosowane w przęsłach w rozstawie osiowym 2,82 m, 2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na połączeniu słupków i podmurówki betonowej zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkręcane o średnicy śruby 12 mm. Na zakończeniu słupków murowanych zaprojektowano prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47 x 47 cm i wysokości 12 cm. Podmurówka. Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubość ścianki 25 cm, głębokość posadowienia 120 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość podmurówki betonowej nad terenem winna wynosić ok. 15 cm. W górnej części podmurówka murowana z dwóch warstw cegły. Podmurówkę należy dostosować i wykonać z uwzględnieniem rzędnych terenu istniejącego. Na długości podmurówki i słupków ogrodzeniowych na połączeniu części betonowej i ceglanej zaprojektowano izolację poziomą jednowarstwową z papy termozgrzewalnej. Na wierzchu podmurówki zaprojektowano prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokości 10 cm. Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony działki, zaprojektowano opór ziemny o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max. 1:1,5. Wykonanie i montaż przęseł nie wchodzi w zakres części II zadania. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku ,,Ars Medica" w Radymnie" (z wyłączeniem wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) oraz projekt techniczno-wykonawczy - ,,Remont chodnika przy ul. Legionów w Radymnie na odcinku od skrzyżowania z ul. nadbrzeżną do skrzyżowania z ul. Lwowską" - załącznik nr 7b do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8b do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9b do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 18.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.406.2019 b) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Gwarancja40,00
Cena oferty brutto60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część III zamówienia ,,Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej - wypełnienie przęsłami stalowymi"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje w szczególności Wykonanie ogrodzenia systemowego, z elementów stalowych do wbudowania na istniejącym ogrodzeniu wymurowanym warstwowo z cegły. Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż przęseł stalowych w rozstawie zgodnym ze stanem istniejącym. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35x35mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16x16mm, w rozstawie od 8 cm do 12 cm Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: o roboty przygotowawcze, o oczyszczenie istniejących prefabrykowanych dwuspadowych daszków betonowych oraz powierzchni pionowych istniejących słupów ogrodzeniowych z cegły, o roboty budowlano-montażowe - wykonanie przęseł ogrodzenia. Przęsło. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Furtka. Wysokość furtki 145 cm w kolorze czarnym, oparta na spawanej stalowej ramie o przekroju 50 x 50 mm, z dwoma poprzeczkami z profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne z profilu stalowego o przekroju 16 x 16 mm, zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Zamykanie furtki klamką z zamkiem stalowym i wkładką bębenkową. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - ,,Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku ,,Ars Medica" w Radymnie" (wyłączenie zakres dotyczący wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) - załącznik nr 7c do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8c do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45342000-6, 45223100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-28
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Gwarancja40,00
Cena oferty brutto60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: