Flir
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Przetarg

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu sektor 1

12-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5,72-600 Świnoujście
tel. 91 3212780
fax. 91 3215995
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl
http:// http://bip.um.swinoujscie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584463-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Gmina Miasto Świnoujście: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - sektor 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program EWT Interreg Va tytuł: ,,Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej / Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren - Akademie e.V."
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Świnoujście, krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego  1/5 , 72-600  Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.swinoujscie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.swinoujscie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak - w formie pisemnej; osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem, itp
Adres:
Gmina Miasto Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, parter - Stanowisko Obsługi Interesantów,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - sektor 1
Numer referencyjny: WIM.271.1.35.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - sektor 1"jest:1) Część nr I - ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni alei spacerowych, wykonanie altany koncertowej, przebudowę fontanny ,,poidełko dla ptaków", przebudowę placu koncertowego i placu zabaw, montaż nowej małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery), wykonanie nowego oświetlenia parku, zagospodarowanie zieleni (cięcia sanitarne, kształtowanie koron drzew, wycinka) oraz nasadzenie nowych drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych zgodnie dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy.2) Część nr II - ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu":Zamówienie swoim zakresem obejmuje jedynie część melioracji opisaną w dołączonej dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą melioracje w północnej części sektora 1 - tj.:- wykonanie zbiornika retencyjnego Zb1,- wykonanie rowów odwadniających Wl1 - P1, P2 - P3, P4-R1, Wl2-R2,- wykonanie przepustów: W1 - Wl1, P1 - P2, P3 - P4, S4 - Wl2,- wykonanie studni: S1, S2, S3, S4, S5, - wykonanie wylotów: W1, Wl1, Wl2,- wykonanie przepompowni wód odwodnieniowych wraz z szafką zasilająco sterowniczą pompowni.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II znajduje się w załączniku 2.1 do SIWZ.2. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".3. Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7
45231110-9
45314310-7
45247220-8
45247270-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.1) przedmiot zamówienia - powtórzenie robót podobnych do określonych w zamówieniu podstawowym.2) wielkość lub zakres zamówienia - do 50 % wartości zamówienia podstawowego,3) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie - zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego określonymi w umowie oraz ustalone w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) dla Część nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"termin wykonania przedmiotu zamówienia: - nie dłużej niż 9 miesięcy od daty przekazania placu budowy2) dla Części nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu"termin wykonania przedmiotu zamówienia: - nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:- dla Części nr I: Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu - etap 1" 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100);- dla Części nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu" 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100);
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż suma wymagań dla każdej części na którą składa ofertę,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.Przez zadanie (robotę budowlaną) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie:- dla Części nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu - etap 1" - budowę dróg o nawierzchni żwirowej i długości minimalnej 800 m na jednym zadaniu lub wykonanie zieleni na inwestycjach dotyczących parków, placów i skwerów miejskich lub zagospodarowanie terenu (mała architektura), o powierzchni minimum 10 000 m2, - dla Części nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu" - budowę rowów melioracyjnych o długości minimalnej 500 m na jednym zadaniu;dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:dla Części nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu - etap 1"- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, - kierownikiem robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,- kierownikiem robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,- kierownikiem robót ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu, który posiada min. 12 - miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni.dla Części nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu"- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej specjalizacji melioracje wodne określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, - kierownikiem robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,- kierownikiem robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych stanowisk.Wszystkie osoby pełniące funkcje w budownictwie muszą wykazać się aktualną przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego przez cały okres pełnienia swojej funkcji.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonujących czynności Kierownika Budowy przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tej osoby w celu przyznania punktów w kryterium ocen. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień posiadanego zaświadczenia.UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza wyznaczenie tych samych osób do realizacji zamówienia.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych robót budowlanych dla więcej niż jednej części z zastrzeżeniem, że zakres, rodzaj oraz minimalna wartość robót w odniesieniu do poszczególnych części będzie zgodna z SIWZ Rozdział V pkt 2 ppkt 3 lit a.Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.W przypadku składania oferty wspólnej jeden z wykonawców musi spełniać ww. warunek samodzielnie.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 9 do siwz);W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 2.5 do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje;W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca winien złożyć odrębny wykaz dla każdego zadania. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz (wzór - zał. nr 4 do siwz);W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz (wzór - zał. nr 5 do siwz);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale,4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór - zał. nr 8 do siwz);Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego - w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium;8) celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym tych osób; 9) wypełniony zakres rzeczowo finansowy stanowiący załącznik nr 2.2 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym - etap 1" - 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100);- Części nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu" - 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający oświadczają, iż przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ustępach poniżej niniejszego paragrafu umowy.3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 lit. b) umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 lit. b) niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy:1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 lit. b) niniejszej umowy,2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów,b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą umową),d) odkrycie stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności,e) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej,i będzie to miało wpływ na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu;3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy;4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych; 5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego;6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części Robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych;7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego;8) Wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody, 9) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym (od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu ninniejszej umowy w ilości dni nie większej niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek;10) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy.11) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b) umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczności zmian. W takim wypadku dopuszcza się także zmianę sposobu wykonania umowy.12) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b) umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.6. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 lit. b) umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub niedostępność na rynku,3) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. 8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi;2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy.10. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót -- jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu.11. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych -- jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu następujące założenia: średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, materiałów i sprzętu, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu.12. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu.13. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, następować może zgodnie z § 5 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.14. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności:1) opis propozycji zmiany;2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania przedmiotu umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę;4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.16. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4-11 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie Protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.18. W przypadku zmian budżetu Miasta, Zamawiający dopuszcza zmiany:1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,2) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 lit. b) umowy,3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania określone w SIWZ i ofercie.21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Grupa kapitałowa:1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do siwz.W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.Wykonawcy zagraniczni:1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) zamiast dokumentów:1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organub) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Odwołania:1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym - etap 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część nr I - ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni alei spacerowych, wykonanie altany koncertowej, przebudowę fontanny ,,poidełko dla ptaków", przebudowę placu koncertowego i placu zabaw, montaż nowej małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery), wykonanie nowego oświetlenia parku, zagospodarowanie zieleni (cięcia sanitarne, kształtowanie koron drzew, wycinka) oraz nasadzenie nowych drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych zgodnie dokumentacją projektową, której wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy.2. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".- 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,- 45314310-7 - Układanie kabli,- 45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewów,- 45247270-3 - Budowa zbiorników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 45233253-7, 45247220-8, 45247270-3, 45231110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu:Zamówienie swoim zakresem obejmuje jedynie część melioracji opisaną w dołączonej dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą melioracje w północnej części sektora 1 - tj.:- wykonanie zbiornika retencyjnego Zb1,- wykonanie rowów odwadniających Wl1 - P1, P2 - P3, P4-R1, Wl2-R2,- wykonanie przepustów: W1 - Wl1, P1 - P2, P3 - P4, S4 - Wl2,- wykonanie studni: S1, S2, S3, S4, S5, - wykonanie wylotów: W1, Wl1, Wl2,- wykonanie przepompowni wód odwodnieniowych wraz z szafką zasilająco sterowniczą pompowni.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II znajduje się w załączniku 2.1 do SIWZ.2. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231110-9, 45247220-8, 45247270-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: