Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń”

16-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59,26-600 Radom
tel. 483453103
fax. 483452002
e-mail: monika.hernik@ra.policja.gov.pl
http:// http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 597080-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada  37/59 , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń”
Numer referencyjny: 38/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu – przebudowa ” - Na terenie obiektu, na którym są wykonywane inne roboty budowlane .Adres którego dotyczy zamówienie: KWP Radom, ul.11go Listopada 37-59, 26-600 Radom.Zadanie nr 1 - „Komenda Miejska Policji w Radomiu/Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno – garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych – dokończenie”Zadanie nr 2 - „Komenda Wojewódzka Policji z/s. w Radomiu / PdOZ Sektorowy – termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien”UWAGA!Na każde z wymienionych zadań można składać oferty oddzielnie.Na każde zadanie będzie zawarta odrębna umowa.3.2. ZAKRES ROBÓT 1) Wykonanie robót zgodnie z załączonym przedmiarem, pomocniczo dokumentacją techniczną, ilości określone w przedmiarach są ilościami orientacyjnymi, Oferent przed złożeniem oferty powinien zweryfikować te ilości we własnym zakresie.2) Obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych na dzień rozpoczęcia odbioru spoczywa na Wykonawcy.3.3. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIAZadanie nr 1:1) wykonanie Ekspertyzy Technicznej z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej budynku nr 5 pod kątem uzyskania odstępstwa od przepisów ppoż dotyczących klatek schodowych, złożenie stosownego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 2) dokończenie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej Policyjnej Izbie Dziecka.3) wykonanie prac wykończeniowych w budynku socjalnym dla potrzeb Wydziału Patrolowo Interwencyjnego oraz budynku garażowego .4) wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przestrzeni dziedzińca budynku nr 5.5) wykonanie robót związanych ze strefą wjazdową na teren „Sektora” wraz z wykonaniem ogrodzenia strefy wjazdowej PdOZ i Sektora.6) wykonanie białego montażu w instalacji wod-kan.7) montaż brakujących grzejników w instalacji c.o. w pomieszczeniach w których prowadzone są prace.8) wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach budynku socjalnego WPI.9) wymiana instalacji hydrantowej w pomieszczeniach po Policyjnej Izbie Dziecka.10) dokończenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót i posiadanej dokumentacji.Zadanie nr 2:1) opracowanie dokumentacji: - projekt budowlany - projekt wykonawczy - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia2) demontaż krat okiennych3) demontaż obróbek blacharskich4) demontaż istniejącej warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych5) demontaż istniejącej stolarki okiennej6) demontaż sufity podwieszanego wykonanego na ruszcie drewnianym7) utylizacja styropianu8) montaż okien PCV o współczynniku przenikania ciepła Uw = 0.9 W/(m2*K) wielkość okien dostosowana do powierzchni pomieszczeń9) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem styropianu o grubości 15cm o współczynniku λd = 0,031W/m*K z wyprawą tynkarską silikatową gr. ziarna 1.5mm kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym10) montaż obróbek blacharskich o szerokości dostosowanej do grubości ścian po wykonaniu termomodernizacji (parapety okienne, obróbki ogniomuru)11) oczyszczenie, malowanie farbą epoksydową oraz montaż krat okiennych w wyznaczonych oknach 12) montaż balustrad okiennych w wyznaczonych oknach13) montaż kratek wentylacyjnych dla przestrzeni stropodachu14) montaż drabiny elewacyjnej pałąkowej15) wykonanie ocieplenia stropodachu za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15cm16) wykonanie gładzi jednowarstwowej sufitu ( po demontażu rusztu drewnianego)17) malowanie sufitu18) przełożenie grzejników we wskazanych pomieszczeniach19) wymiana instalacji oświetleniowej zgodnie z załączonymi przedmiaramiWykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:1) organizacji robót budowlanych,2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,3) ochrony środowiska,4) warunków bezpieczeństwa pracy.Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.3.4. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMIZgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy.Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.3.5. SPOSÓB WYCENY OFERTYPodstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony dla Zadania nr 1 załączonymi przedmiarami, pomocniczo dokumentacją techniczną oraz dla Zadań Nr 1 i Nr 2 SIWZ, realizowanych zgodnie z ustawą prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty - Zamawiający udostępni obiekty w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Oferentom biorący udział w postępowaniu zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej, dla Zadania Nr 1: pomocniczo do SIWZ załączono dokumentację techniczną, w przedmiarach ujęte są ilości orientacyjne i służą jedynie określeniu zakresu robót. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie budowy. Zadanie Nr 1 - Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów (załączona dokumentacja techniczna stanowi jedynie element pomocniczy) . Zamawiający ustanowił wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót budowlanych. Zadanie Nr 2 - Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót budowlanych. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę oferty brutto za Etap I realizacji zamówienia, cenę oferty brutto za Etap II realizacji zamówienia oraz cenę oferty brutto za Etap I i Etap II łącznie.Uwaga: Cena ofertowa za opracowanie dokumentacji technicznej, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń nie może przekroczyć 5 % ceny ofertowej za wykonanie Etapu II tj. za realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim. Oferty nie spełniające w/w warunku nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.Kosztorysy ofertowe należy sporządzić jako kosztorysy uproszczone - żadna z pozycji kosztorysowych nie może być wyceniona na 0,00 zł . 3.6. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1320 ) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w SIWZ, czyli pracowników wykonujących w tym zakresie prace fizyczne w szczególności z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1.) Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:a) Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b) Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 3) Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów, o którym mowa w ppkt. 2) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ppkt. 1).4) Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt.1) zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.5) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ppkt.1) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 2) złożonych w tym przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu zamówienia.6) Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym punkcie osób do wykonywania czynności wskazanych w ppkt.1), jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ppkt.1) jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.8) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ppkt. 1) przez okres co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.9) Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt. 1) nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw. 10) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ppkt.2), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ppkt.2).11) W przypadku wykonywania robót, o których mowa w ppkt) 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości Zadanie nr 1: 500,00 zł , Zadanie Nr 2: 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.12) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ppkt 1) i 2),13) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu, lub realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgłoszonego Zamawiającemu ale w innym zakresie robót niż zgłoszony Zamawiającemu. 14) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku trzykrotnego naliczenia kary tytułem wykonywania robót, o których mowa w ppkt 1) przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 15) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 16) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników).Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o realizację przedmiotowego zamówienia zapewnił, aby w przypadku umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo pełne zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wniósł przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 801. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty).Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis o treści: „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego PRZED PODPISANIEM UMOWY podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.3.12. W przypadku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45220000-5
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1- Wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż do 30.07.2021 r.Zadanie nr 2 - Etap I opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych zgłoszeń i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych nie później niż do 29.12.2020 r.Etap II wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż do 30.07.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I.Posiadanie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej:Zadania nr 1 - o wartości wykonanych robót co najmniej: 1 000 000,00 zł bruttoZadanie nr 2 - (łącznie z projektem) o wartości wykonanych robót co najmniej: 250 000,00 zł brutto.II.Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zadanie Nr 1 i Nr 2 a) osobą które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: -konstrukcyjnej budowlanej,b) osobą które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) osobą które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Zadanie Nr 2 - osobą z uprawnieniami projektowymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dla zadania nr 2 - osobą z uprawnieniami projektowymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.W celu spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć -Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy technicznej i zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.( Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dopiero na wezwanie zamawiającego - Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.).Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dopiero na wezwanie zamawiającego g) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 5. SIWZ (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). h) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 5.SIWZ (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).Dokumenty wskazane w punkcie g) oraz h) tj. dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu, w sprawie rodzajów dokumentów należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, w sprawie rodzajów dokumentów sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Ponadto:i) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ).Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii.Uwaga! Dokumenty winny być podpisane w sposób czytelny tj. pełnym imieniem i nazwiskiem lub parafą ale na pieczęci z imieniem i nazwiskiem.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT :b) Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów ( należy złożyć w formie oryginału ) – propozycję stanowi ( Załącznik nr 6 do SIWZ )c) Formularz ofertowy wraz z KOSZTORYSEM UPROSZCZONYM - (wzór stanowi Załącznik nr 7A -7B do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału,d) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza,e) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Zadanie Nr 1 - 30 000, 00 zł.Zadanie Nr 2 – 8 000, 00 zł .Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ……………….) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ……, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ……………., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ………………. z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 5,00
Termin realizacji zamówienia 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy stanowi Załączniki nr 11 do SIWZ.Przewidywane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji: 1. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przypadku określonym w pkt.1 ppkt. 1) dopuszcza się zamiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3. W przypadku określonym w pkt. 1 ppkt 2) i 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w tym zakresie. 4. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2) i 3), Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. 6. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 7. Zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.8. W wypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej konieczne jest dostosowanie sposobu wykonania umowy do zmienionych okoliczności;9. Nastąpi lub zajdzie potrzeba dokonania zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy;10. Wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy.11. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.). 12. Każda zmiana umowy pod rygorem nieważności nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający w oparciu o zapis art. 93 ust 1a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm. ) przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH