Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie

08-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Ozorków
ul. Wigury 1,95-035 Ozorków
tel. 042 7103100, 7103142
fax. 427 103 101
e-mail: sekretariat@umozorkow.pl
http:// www.umozorkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 607505-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Miasto Ozorków: Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, krajowy numer identyfikacyjny 52561300000000, ul. ul. Wigury  1 , 95-035  Ozorków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7103100, 7103142, e-mail sekretariat@umozorkow.pl, faks 427 103 101.
Adres strony internetowej (URL): www.umozorkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ozorkow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ozorkow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Ozorkowie ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie
Numer referencyjny: WE.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Orzeszkowej i ulicy Konopnickiej w Ozorkowie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczną - stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ,

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 (ul. Orzeszkowej) - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające wykonanie co najmniej 2 robót polegających na budowie / przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każda z robót.Przez jedno zamówienie (robotę) rozumie się robotę będącą przedmiotem jednostkowej, odrębnej umowy Ocena na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIACzęść 2 (ul. Konopnickiej) - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające wykonanie co najmniej 2 robót polegających na budowie / przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda z robótPrzez jedno zamówienie (robotę) rozumie się robotę będącą przedmiotem jednostkowej, odrębnej umowy Ocena na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7 do SIWZ b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z zastosowaniem: załącznika nr 5 do SIWZ dla części 1 - wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda z robótzałącznika nr 6 do SIWZ dla części 2 - wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda z robót
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
UWAGA!!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita?łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634). Ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla części 1 (ul. Orzeszkowej) - 70 000,00 złDla części 2 (ul. Konopnickiej) - 15 000,00 zł2. Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium winna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizja bankową za przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie X.1. niniejszej SIWZ - dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem - wadium: Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie, część .......7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie - 95 8786 0001 0000 1528 2001 0166 z adnotacją określającą postępowanie oraz część, do którego jest wnoszone (wadium musi zostać wniesione osobno dla każdej z części).8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko?wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy;c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy14. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.15. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy - załacznik 9 do SIWZ dla części 1 , załacznik nr 10 do SIWZ dla części 2

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:a. Pieniądzu-płatne przelewem na konto podane poniżej. Bank Spółdzielczy w Ozorkowie - 95 8786 0001 0000 1528 2001 0166 b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. Gwarancjach bankowych.d. Gwarancjach ubezpieczeniowych.e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, jaki zostanie wskazany w zaproszeniu do podpisania umowy.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna, o których mowa w pkt 2 lit. b. - e. w oryginale, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1, II piętro, sekretariat.5. Zabezpieczenie należy wnieść na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 2 ze względu na:a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych tj.: w szczególności: upały, ulewne deszcze (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lubb) przedłużający się termin, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnieńc) wstrzymanie prac budowlanych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane),d) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych, zmiany technologii , kolizji z istniejącymi sieciami wszelkiej infrastruktury itp., których wykonanie ma wpływ na termin zakończenia robót objętych niniejszą umowąe) przedłużający się termin, uzyskaniu poszczególnych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem braku zawinienia po stronię Wykonawcy,.f) w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych.5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;a2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;a3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:b1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:c1) na podstawie postanowień umownych,c2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,c3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6 niniejszego paragrafu;e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 lit. c).7. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 8. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.9. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:a) Wprowadzenia lub zmiany stawki podatku VAT na świadczone roboty, przy czym zmianie ulega jedynie cena jednostkowa brutto (osobodnia, posiłku regenerującego lub dodatku) cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu porządkującego w formie pisemnej. Maksymalna wartość zamówienia brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu w zakresie proporcjonalnym do ewentualnego wprowadzenia i/lub podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała miejsce w czasie obowiązywania umowy.b) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt b), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) wynikającej ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników wykonujących określone parce do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) wynikającej ze zmiany zasad odnoszących się do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym określone parce podczas wykonywania robót. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących określone prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy składany jest wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących określone prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b, lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących określone parce, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 3.8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 pkt b).9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.10.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.11.Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.12.Zmiany umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.13. W całym okresie obowiązywania umowy składnik ceny, jakim jest marża (zysk) Wykonawcy, pozostanie na niezmienionym poziomie. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego kalkulację składników ceny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ul. Orzeszkowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje: Przebudowę ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przejazd, wykonanym w formie jednopasowego ronda o promieniu wewnętrznym 5,0 m oraz promieniu zewnętrznym 18,0 m. Zakres robót obejmuje nawierzchnię jezdni, pobocza, chodniki oraz wjazdy do posesji na długości 993,0 m. Parametry drogi:o szerokość jezdni - 5,00 m, o krawężniki dwustronne, 100x30x15 cm na lawie z betonu C12/15 z oporem, na długości zjazdów do posesji zatopione do poziomu 5 cm ponad nawierzchnię jezdnio spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%, o chodnik dla pieszych - jednostronny o szerokości 2,00 m lub do granicy działki drogowej, o zjazdy do posesji - szer. 4,50 m dowiązane do istniejących wjazdów. Konstrukcja jezdni:? warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,? warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -20 cm,? stabilizacja gruntu cementem CBGM 3/4 - 20cm,? wzmocnienie podłoża za pomocą cementów Rm=5 MPa - 20cm.UWAGA: Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii KR3. W razie wystąpienia podłoża G3/G4 należy zastosować wzmocnienie gruntu za pomocą cementu, wapna lub popiołów lotnych o grubości minimum 20cm i doprowadzić do nośności podłoża G1/G2. W ramach przebudowy układu drogowego należy dostosować wysokościowo skrzynki zasuwy wodociągowe oraz zmienić na nowe pokrywy betonowe oraz ramy od studzienek teletechnicznych znajdujących się w obrębie inwestycji - w razie złego stanu technicznego wymienić również same studzienki. W celu prawidłowej eksplantacji należy wymienić na nowe pokrywy od studni dla kanalizacji sanitarnej oraz dostosować je wysokościowo do stanu projektowanego.Konstrukcja zjazdów do posesji:? warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20cm - 8 cm,? podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20cm,? stabilizacja gruntu cementem Rm = 1,5 MPa - 15cm.Zjazdy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego, ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15. Pod zjazdami po wschodniej stronie jezdni wykonać należy przebudowę istn. przepustów z rur HDPE o średnicy wewnętrznej ? 400 mm ze ściankami czołowymi betonowymi.Konstrukcja chodników:? warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20cm - 8 cm,? podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm,? stabilizacja gruntu cementem Rm = 1,5 MPa - 15cm.Wykonanie ciągów pieszych przewidziano po zachodniej stronie jezdni z kostki betonowej koloru grafitowego. Chodnik ograniczony został od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15 oraz od strony zieleńcy obrzeżem trawnikowym 8x30x100cm ustawianym na ławie betonowej C12/15.Konstrukcja wyspy centralnej:? warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11 - 8 cm,? beton niekonstrukcyjny C12/15 - 5 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20cm,? stabilizacja gruntu cementem CBGM 3/4 - 20cm.Konstrukcja dróg dojazdowych do posesji w obrębie ronda:? płyty ażurowe drogowe zbrojone - 10 cm,? podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -20 cm,? stabilizacja gruntu cementem CBGM 3/4 - 20cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233252-0, 45233222-1, 45233129-9, 45220000-5, 45232451-8, 45232460-4, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ul. Konopnickiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje: Przebudowę ulicy Konopnickiej na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Zielonej. Zakres robót obejmuje nawierzchnię jezdni, pobocza, chodniki oraz wjazdy do posesji na długości 410,00 mb. W zakresie przebudowy ul. Konopnickiej planuje się wprowadzenie strefy zamieszkania oraz montaż 2 progów zwalniających.Parametry drogi:o szerokość jezdni - 4,50 m, o krawężniki dwustronne, zatopione, 100x30x15 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem o spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% w kierunku rowu przydrożnego, o nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8,00 cm na posypce cementowo - piaskowej,o zjazdy do posesji - dowiązane do istniejących wjazdówo obustronne pobocza z kruszywa łamanego gr. 10,00 cm na szer. 0,75 m. Konstrukcja jezdni:? warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - 8 cm,? posypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3÷5 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -20 cm,? warstwa odsączająca z piasku - 20cm,UWAGA: W ramach przebudowy układu drogowego należy dostosować wysokościowo skrzynki i zasuwy wodociągowe oraz zmienić na nowe uszkodzone pokrywy betonowe oraz ramy od studzienek teletechnicznych znajdujących się w obrębie inwestycji - w razie złego stanu technicznego wymienić również same studzienki. Uszkodzone pokrywy od studni kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nowe oraz dostosować je wysokościowo do układu projektowanego. Rów przydrożny należy oczyścić, wyprofilować zgodnie ze spadkiem i utwardzić płytami ażurowymi.Konstrukcja zjazdów do posesji:? warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8 cm,? podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3÷5 cm,? podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20cm.Zjazdy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego, ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15. Pod zjazdami po południowej stronie jezdni wykonać należy przebudowę przepustów z rur betonowych na rury HDPE o średnicy wewnętrznej ? 300 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233252-0, 45233222-1, 45233129-9, 45220000-5, 45232451-8, 45232460-4, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: