budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II

16-11-2023, 18:32

Dane kontaktowe

Gmina Trzebiechów
Sulechowska ,66-132 Trzebiechów
e-mail: [email protected]
http:// www.trzebiechow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebiechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sulechowska

1.5.2.) Miejscowość: Trzebiechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-132

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86b81d14-84a4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029037/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiechow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz.
U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów. Z administratorem można się
skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
[email protected]. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym
zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie
przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to
w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo
zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie
z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z działem II. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GG.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowano sieć kanalizacyjną grawitacyjno - tłoczną dla miejscowości Swarzynice. Dokumentacja obejmuje: rurociągi
grawitacyjne, tłoczne, sięgacze do posesji, przepompownie ścieków. W ramach dokumentacji nie są realizowane przyłącza
kanalizacyjne do poszczególnych budynków. Nie są również wykonywane przepięcia i podpięcia istniejących budynków do
nowego systemu kanalizacyjnego.
Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonane zostały badania gruntu w kilku częściach miejscowości Swarzynice. Na jej
podstawie warunki gruntowe określa się jako proste, a projektowane obiekty kwalifikuje się do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
Podczas prac geologicznych nawiercono wody gruntowe oraz warstwy nasypów niebudowlanych. Szczegółowy opis
warunków gruntowych znajduje się opinii geotechnicznej.
Sieć grawitacyjna:
Należy wykonać układ grawitacyjny z rur litych PVC klasy SN8 o średnicy 160-200mm. Rurociągi zaprojektowano w
jezdniach asfaltowych, drogach szutrowych, poboczach, jezdniach utwardzonych kostką typu polbruk.
Ze względu na specyfikę miejscowości Swarzynice głębokość układania rurociągów wacha się od 1,0m do ponad 4,0m.
Przy czym odcinki o głębokości ponad 4,0m występują sporadycznie. Zdecydowana większość sieci układana jest na
głębokości średniej 2-3m.
Do zmiany trasy układanych kanałów przewiduje się zastosowanie studni betonowych średnicy Ø1000mm klasy B45 z
kinetami ¾. Wszystkie studnie zakończone płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym klasy
D400 z wypełnieniem betonowym. Właz żeliwny dopasować do rzędnych terenu. Dodatkowo planuje się montaż studni na
odcinkach prostych w odległościach maksymalnych co ok. 50mb.
Wszelkie odejścia boczne (sięgacze) wykonywane są poprzez włączenie do głównej sieci na trójnik lub do najbliższej studni
betonowej.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac na danym odcinku zobowiązany jest potwierdzić możliwość jego prawidłowego
wykonania, szczególnie uwzględniając rzędne terenowe.
Główny kolektor układany jest ze spadkiem rzędu 5-6 promili.
Sieć tłoczna
Przewiduje się montaż przepompowni ścieków.
Przed każdą z przepompowni planuje się wykonać komorę z krata koszową.
Zaprojektowano odcinki tłoczne o średnicy 90-110mm.
Kanalizację tłoczną należy wykonać z rur PE100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo. Średnia głębokość układania rurociągu
wynosi 1,2m p.p.t. Na wysokości 30cm ponad rurą układać taśmę lokalizacyjna koloru brązowego z wkładką metalową.
Na terenie miejscowości Swarzynice rurociąg w większości należy układać we wspólnym wykopie z kanalizacją
grawitacyjną.
Odcinek przesyłowy pomiędzy Swarzynicami, a Trzebiechowem układany będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Teren przepompowni nieprzejezdnych planuje się wygrodzić oraz utwardzić.
Sięgacze
W związku z prowadzeniem prac w terenie zamieszkałym, w większości zabudowanym oraz w drogach utwardzonych
planuje się wykonać sięgacze kanalizacyjne do wszystkich zabudowanych działek. Zabieg ten ma na celu umożliwienie
indywidulanych podłączeń przyłączy kanalizacyjnych bez konieczności ingerencji w pas drogowy.
Sięgacze należy wykonać z rur litych PVC 160mm klasy SN8. Włączenie do głównego kolektora sanitarnego wykonać za
pomocą odejścia trójnikowego lub za pomocą włączenia do najbliższej studni betonowej (o ile jest możliwość). W studni
betonowej przewidzieć wykonanie kinety dla przyłącza. W razie potrzeby wykonać również w studni połączenie kaskadowe
zewnętrzne. Kaskady realizować dla sięgaczy włączanych do studni betonowych na wysokości ponad 0,5m od dna kanału.
Od strony indywidualnych działek montować studnie rewizyjne tworzywowe z PP średnicy 415mm, zakończone teleskopem,
pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400.
(UWAGA: Może zajść konieczność zmiany lokalizacji poszczególnych sięgaczy kanalizacyjnych lub zmiana ich głębokości
posadowienia. Wykonawca przed posadowieniem danego sięgacza zobowiązany jest potwierdzić możliwość późniejszego
podłączenia indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych).
Zestawienie rzeczowe:
Zlewnia nr1- PS1
PVC SN8 lita fi 200 mm – 743 mb
PVC SN8 lita fi 160 mm – 285 mb
Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 RC fi 160 mm – 1217 mb
Przepompowania PS1 – 1 kpl
Komora Krat – 1 kpl
Przyłącze energetyczne – 1 kpl
Ogrodzenie przepompowni - 1 kpl
Zlewnia nr 4 - PS4
PVC SN8 lita fi 200 mm – 297 mb
PVC SN8 lita fi 160 mm – 100 mb
Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 RC fi 110 mm – 195 mb
Przepompowania PS4 – 1 kpl
Komora Krat – 1 kpl
Przyłącze energetyczne – 1 kpl
Ogrodzenie przepompowni - 1 kpl

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z działem XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co
najmniej 700 tys. zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - na
kwotę równą co najmniej 700 tys. zł.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje)
4) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale VIII (jeśli zamawiający stawia wymagania w Rozdziale VIII) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamówienie publiczne dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami
wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie
pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub
kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017)
4. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed
udzieleniem zaliczki.
5. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru końcowego robót objętych umową, stanowiącą załącznik nr 3 do SWZ.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.
442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03