Przetarg

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

05-08-2022, 19:09

Dane kontaktowe

OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A ,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: otbs@otbs.ostrowiec.pl
http:// http://otbs.ostrowiec.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: OTBS Ostrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290876888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: otbs@otbs.ostrowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://otbs.ostrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d0deef6-14df-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00288631/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
 dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej, zielenią urządzoną oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”
Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński. Ul. Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Teren inwestycji znajduje się na działkach nr ew. 33/1, 34/1, 35/1, 33/4, 34/4, 35/4 (obr. 19 ark. 2) położonych przy ulicy Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Budynek będzie się składał z 30 lokali mieszkalnych, w tym:
 lokal mieszkalny dwupokojowy ( 24 lokale ), o pow. od 34,0m2 do 51,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 20,0 m², przy czym w większości mieszkań, kuchnia i jadalnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c.;
 lokal mieszkalny trzypokojowy ( 6 lokali ), o pow. od 57, 0m² do 58,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 23,0 m², przy czym kuchnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c. Jedno mieszkanie w poziomie parteru należy dostosować do wymogów osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Mieszkania wyposażyć w balkony (wyjątek stanowić będzie 1 mieszkanie na każdej kondygnacji mieszkalnej z portfenetrem).
Wózkownia w poziomie parteru o powierzchni nie mniejszej niż 5,0 m²
Wymiennikownia MEC w poziomie piwnic o powierzchni nie mniejszej niż 18,0 m²
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 1 klatkowy, siedmiokondygnacyjny (w tym 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Budynek podpiwniczony, w poziomie piwnic zlokalizowana będzie wymiennikownia MEC, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie porządkowe.
Dach w postaci stropodachu o nachyleniu min. 3%.
Budynek należy wyposażyć w windę (elektryczną.
Przybliżone wymiary rzutu budynku wynoszą: 29,74m x 15,97m
Powierzchnia zabudowy [m²] 366,00
Kubatura [m³] 7686,80
Wysokość budynku [m] 20,50
Powierzchnia całkowita [m²] 2950,70
Architektura budynku - współczesna, harmonizująca z architekturą sąsiedztwa. Kolorystykę budowli należy ustalić, jako stonowaną z akcentami kolorystycznymi w miejscach ważnych kompozycyjnie. Wejście do budynku z wiatrołapem. Geometria dachu – dach płaski typu stropodach.
Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych na gruncie rodzimym. Stropy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.
Ściany fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na placu budowy.
Ściany nośne kondygnacji nadziemnych grubości 24,0cm – 25,0 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków ceramicznych.
Ścianki działowe murowane z bloczków gipsowych grubości 12,0 cm, technologia wykonania ścian zgodnie z wytycznymi producenta.
Stropy nad piwnicą i kondygnacjami mieszkalnymi grubości ~18,0 cm w postaci płyt żelbetowych, monolitycznych wylewanych na mokro na placu budowy.
Dach - nad ostatnią kondygnacją mieszkalną stropodach grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy, nad pomieszczeniem wiatrołapu i wózkowni stropodachu grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy.
Balkony - płyty balkonów o wysięgu max. 150,0 cm mierząc od lica zewnętrznego ściany wykończonej. Płyty mocowane do stropów za pośrednictwem balkonowych łączników termicznych. Płyty balkonów żelbetowe monolityczne o grubości zmiennej od 16,0 cm do 14,0 cm
Klatka schodowa - schody przewidziano jako płytowe, żelbetowe, monolityczne, o grubości biegów i spocznika min. 15,0 cm, wylewane na mokro na placu budowy.
Szyb windowy - jako żelbetowy monolityczny o grubości ścian 24,0 cm; szyb oddylatowany od konstrukcji budynku z odpowiednim zagłębieniem podszybia. Wysokość nadszybia należy określić w zależności od wytycznych przewidywanego dostawcy dźwigu windowego. W płycie nadszybia należy zaprojektować odpowiednie uchwyty i elementy montażowe dla dźwigu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł
co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej tj. :
a) W zakresie usług projektowych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi projektowe polegające na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej każda dla wykonania budowy budynku wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o kubaturze co najmniej 6.000 m³ - każdy budynek i o wartości robót każdego budynku nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto,
co potwierdzą w wykazie wykonanych usług projektowych i referencjami;
b) W zakresie robót budowlanych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie budowy budynku wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o kubaturze co najmniej 6.000 m³ - każdy budynek i o wartości wykonanych robót każdego budynku nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych robót wraz z referencjami, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
c) Dysponują :
Zespołem projektowym :
 projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ),
 projektantem branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ),
 projektantem branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ),
 projektantem branży telekomunikacyjnej - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ).
Zespołem wykonawczym w składzie :
 Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji obiektów budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu (nadzorowaniu) minimum jedną robotą polegającą na budowie budynku o kubaturze co najmniej 6.000 m³ wraz instalacjami wewnętrznymi tj. sanitarne, elektryczne, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, instalacjami teletechnicznymi. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny okres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Roboty powinny być zakończone najpóźniej w dniu składania ofert.
 Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień).
 Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień),
 Kierownik robót telekomunikacyjnych osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień),
 Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia (licząc od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy,
co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia złożonego przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zamawiający dopuszcza możliwość łączeniu poszczególnych funkcji, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ),
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
3) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ( wg załącznika Nr 2 do SWZ ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy,
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 2 – 3) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika Nr 7),
2) wykazu usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wg wzoru – załącznik Nr 7),
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 8),
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 80.000,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych)
z dopiskiem:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 29.09.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank: PKO BP Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr rachunku: 62 1020 2674 0000 2602 0002 9066
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) musi zawierać postanowienie o następującej treści :
Beneficjent ma prawo zgłaszania roszczeń w terminie do 5 dni po upływie terminu związania ofertą, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzai i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku nr 6 do SWZ Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert - za pośrednictwem Platformy na adres : https://otbsostrowiec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak