Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie.

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1,77-300 Człuchów
tel. 598 342 291,
fax. 598 343 272
e-mail: sekretariat@czluchow.eu,
http:// www.czluchow.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 538499-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Urząd Miejski w Człuchowie: Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Człuchowie, krajowy numer identyfikacyjny 52540629300000, ul. ul. Wojska Polskiego  1 , 77-300  Człuchów, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 342 291, , e-mail sekretariat@czluchow.eu, , faks 598 343 272.
Adres strony internetowej (URL): www.czluchow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.czluchow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.czluchow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie.
Numer referencyjny: RI.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) w Człuchowie oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie, w podziale na dwie części zamówienia.Stosownie do art. 31 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą następujących dokumentów, w podanej kolejno hierarchii ich ważności:1) dokumentacji projektowej,2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;3) przedmiarów robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty).Część I – Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) w Człuchowie.Przedmiotem części zamówienia jest budowa parkingu przy ul . Traugutta 4,6 i 8 (przy MDK) w Człuchowie dz. o nr ewid. 8; 7/8; 6/3 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]. Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, oświetlenia drogowego typu LED na słupach stalowych. W ramach zadania planowane jest również do wykonania ogrodzenie z siatki od strony cmentarza natomiast od strony budynków mieszkalnych z drewnianych pergoli o wysokości 1,80 m.Szczegółowy zakres części zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).Część II - Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie.Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7a w Człuchowie na terenie działek o nr ewid. 34/7; 12/16; 9/5; 3/1; 31/2 – jedn. ewid. Człuchów [220301_1], obręb Człuchów [0002], gm. Człuchów. Inwestycja obejmuje: wymianę krawężników i obrzeży, remont nawierzchni jezdni oraz chodnika, wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej.Szczegółowy zakres części zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111200-0
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w terminie do:1) Część I - do 31.08.2020 r. 2) Część II - do 30.09.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę w zakresie części I, skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:• 1 osobę – Kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowejzgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz.831) lub odpowiadające im ważne aktualne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz.2272 ze zm.) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w powyższych specjalnościach.b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca składający ofertę w zakresie części II, skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:• 1 osobę – Kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowejzgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz.831) lub odpowiadające im ważne aktualne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz.2272 ze zm.) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w powyższych specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r . poz. 1126) – dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.:- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:1) 7 200,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) dla I części zamówienia,2) 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) dla II części zamówienia.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać:1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie”.Numer referencyjny postępowania – RI.271.10.20202) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej);3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej;4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej;5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;6) suma gwarancyjna;7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej;8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach:a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego;10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia.5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Człuchów Nr 35 2030 0045 1110 0000 0228 6250,z dopiskiem na przelewie – RI.271.10.2020 „Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert.7. Oryginał lub kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty.8. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy: 1) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,b) odmowy wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji lub innego dokumentu na skutek błędów w dokumentacji projektowej,c) zmiany przepisów powodującej konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,d) niewydania przez właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź określenia, po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie,e) konieczności dokonania korekt w rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),f) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wysokie temperatury trwające powyżej 7 dni, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (SST) uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),g) zaistnienia sytuacji, gdy prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wymaga wykonania dodatkowych robót. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania dodatkowych robót i zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji przewidzianej ustawą Pzp,h) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę) zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów),i) wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót),j) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),k) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,l) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, itp.) skutkujących niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,m) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,n) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,o) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.,p) wstrzymania robót przez Zamawiającego,q) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację robót, przeprowadzenie odbiorów przez okres powyżej 4 dni, obejmującej:- klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy,- gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne, itp.r) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:- warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni,- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,- protesty osób prawnych i fizycznych,2) wystąpi zdarzenie, niezależne od działania Stron, któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki;3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa spowodują konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego;4) nastąpi zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę spowodowana zmianami organizacyjnymi lub wynikłymi z przyczyn losowych;5) nastąpi zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży – w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ.5. Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, a także nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.7. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.9. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Każda zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.10. Zmiana umowy skutkująca zmianą terminu zakończenia robót będzie ważna pod warunkiem przedłużenia wniesionego zabezpieczenia, bądź wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę. Powyższy warunek ziści się również w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.12. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.13. Każdorazowa zmiana umowy skutkująca zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy wiązać się będzie z przedłużeniem terminu na odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, wskazanego w § 14 ust. 1 umowy, o taką samą ilość dni. 14. Zamawiający dokona zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. Zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia, które określi protokół konieczności oraz kosztorys robót zaniechanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) w Człuchowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części zamówienia jest budowa parkingu przy ul . Traugutta 4,6 i 8 (przy MDK) w Człuchowie dz. o nr ewid. 8; 7/8; 6/3 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]. Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, oświetlenia drogowego typu LED na słupach stalowych. W ramach zadania planowane jest również do wykonania ogrodzenie z siatki od strony cmentarza natomiast od strony budynków mieszkalnych z drewnianych pergoli o wysokości 1,80 m.Profil podłużny dostosowano do istniejącego ukształtowania jezdni oraz przyległego terenu. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu pochylenia podłużne zostały zaprojektowane w następujących przedziałach: 2,05%-4,44%.Podstawowe parametry projektowanej jezdni:a) szerokość jezdni – 4,0 m oraz 5,0 m (wzdłuż miejsc parkingowych)b) miejsca parkingowe – wym. 2,5x5,0 ( miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0)c) spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2,0% d) spadek poprzeczny miejsc parkingowych – jednostronny 2,0% e) Długość projektowanego odcinka drogi wynosi: 137,74 mb; f) Nawierzchnia jezdni - 679,3 m2g) Nawierzchni miejsc parkingowych – 398,6 m2Konstrukcja nawierzchniK1 – JEZDNIA oraz MIEJSCA PARKINGOWE-płyta ażurowa gr.8 cm-podsypka piaskowa gr.5 cm-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/3 gr. 30cm-w-wa filtracyjna - pospółka - gr. 20 cm-wymiana gruntu (zgodnie z przekrojami poprzecznymi)Linia kablowa oświetleniowa: W celu wykonania oświetlenia parkingu należy wybudować odcinek linii kablowej oświetleniowej. W celu zasilenia projektowanego oświetlenia należy ułożyć kabel oświetleniowy z istniejącego słupa oświetleniowego. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wybudować kablem typu YAKXS 4x25mm2. Ułożyć kabel w wykopie zgodnie z N SEP–E–04 na głębokości 0.7m. Kable układać na warstwie piasku 0,1m. Ułożone kable zasypać warstwą piasku 0,1m, a następnie warstwą gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego ułożyć folie o kolorze niebieskim. W miejscu kolizji z istniejącą i projektowana infrastrukturą kabel zabezpieczyć rurą osłonową HDPE 110. Końce rur zabezpieczyć pianą poliuretanową. Na kablu należy zamontować opaski zawierające informacje o typie kabla, właścicielu i roku budowy. Słupy oświetleniowe:Projektuje się słupy stalowe okrągłe ocynkowane o wysokości 6m. Słup należy posadowić na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Fundamenty zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Fundament należy posadowić na głębokości tak, aby górna część fundamentu wystawała 5 cm nad poziom gruntu. Słupy wyposażyć w wysięgniki jednoramienne o wysokości 1m kącie nachylenia 15 i długości ramienia 1,5m. Po zamontowaniu słupów na fundamencie należy śruby zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi. Kable w słupach należy łączyć przy pomocy złącz kablowych zerowych, złącz kablowych fazowych, oraz złącz kablowych bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw użyć bezpieczników topikowych Bi–6A. Między zabezpieczeniem a oprawami ułożyć przewód YDYżo 3x2,5mm2. Słupy należy uziemić. Oprawy oświetleniowe:Na projektowanych słupach należy zamontować oprawy LED. Dla oświetlenia parkingu należy zabudować oprawy LED o parametrach równoważnych: - II klasa ochronności przeciwporażeniowej, - Temperatura barwowa źródła światła 4000 - 4300 K, 6 - Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70, - Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV, - Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza), - Stopień szczelności oprawy min IP 65, - Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, - Utrzymanie strumienia świetlnego do nie mniej niż 80% wartości początkowej w czasie 60 000 h przy 25 °C dla opraw,- Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA, - Oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje oraz być dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.- Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10º +10º, Ochrona od porażeń:W sieci zasilającej zastosowano układ TN−C, gdzie jako ochronę od porażenia przyjmuje się samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5s. Do uziemienia słupów zastosować bednarkę ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm, a następnie pręty ocynkowane. Rezystancja uziemienia słupów i szafki oświetleniowej nie powinna przekraczać R≤10Ω.Szczegółowy zakres części zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45110000-1, 45111200-0, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7a w Człuchowie na terenie działek o nr ewid. 34/7; 12/16; 9/5; 3/1; 31/2 – jedn. ewid. Człuchów [220301_1], obręb Człuchów [0002], gm. Człuchów. Inwestycja obejmuje: wymianę krawężników i obrzeży, remont nawierzchni jezdni oraz chodnika, wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej.Podstawowe parametry projektowanej jezdni:a) szerokość jezdni – od 4,0 do 5,0 mb) szerokość chodnika – 1,5 – 2,28 mc) spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 1,0%- 2,0% – zgodnie z PZTd) spadek poprzeczny chodnika – jednostronny 2,0%Konstrukcja nawierzchniK1 - JEZDNIA-kostka betonowa gr.8 cm (kolor szary – jezdnia; kolor czerwony zjazdy)-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cmK2 – CHODNIK -kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary)-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 . gr. 15 cmSzczegółowy zakres części zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: