budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jarocin w 2024 r.

28-03-2024, 22:16

Dane kontaktowe

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JAROCIN
ul. Tadeusza Kościuszki 43,63-200 Jarocin
e-mail: [email protected]
http:// https://jarocin.poznan.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jarocin w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250027749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 43

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jarocin.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jarocin w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67c99b3c-ecdc-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00074364/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jarocin w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67c99b3c-ecdc-11ee-b4e0-4ac387c144e3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jarocin w 2024 r.
Lokalizacja zadania:
Konserwacja obejmuje odcinki wskazane przez Zamawiającego w zasięgu działania Nadleśnictwa Jarocin. Konkretne lokalizacje wskazane będą Wykonawcy po podpisaniu umowy i mogą się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych.
Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych, które uległy deformacji poprzez profilowanie wraz z zagęszczeniem:
a. profilowanie polegać będzie na wyrównaniu nawierzchni oraz nadaniu odpowiednich spadków poprzecznych za pomocą równiarki samojezdnej oraz zagęszczeniu przy użyciu walców samojezdnych.
b. całkowity zakres prac do wykonania to: profilowanie dróg leśnych o łącznej długości do 60 km
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne narzędzia, materiały i urządzenia.
Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w stosunku do ww. zakresu. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w zawiązku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Nadleśnictwa Jarocin

Okres gwarancji podstawowej: 3 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928000-8 - Obudowa drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:
Dwie roboty budowlane polegające na rewitalizacji dróg o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy zł 00/100) (przy czym przez jedną robotę budowlaną rozumieć należy roboty wykonane na podstawie jednej umowy).

Wykonawca dysponuje co najmniej następującym potencjałem technicznym, tj.
- co najmniej jeden samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą o ładowności 10-30 Mg
- co najmniej jeden równiarka drogowa o mocy ≥ 100 KM-
- co najmniej jeden walec wibracyjny samojezdny ≥ 12 Mg-
- co najmniej jeden walec samojezdny gumowy ≥ 12 Mg-

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-12 08:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Nadleśnictwo Jarocin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-11