Przetarg

Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych z kładką przy Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie wraz z remontem nawierzchni pochylni oraz chodników wokół terenu zieleńca

17-05-2023, 20:41

Dane kontaktowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NADZIEJA"
ul. Wandy 64,41-500 Chorzów
tel. +48 32 241 15 13
e-mail: sekretariat@dpsnadzieja.pl
http:// http://dpsnadzieja.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116004685118317375

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych z kładką przy
Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie wraz z remontem
nawierzchni pochylni oraz chodników wokół terenu zieleńca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NADZIEJA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wandy 64

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 241 15 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsnadzieja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsnadzieja.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116004685118317375

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych z kładką przy
Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie wraz z remontem
nawierzchni pochylni oraz chodników wokół terenu zieleńca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e00123c7-f4cc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00165823/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa windy-Platformy dla osób niepełnosprawnych z kładką oraz remont chodników w parku DPS Nadzieja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e00123c7-f4cc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie przetargowej. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert (w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania
pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie), musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
W szczególnie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dpsnadzieja.pl (nie dotyczy składania ofert). Ww. czynność będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzasadnienia obiektywnymi okolicznościami po przedłożeniu stosownego
dokumentu potwierdzającego brak możliwości skorzystania z ww. Platformy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania z platformy e-Zamówienia.
Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użycie środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP: nie dotyczy nn. postępowania - nie zachodzą sytuacje, o których mowa w ww. artykule.
Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego:
1) W miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
2) W celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: . zip lub .7Z
3) W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
4) Przetestowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwości prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie, ul. Wandy 64, 41-500 Chorzów;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@dpsnadzieja.pl.;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych**;
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;\
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
** Wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem, o którym mowa w art.
18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTG/01.2023/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa windy zewnętrznej z kładką dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej dostęp z tarasu do ogrodu Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie. W zakres zadania wchodzi również remont nawierzchni pochylni oraz chodników wokół terenu zieleńca.
Charakterystyka dźwigu: Dźwig osobowy o szybkości do 1,0 m/sek o nośności do 500 kg i wysokości kondygnacji wg projektu 5300 mm dla budownictwa mieszkalnego i ogólnego, liczna przystanków:2, konstrukcja aluminiowa. Platforma pionowa o napędzie elektrycznym, zasilanie 230 V jednofazowe.
Panel sterowania w kabinie z podświetleniem i oznaczeniem Brailla, wskaźnikiem przeciążenia i telefonem na ścianie, zjazd awaryjny w przypadku braku zasilania elektrycznego, uruchamianie za pomocą przycisków na panelu sterowania bez konieczności trzymania przycisku. Drzwi aluminiowe,
szklenie przeźroczyste, panoramiczne, uchylne, ręcznie otwierane. Ściany panel aluminiowy lub stalowy, malowany proszkowo oraz kurtyny świetlne. Sufit aluminiowy lub stalowy powlekany z listwą oświetleniową LED. Podłoga z wykładziną antypoślizgową – dla osób niepełnosprawnych.
Model E10 ECOVimec o wymiarach: 1460 mm x 1170 mm lub równoważna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45431200-9 - Kładzenie glazury

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45262300-4 - Betonowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji – waga kryterium 20%.
3) Okres rękojmi – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Okres gwarancji na roboty – waga 20%
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:
Gn
------------ x Wpk
Gmax
gdzie:
Gmax – najdłuższy deklarowany okres gwarancji
Gn – okres gwarancji badanej oferty – nie mniej niż 36 miesięcy
Wpk - waga punktowa kryterium ( 20 pkt. )
Okres gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy. Dłuższy niż 60 miesięcy potraktowany zostanie przy ocenie jak okres pięcioletni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty okresu gwarancji lub określi go w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wskazany okres gwarancji będzie nie krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający uzna, że okres gwarancji wynosi minimalną liczbę miesięcy, jaką przewidział.
3) Okres rękojmi na roboty – waga 20%
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:
Rn
------------ x Wpk
Rmax
gdzie:
Rmax – najdłuższy deklarowany okres rękojmi
Rn – okres rękojmi badanej oferty – nie mniej niż 36 miesięcy
Wpk - waga punktowa kryterium ( 20 pkt. ).
Okres rękojmi nie mniej niż 36 miesięcy. Dłuższy niż 60 miesięcy potraktowany zostanie przy
ocenie jak okres pięcioletni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty okresu rękojmi lub określi go w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wskazany okres rękojmi będzie nie krótszy niż 24 miesiące, zamawiający uzna, że okres rękojmi wynosi minimalną liczbę miesięcy, jaką przewidział.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
dysponuje:
• 1 kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej.
Uwagi:
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1117 z późn. zm.).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z późn. zm.)
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde, polegające na budowie windy dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający stosownie do treści art. 95 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5A do
SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi - załącznik nr 5B do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Do kosztorysu uproszczonego należny załączyć zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami jednostkowymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana w zakresie wynagrodzenia.
2. Zmiana w zakresie zmiany terminu.
3. Zmiana w zakresie osób.
4. Zmiana związana z COVID 19

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni