budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego

16-11-2023, 19:21

Dane kontaktowe

Powiat Pilski
aleja Niepodległości 33/35 ,64-920 Piła
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.powiat.pila.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72427774-84a6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049051/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849060

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849060.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zalecenia:
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z;
4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES;
7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty;
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email;
11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji;
12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków;
13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;
14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików;
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt. 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych następujący sposób:
− drogą elektroniczną: [email protected];
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.65.2023.II, zawarcia i wykonania umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.65.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Pierwsza część zamówienia: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo.
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu drogowego i budowę w jego miejsce nowego mostu na rzece Lubcza, w km 4,401 drogi powiatowej Nr 1205P w miejscowości Liszkowo. Budowa nowego obiektu uwzględnia zwiększenie szerokości obiektu dla lokalizacji planowanej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podniesieniem nośności mostu, przy zachowaniu warunków swobodnego przepływu wód rzeki. Zwiększone zostanie światło poziome mostu, co umożliwi lokalizację obustronnych ścieżek gruntowych do migracji zwierząt.
W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbiórka istniejącego mostu z przyległymi nasypami korpusu drogi oraz usunięcie warstw słabych gruntu pod poszerzenie nasypu. Zbudowane zostaną nowe przyczółki obiektu, fundamenty żelbetowe wykonane będą w osłonie ścianek szczelnych. Podłoże pod fundamentami należy ulepszyć, wzmocnić lub wymienić wg technologii wykonawcy. Zaprojektowano nowy most jako ustrój nośny ramowy o konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Skrzydła przyczółków także będą żelbetowe. W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia drogowa z poszerzeniem na dojazdach. Zamontowane zostaną ochronne bariery drogowe na poboczach oraz balustrada ochronna przy planowanej ścieżce pieszo-rowerowej na obiekcie. Obiekt zostanie wyposażony w obustronne schody dla obsługi na stożkach przyczółkowych.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem budowy branży mostowej, kierownikami robót: branży drogowej i branży sanitarnej, którzy odpowiadać będą za wykonanie robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika budowy oraz dane kierowników robót branżowych niezwłocznie przed zawarciem umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.1. do SWZ.
5. Wymagania dot. części pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej zamówienia:
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
5.2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
5.3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
5.5. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji i SWZ,
- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji i SWZ.
5.6. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
5.7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
5.8. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
5.10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
5.12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) dla części pierwszej zamówienia:
a) obsługa układarki mas bitumicznych,
b) obsługa walca drogowego,
c) obsługa koparko-ładowarki,
d) roboty brukarskie,
e) roboty betoniarskie,
f) roboty zbrojeniowe.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 4.1. do SWZ dla pierwszej części zamówienia, Załącznik nr 4.2. do SWZ dla drugiej, czwartej i piątej części zamówienia, Załącznik nr 4.3. do SWZ dla trzeciej części zamówienia).
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Druga część zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę jezdni o szer. 7m, chodników, zatoki autobusowej, parkingu na 25 miejsc parkingowych, zjazdów, dojść do budynków wraz z obramowaniem oraz z usunięciem kolizji w postaci przyłączy oświetleniowych i 1 latarni oświetlenia drogowego. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 185mb. Regulacje urządzeń wod.-kan. metodą włazów pływających.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót drogowych, który odpowiadał będzie za wykonanie robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika niezwłocznie przed zawarciem umowy.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.2. do SWZ.
3.5. Wymagania dot. części pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej zamówienia:
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
5.2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
5.3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
5.5. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji i SWZ,
- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji i SWZ.
5.6. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
5.7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
5.8. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
5.10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
5.12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) dla części drugiej zamówienia:
a) obsługa układarki mas bitumicznych,
b) obsługa walca drogowego,
c) obsługa koparko-ładowarki,
d) roboty brukarskie,
e) kierowanie ruchem;
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 4.1. do SWZ dla pierwszej części zamówienia, Załącznik nr 4.2. do SWZ dla drugiej, czwartej i piątej części zamówienia, Załącznik nr 4.3. do SWZ dla trzeciej części zamówienia).
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Trzecia część zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie chodnika na odcinku od km 0+875,52 do km 1+461,82 w granicach pasa drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Chodnik należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie zasadniczej i warstwie mrozoochronnej. Budowa chodnika wiąże się z rozwiązaniem odwodnienia drogi na projektowanym odcinku. W zakres inwestycji nie wchodzi wymiana nawierzchni jezdni.
Cena za wykonanie dokumentacji projektowej musi obejmować koszty przygotowania i pozyskania wszelkich dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
Zamawiający jest w trakcie uzyskania decyzji na lokalizację celu publicznego.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót branży drogowej oraz kierownikiem robót branży sanitarnej, którzy odpowiadać będą za wykonanie robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierowników niezwłocznie przed zawarciem umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował projektantem posiadającym niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca zapewnił osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.3. do SWZ.
3.5. Wymagania dot. części pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej zamówienia:
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
5.2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
5.3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
5.5. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji i SWZ,
- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji i SWZ.
5.6. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
5.7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
5.8. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
5.10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
5.12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) dla części trzeciej zamówienia:
a) obsługa koparko-ładowarki,
b) roboty brukarskie;
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 4.1. do SWZ dla pierwszej części zamówienia, Załącznik nr 4.2. do SWZ dla drugiej, czwartej i piątej części zamówienia, Załącznik nr 4.3. do SWZ dla trzeciej części zamówienia).
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Czwarta część zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo.
Przedmiot zmówienia obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej prefabrykowanej po istniejącym śladzie, na łącznej długości 351 mb wraz z krawężnikami i obrzeżami. W ramach zadania planuje się również przebudowę istniejących zjazdów przecinających istniejący chodnik a także przebudowę zatoki parkingowej. Przed przejściem projektuje się fakturowe, kontrastowe oznaczenie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych. W zakresie znajduje się również konserwacja rowu.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót, który odpowiadał będzie za wykonanie robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika niezwłocznie przed zawarciem umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.4. do SWZ.
5. Wymagania dot. części pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej zamówienia:
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
5.2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
5.3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
5.5. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji i SWZ,
- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji i SWZ.
5.6. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
5.7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
5.8. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
5.10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
5.12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) dla części czwartej zamówienia:
a) obsługa układarki mas bitumicznych,
b) obsługa walca drogowego,
c) obsługa koparko-ładowarki,
d) roboty brukarskie,
e) kierowanie ruchem;
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 4.1. do SWZ dla pierwszej części zamówienia, Załącznik nr 4.2. do SWZ dla drugiej, czwartej i piątej części zamówienia, Załącznik nr 4.3. do SWZ dla trzeciej części zamówienia).
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Piąta część zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1187P na odcinku Dworzakowo-Białośliwie w km 1+418,03 do km 1+936,70.
Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie nawierzchni i ułożenie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem oznakowania drogowego na długości 518,67m. Szerokość jezdni wynosi 5,5m. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie pobocza z kruszywa.
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu nadzoru nad realizacją robót dysponował kierownikiem robót, który odpowiadał będzie za wykonanie robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kierownika niezwłocznie przed zawarciem umowy.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zapewnił nadzór archeologiczny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.5. do SWZ.
5. Wymagania dot. części pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej zamówienia:
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania robót objętych zamówieniem.
5.2. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
5.3. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę.
5.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska.
5.5. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji projektowej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji i SWZ,
- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji i SWZ.
5.6. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do wbudowania są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
5.7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.
5.8. Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty lub sprawozdania z badań, deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych.
5.10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
5.11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
5.12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) dla części piątej zamówienia:
a) obsługa układarki mas bitumicznych,
b) obsługa walca drogowego,
c) obsługa koparko-ładowarki,
d) roboty brukarskie,
e) kierowanie ruchem.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 4.1. do SWZ dla pierwszej części zamówienia, Załącznik nr 4.2. do SWZ dla drugiej, czwartej i piątej części zamówienia, Załącznik nr 4.3. do SWZ dla trzeciej części zamówienia).
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego”.
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg powiatowych oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Roboty obejmą wykonanie m.in. nowego obiektu mostowego dostosowanego do obowiązujących warunków technicznych, nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy wiążąco-wyrównawczej, prac brukarskich, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na 5 drogach powiatowych Powiatu Pilskiego. Dodatkowo wykonane zostaną ciągi komunikacyjne dla pieszych na terenach zurbanizowanych.
4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na sześć części:
4.1. Szósta część zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego” obejmującego:
1) Przebudowę obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo,
2) Przebudowę drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile,
3) Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią,
4) Przebudowę drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo,
5) Przebudowę drogi powiatowej nr 1187P na odcinku Dworzakowo-Białośliwie w km 1+418,03 do km 1+936,70.
Postępowanie na wybór wykonawców robót budowlanych stanowi część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą zamówienia.
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.6. do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz OFERTA:
- dla pierwszej części zamówienia, dla drugiej części zamówienia, dla trzeciej części zamówienia, dla czwartej części zamówienia, dla piątej części zamówienia – Załącznik nr 1.1. do SWZ,
- dla szóstej części zamówienia – Załącznik nr 1.2. do SWZ;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy;
3) dowód wniesienia wadium – część pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta zamówienia;
4) Wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – część szósta zamówienia;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
a) dla pierwszej części zamówienia: 60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych);
b) dla drugiej części zamówienia: 15 000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych);
c) dla trzeciej części zamówienia: 8 000,00 złotych (osiem tysięcy złotych);
d) dla czwartej części zamówienia: 13 000,00 złotych (trzynaście tysięcy złotych),
e) dla piątej części zamówienia: 11 000,00 złotych (jedenaście tysięcy złotych),
f) dla szóstej części zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr konta: 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
W tytule przelewu należy określić postępowanie oraz część na jaką wnoszone jest wadium.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowych.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 19.2. ppkt 2-4 SWZ, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 19.6. SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt 21 SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Wymagania dotyczące wadium określone są w pkt. 19 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są:
1) dla części pierwszej zamówienia - w Załączniku nr 4.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
2) dla części drugiej, czwartej i piątej zamówienia - w Załączniku nr 4.2. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
3) dla części trzeciej zamówienia - w Załączniku nr 4.3. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
4) dla części szóstej zamówienia - w Załączniku nr 4.4. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849060 na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej zamówienia.
2.2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części pierwszej zamówienia w wysokości 5% ceny brutto oferty.
2,3. Warunki dot. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w pkt. 20 SWZ.