budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, będącego w zarządzie trwałym ZS nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

08-09-2023, 20:00

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. DR Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
ul. Zamojska 70,22-460 Szczebrzeszyn
tel. 84 682 10 24
fax. 84 682 10 24
e-mail: [email protected]
http:// www.zs2szcz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, będącego w zarządzie trwałym ZS nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. DR Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 951151748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamojska 70

1.5.2.) Miejscowość: Szczebrzeszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 682 10 24

1.5.8.) Numer faksu: 84 682 10 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs2szcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, będącego w zarządzie trwałym ZS nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-111a18cf-4e5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00350204/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż, będącego w zarządzie trwałym Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-111a18cf-4e5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci portalu ezamowienia.gov.pl, który
dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska
70, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. (84) 682 10 24, email: [email protected];
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email:
[email protected] lub telefon pod nr 84 682 10 24 lub pisemnie na adres administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. Zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS2 271.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, położonego przy ul. Ogrodowej 14, 22-460 Szczebrzeszyn, będącego w zarządzie trwałym Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.
Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w oparciu o:
1) Dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ;
2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dalej „STWiOR”, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ;
3) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SWZ;
4) Obowiązujące przepisy prawa, normy, sztukę budowlaną, wiedzę techniczną.
Zamawiający zastrzega, iż zakres prac ujęty w przedmiarach robót stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W
przypadku gdy zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej różni się od zakresu ujętego w przedmiarach robót, należy jako
ważniejsze przyjąć przedmiary robót.
Prace budowalne planowane w budynku będą miały na celu remont obiektu oraz dostosowanie go do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych, w szczególności:
1) remont wewnętrznej klatki schodowej (KL1);
2) remont instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz tablic rozdzielczych;
3) wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatki schodowej,
4) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali oddymiania,
5) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania opraw awaryjnych,
6) montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu /PWP/.
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedstawiają przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
1. Cena ryczałtowa brutto (A) 60%
2. Skrócenie terminu wykonania (B) 20%
3. Okres przedłużonej gwarancji (C) 20%
16.2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt = 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania (B)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji (C)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

23.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1) Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00
zł.
d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń budynku,
o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania mniejszych, cząstkowych robót budowlanych objętych odrębnymi umowami lub
zleceniami.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach
innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł/PLN do tej waluty podawany
przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
23.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
23.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
23.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 24.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
24.2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Przedstawiony dokument musi zawierać informację odnośnie opłacenia przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia wyciągu z rachunku bankowego bądź innego dokumentu, który potwierdzi
dokonanie płatności ze przedłożone ubezpieczenie, z zastrzeżeniem, że płatność ta została zrealizowana przed wyznaczonym
terminem składania ofert.
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
24.3. Dokumenty wskazane w pkt. 2 należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w Rozdziale 7
SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

20.1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
20.2. Wykonawcy wnoszą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
20.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 229 z późn. zm.).
20.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Millennium Bank Nr rachunku: 36 1160 2202 0000 0003 0284 4438. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W tytule przelewu Wykonawca wpisuje: „Wadium – postępowanie Nr ZS2 271.05.2023”.
20.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, jako załącznik do składanej przez Wykonawcę oferty, jednakże tylko w terminie składania ofert). Wadium w jednej z powyższych form:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, do wysokości pełnej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
2) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania).
3) Nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
20.6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
20.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieskuteczny, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

25.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
25.2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno zawierać m.in.:
1) Jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi;
2) Wskazanie wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
3) Sprecyzowany zakres umocowania;
4) Upoważnienie dla Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
5) Podpis prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
25.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
25.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
25.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 23.1.1. lit. c) SWZ, dopuszcza łączne spełnianie przez Wykonawców niniejszego warunku.
25.6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w pkt. 23.1.1. lit. d) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
25.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.
25.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w pkt. 24.1. SWZ, złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 24.2. SWZ. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 24.2. SWZ, składają wspólnie Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.
25.9. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach,
2) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych,
3) zmiany podwykonawców i zakresu robót powierzonych podwykonawcom,
4) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
5) osób realizujących przedmiot umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni