Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2,30-901 Kraków
tel. +48 261135116, +48 261133017,
fax. +48 261135059, +48 261135165
e-mail: j.majecki@ron.mil.pl,
http:// https://platformazakupowa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 538568-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, , e-mail j.majecki@ron.mil.pl, , faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
Numer referencyjny: 12/INFR/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie.3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na dwie części tj.:3.2.1. Część nr 1 – „Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie – I etap”Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie.Stan istniejący:Budynek nr 3 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki drzwiowej oraz , w ramach tego remontu, dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów zgodnie z jego przeznaczeniem biurowo-sztabowym. W ramach tego zadania przewiduje się przeprowadzenie I etapu prac remontowych obejmującego prawe skrzydło budynkubiorąc pod uwagę drzwi frontowe.Zakres prac remontowych obejmował będzie:1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 3. wymiana posadzek 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 7. naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej10. wywiezienie z placu budowy gruzuSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 1 PRECYZUJĄ N.W DOKUMENTY:a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: STWIORB b) Przedmiary robót: Przedmiar3.2.2. Część nr 2 – „Roboty budowlane w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3w Krakowie”Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3w Krakowie.Stan istniejący:Budynek nr 9 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki oraz dostosowania pomieszczeń w zakresie wymagań normatywnych dotyczących systemu ochrony , w ramach tego remontu część pomieszczeń zostanie dostosowana do aktualnych normatywów w zakresie ich ochrony. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej10. wywiezienie z placu budowy gruzu.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 2 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY:a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: STWIORB b) Przedmiary robót: Przedmiar3.3. Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” odpowiednio dla danej części – zał. nr 8 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” odpowiednio dla danej części - zał. nr 7 do SIWZ3.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty.Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Uwaga!Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków.3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 660997,18
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 10.4 Sytuacji finansowej i ekonomicznejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:dla części nr 1: na kwotę: 600 000,00 zł dla części nr 2: na kwotę: 100 000,00 zł b) dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. na kwotę: dla części nr 1: 400 000,00 złdla części nr 2: 60 000,00 zł Na etapie składania ofert Wykonawca w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” (zał. 6 do SIWZ) wykazuje, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej.Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Standardowy formularz jednolitego oświadczenia „JO” Wykonawca składa za pomocą platformy zakupowej, w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 10.2 Posiadania zdolności zawodowejWykonawca w celu potwierdzenia, iż posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” zwanego dalej „JO” (zał. 6 do SIWZ) wykazując spełnienie niżej wskazanych wymagań:a) Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:− dla części nr 1 - co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda;− dla części nr 2 - co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych o wartości nie mniejszą niż 60 000,00 zł brutto każda;wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wykonanych robót budowlanych.. Wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów lub innych dokumentów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobamiZamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:Dla części nr 1 i dla części nr 2:a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,b) Kierownik robót sanitarnych posiadający właściwe branżowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń,c) Kierownik robót elektrycznych posiadający właściwe branżowe uprawnienia budowlane bez ograniczeńWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.Wymóg posiadania ww. uprawnień zgodny jest z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013 poz. 1049 j.t. z późn. zm.)).Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a Pzp)Dla części nr 1 i nr 2Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 3. wymiana posadzek 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 7. naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 8. remont instalacji wodno-kan. oraz co 9. remont instalacji elektrycznejchyba że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób.Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury przekazywać Zamawiającemu wykaz pracowników pracujących w okresie, w którym wykonywany był przedmiot umowy. Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę a właściwość zawartych w nim danych potwierdzona w sposób czytelny z datą przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji umowy, każdorazowo wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu – druki ZUS RCA, na wszystkie osoby, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za okres w którym wykonywany był przedmiot umowy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac e osób wykonujących pracę na zasadach określonych w art. 22 Kodeks Pracy, Zamawiający nałoży karę n a Wykonawcę.Wykaz pracowników o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy.Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ) iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.4. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w oparciu o zapis art. 26 ust. 2 ustawy Pzp niżej wymienione dokumenty:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia standardowego formularza jednolitego oświadczenia (zwanego dalej JO)e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia).f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia).g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia).h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia).i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia).j) Wykonawca który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;l) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.Dokumenty wskazane w ppkt 1.4 dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 Pzp mogą być złożone na zasadach określonych w ppkt 1.2.Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony – dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia będzie podzielony na części.1.5. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d)– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i pkt 6 ustawy Pzp;– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,4 rozporządzenia część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby., Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (wzór załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie w oryginale należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu trzeciego.Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.:• dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.);• dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.Wykonawca (w przypadku konsorcjum, każdy z członków konsorcjum), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Zamawiający zamieszczając na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert dołączy przykładowe wzory oświadczeń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający wymagania określone w niniejszej „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dotyczące:10.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.10.2 Posiadania zdolności zawodowejWykonawca w celu potwierdzenia, iż posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” zwanego dalej „JO” (zał. 6 do SIWZ) wykazując spełnienie niżej wskazanych wymagań:a) Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:− dla części nr 1 - co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda;− dla części nr 2 - co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych o wartości nie mniejszą niż 60 000,00 zł brutto każda;wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wykonanych robót budowlanych.. Wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów lub innych dokumentów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobamiZamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:Dla części nr 1 i dla części nr 2:a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,b) Kierownik robót sanitarnych posiadający właściwe branżowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń,c) Kierownik robót elektrycznych posiadający właściwe branżowe uprawnienia budowlane bez ograniczeńWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.Wymóg posiadania ww. uprawnień zgodny jest z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013 poz. 1049 j.t. z późn. zm.)).Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a Pzp)Dla części nr 1 i nr 2Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 3. wymiana posadzek 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 7. naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 8. remont instalacji wodno-kan. oraz co 9. remont instalacji elektrycznejchyba że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób.Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury przekazywać Zamawiającemu wykaz pracowników pracujących w okresie, w którym wykonywany był przedmiot umowy. Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę a właściwość zawartych w nim danych potwierdzona w sposób czytelny z datą przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji umowy, każdorazowo wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu – druki ZUS RCA, na wszystkie osoby, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za okres w którym wykonywany był przedmiot umowy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac e osób wykonujących pracę na zasadach określonych w art. 22 Kodeks Pracy, Zamawiający nałoży karę n a Wykonawcę.Wykaz pracowników o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy.Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ) iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.10.4 Sytuacji finansowej i ekonomicznejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:dla części nr 1: na kwotę: 600 000,00 zł dla części nr 2: na kwotę: 100 000,00 zł b) dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. na kwotę: dla części nr 1: 400 000,00 złdla części nr 2: 60 000,00 zł Na etapie składania ofert Wykonawca w „Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia” (zał. 6 do SIWZ) wykazuje, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej.Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Standardowy formularz jednolitego oświadczenia „JO” Wykonawca składa za pomocą platformy zakupowej, w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty:a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6);b) „Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania” – zał. nr 9 do SIWZ oraz według przedmiarów robót załączonych przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej.c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.d) pełnomocnictwo złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy,e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli dotyczy;f) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – jeżeli jest wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część nr 1 w kwocie –15 000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy) część nr 2 w kwocie – 1 500,00 zł (słownie zł: tysiąc pięćset)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
1.8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.1.9. Zalecane formaty przesyłanych plików o wielkości do 100MB to – pdf, doc, docx, xps, xls, xlsx, odt.1.10.Kompensacja danych wymagana co najmniej jednym ze wskazanych programów: zip; 7Z; tar, gz

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany zapisów umowy zgodnie z zapisem ustawy Pzp art. 144 ust. 1, na warunkach określonych w załączniku do SIWZ - Wzór umowy dla danej części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie – I etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie.Stan istniejący:Budynek nr 3 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki drzwiowej oraz , w ramach tego remontu, dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów zgodnie z jego przeznaczeniem biurowo-sztabowym. W ramach tego zadania przewiduje się przeprowadzenie I etapu prac remontowych obejmującego prawe skrzydło budynkubiorąc pod uwagę drzwi frontowe.Zakres prac remontowych obejmował będzie:1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 3. wymiana posadzek 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 7. naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej10. wywiezienie z placu budowy gruzuSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 1 PRECYZUJĄ N.W DOKUMENTY:a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: STWIORB b) Przedmiary robót: Przedmiar
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 568169,01
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Roboty budowlane w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3w Krakowie.Stan istniejący:Budynek nr 9 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki oraz dostosowania pomieszczeń w zakresie wymagań normatywnych dotyczących systemu ochrony , w ramach tego remontu część pomieszczeń zostanie dostosowana do aktualnych normatywów w zakresie ich ochrony. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej10. wywiezienie z placu budowy gruzu.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 2 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY:a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: STWIORB b) Przedmiary robót: Przedmiar
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 92828,17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości wykonania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: