Przetarg

Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada,28-300 Jędrzejów
tel. 413 861 010
fax. 413 861 267
e-mail: marta.prawda@umjedrzejow.pl
http:// www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595401-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Jędrzejów: Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów, krajowy numer identyfikacyjny 29100977400000, ul. ul. 11 Listopada  , 28-300  Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 861 010, e-mail marta.prawda@umjedrzejow.pl, faks 413 861 267.
Adres strony internetowej (URL): www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jedrzejow.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lit. a) i b). SIWZ odbywa się - w formie pisemnej pod rygorem nieważności - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów"
Numer referencyjny: RIZP.271.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów". Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na:- budowie odcinka drogi wraz z przepustami pod drogą, zjazdami i chodnikami, - budowie kanalizacji deszczowej;- budowie instalacji oświetlenia ulicznego (Etap IA i IB);- przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,- budowy kanału technologicznego,- regulacji (przełożenia istniejącego koryta) rzeki Jasionki i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Partyzantów wraz z budową przepustów pod zjazdami,- demontażu istniejącego tymczasowego zasilania dla oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej (demontaż słupa ze skrzynką i przewodu o długości 140 m),2.2. wykonanie czynności administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie robót związanych z regulacją (przełożeniem istniejącego koryta) rzeki Jasionki oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 3. Opis oraz szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem nr 9 do SIWZ , w skład której wchodzą: a) opracowania projektowe, na które składają się:- projekt zagospodarowania terenu,- projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej",- projekt budowlany pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego",- projekt budowlany pn. ,,Budowa kanału technologicznego branża teletechniczna",- projekt budowlany pn. ,,Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej branża teletechniczna",- projekt budowlany pn. ,,Branża mostowa",- projekt budowlany pn. ,,Budowa dróg",- dokumentacja badań podłoża gruntowego, wykonanych wzdłuż rzeki Jasionka w Jędrzejowie, woj. świętokrzyskie,- projekt budowlany pn. ,,Regulacja koryta rzeki Jasionka od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenie w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 328089T (ul. Partyzantów) w km drogi 1+240 w Jędrzejowie",- projekt wykonawczy pn. ,,Regulacja koryta rzeki Jasionka od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenie w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 328089T (ul. Partyzantów) w km drogi 1+240 w Jędrzejowie",- projekt stałej organizacji ruchu dróg stanowiących układ komunikacyjny przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów",UWAGA: Załączone opracowania projektowe dotyczą całego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów". Natomiast przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje jedynie budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb . Zakres przestrzenny przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 11 do SIWZ - MAPA POGLĄDOWA.b) przedmiary robót,c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45231300-8
45316110-9
45232300-5
45246000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł2. Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. wykonawca winien wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:- dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie odcinka drogi asfaltowej o długości co najmniej 600 mb każda,- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej (sanitarnej bądź deszczowej) o długości co najmniej 600 mb,- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,2. wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:- inżynieryjnej drogowej,- inżynieryjnej mostowej,- inżynieryjnej: hydrotechnicznej lub melioracji wodnych lub wodno - melioracyjnej- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu wykonawca winien złożyć:a). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychb). w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuWymagana forma dokumentu - oryginał bądź kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuWymagana forma dokumentu - oryginał bądź kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 5.4. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertb). nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokumenty te winny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym ppkt. 5.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.5.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.5.8. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 5.9. W przypadku wystąpienia okoliczności, kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w powyższym ppkt. 5.4 w odniesieniu do podmiotów, na których zasoby się powołuje.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:a). dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 złWymagana forma dokumentu - oryginał bądź kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnikab). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Wymagana forma dokumentu - oryginał bądź kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnikac). wykaz co najmniej:- dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie odcinka drogi asfaltowej o długości co najmniej 600 mb każda,- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej (sanitarnej bądź deszczowej) o długości co najmniej 600 mb,- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wymagana forma dokumentu:- wykaz - oryginał- dowody - oryginał bądź kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnikad). wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. osób, która będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:- inżynieryjnej drogowej,- inżynieryjnej mostowej,- inżynieryjnej hydrotechnicznej lub melioracji wodnych lub wodno - melioracyjnej- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZWymagana forma dokumentu - oryginał.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w powyższym pkt 1 lit a). i b)., może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1). wypełniony formularz oferty - sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ.Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie3). do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: a). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZWymagana forma dokumentu - oryginał b). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZWymagana forma dokumentu - oryginał c). w przypadku wystąpienia okoliczności kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca złoży:- w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. a). - informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów- w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt 3 lit. b). - oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca- stosowne zobowiązania do oddania mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ.Wymagana forma dokumentu - oryginał5). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.jedrzejow.eobip.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a). pieniądzu;b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c). gwarancjach bankowych;d). gwarancjach ubezpieczeniowych;e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na budowę odcinka drogi gminnej Nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów".Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium.5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:a). w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.b). w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.6. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, dopuszcza się jego złożenie w oddzielnej kopercie.8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia60,00
okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.2. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia wartości tych robót określono w umowie.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:a). powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b). powodujące poprawienie parametrów technicznych;c). wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.4. Możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w przypadku:a) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VATb) zmiany: stawki podatku od towaru i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, a wykonawca wystąpi do zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie odpowiednich przepisów wprowadzających te zmiany. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego6. Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:a). przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,b). działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,c). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,d). wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robóte). przedłużenia się procedury przetargowej, w tym m.in. z powodu wniesienia odwołań lub przedłużenia terminu związania ofertą w związku z przeciągającą się procedurą związaną z podpisaniem przez zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, niezbędnej do podpisania niniejszej umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy oraz termin zakończenia rzeczowego przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni od wniesienia odwołania do dnia podpisania niniejszej umowy lub o ilość dni od początku biegu nowego okresu związania z ofertą do dnia podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem wyrażenia zgody na przesunięcie terminu przez instytucję dofinansowującą7. Istnieje możliwość dokonania zamiany kierowników budowy (robót) jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób kierowników budowy (robót) w następujących przypadkach:- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;W przypadku zmiany osób pełniących funkcję kierowników budowy (robót), osoby powołane na ich miejsce muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji.Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób pełniących funkcje kierowników budowy (robót), jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości9. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH