Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
RECTOR Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Przetarg

Sukcesywne dostawy węgla i koksu (10 zadań częściowych) oraz oleju opałowego (6 zadań częściowych) do jednostek Policji województwa warmińsko mazurskiego

09-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 42529,10-521 Olsztyn
tel. 089 5225200, 5225760
fax. 895 225 205
e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl
http:// www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 571131-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Sukcesywne dostawy węgla i koksu (10 zadań częściowych) oraz oleju opałowego (6 zadań częściowych) do jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 51006478400000, ul. ul. Partyzantów  42529 , 10-521  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5225200, 5225760, e-mail zamowienia@ol.policja.gov.pl, faks 895 225 205.
Adres strony internetowej (URL): www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie pisemnie
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy węgla i koksu (10 zadań częściowych) oraz oleju opałowego (6 zadań częściowych) do jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego
Numer referencyjny: Z-t-P/22/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są sukcesywne dostawy opału - węgla i koksu oraz oleju opałowego lekkiego do jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie grupy: GRUPA ,,A" - dostawy oleju opałowego:? Zadanie nr 1 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8 w szacowanej ilości 50,00 m3,? Zadanie nr 2 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się w kotłowni zlokalizowanej w Komisariacie Policji w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej 9 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie), w szacowanej ilości 8,00 m3, ? Zadanie nr 3 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Posterunku Policji w Mikołajkach przy ul. Kajki 16 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie), w szacowanej ilości 7,00 m3,? Zadanie nr 4 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Posterunku Policji w Miłomłynie przy ul. Twardej 5 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie), w szacowanej ilości 4,00 m3,? Zadanie nr 5 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Komisariacie Policji w Ornecie przy ul. Kwiatowej 13 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim), w szacowanej ilości 12,00 m3,? Zadanie nr 6 - dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się w kotłowni zlokalizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33, w szacowanej ilości 35,00 m3. GRUPA ,,B" - dostawy węgla i koksu:? Zadanie nr 7 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach) w szacowanej ilości 4,0 ton, ? Zadanie nr 8 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Wilczętach 50 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Braniewie) w szacowanej ilości 4,0 ton, ? Zadanie nr 9 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Rybnie przy ul. Wyzwolenia 60 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie) w szacowanej ilości 7,5 ton, ? Zadanie nr 10 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, tj. w szacowanej ilości: Milejewo (maszt) 12,5 ton, PP Młynary - 16,0 ton, IV RD Tolkmicko - 15,0 ton, ? Zadanie nr 11 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Rynie przy ul. Kopernika 19 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku) w szacowanej ilości 17,0 ton, ? Zadanie nr 12 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 7 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Iławie) w szacowanej ilości 5,0 ton, ? Zadanie nr 13 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, tj. w szacowanej ilości: PP Jeziorany - 6,0 ton, PP Gietrzwałd - 5,0 ton, PP Stawiguda - 6,0 ton węgla kamiennego orzech i 8,0 ton koksu grubego,? Zadanie nr 14 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku przy ul. Zamkowej 1, w szacowanej ilości 120,0 ton, ? Zadanie nr 15 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Miłakowie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) w szacowanej ilości 8,0 ton, ? Zadanie nr 16 - dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w KP w Ruciane Nida przy ul. Mazurskiej 1 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Piszu) w szacowanej ilości 13,0 ton, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz formularze cenowego dla każdego zadania oddzielnie.3. Wspólny słownik zamówień - Kod CPV: 09135100-5 - olej opałowy; 09111210-5-węgiel; 09113000-4-koks.4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną ilość zadań (części).

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09111210-5
09113000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin oraz miejsce wykonania zamówienia zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 755 ze zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w zakresie zadań z grupy ,,A", tj. olej opałowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualna na dzień złożenia, koncesja na obrót paliwami ciekłymi określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 755 za zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w zakresie zadań z grupy ,,A", tj. olej opałowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1/1a do SIWZ, podpisany przez Osoby Uprawnione i zawierający oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,? 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ),? 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 4 do SIWZ),? 4.Formularz cenowy odpowiednio dla każdego zadania, na które jest składana oferta sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2/1-2/7 do SIWZ,? 5.(Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,? 6.(Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,?7. (Jeżeli dotyczy) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w oparciu o załącznik Nr 8 do SIWZ,? 8.Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości:GRUPA ,,A" - olej opałowyZadanie nr 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)Zadanie nr 2 - 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych)Zadanie nr 3 - 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100 złotych)Zadanie nr 4 - 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych)Zadanie nr 5 - 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 złotych)Zadanie nr 6 - 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych)Łączna kwota wadium dla zadań nr 1 - nr 6 wynosi: 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych)GRUPA ,,B" - węgiel i koksZadanie nr 7 - 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 00/100 złotych)Zadanie nr 8 - 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 00/100 złotych)Zadanie nr 9 - 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych)Zadanie nr 10 - 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 złotych)Zadanie nr 11 - 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 00/100 złotych)Zadanie nr 12 - 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 00/100 złotych)Zadanie nr 13 - 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych)Zadanie nr 14 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)Zadanie nr 15 - 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych)Zadanie nr 16 - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych)Łączna kwota wadium dla zadań nr 7 - nr 16 wynosi: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset 00/100 złotych)2. Łączna kwota wadium dla wszystkich zadań wynosi: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DOTYCZY ZADAŃ Z GRUPY ,,A" - olej opałowy1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:1) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego o parametrach użytkowych równych bądź wyższych niż ten zaoferowany w ofercie. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. DOTYCZY ZADAŃ Z GRUPY ,,B" - węgiel i koks1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) Zmiana terminu dostawy: a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie,b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy,W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów opału po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów opału po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.3) Zmiana sposobu realizacji umowy: - ceny jednostkowe brutto uzyskane w wyniku przetargu są niezmienne przez cały okres realizacji umowy, natomiast ilości zamawianego opału w poszczególnych jednostkach Policji mogą być mniejsze lub większe niż podane w Formularzu cenowym z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy wartości brutto oferty.2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy nie stanowią zobowiązania do wyrażenia na nie zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w razie wadliwego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku:a) opóźnień terminu dostaw powyżej 10 dni w stosunku do wymaganego w §3 ust. 1 umowy,b) dostarczenia opału o jakości rażąco odbiegającej od warunków umowy, c) braku rozpatrzenia reklamacji, pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8 w szacowanej ilości 50,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 13 listopada 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się w kotłowni zlokalizowanej w Komisariacie Policji w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej 9 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie), w szacowanej ilości 8,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 13 listopada 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Posterunku Policji w Mikołajkach przy ul. Kajki 16 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie), w szacowanej ilości 7,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 24 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Posterunku Policji w Miłomłynie przy ul. Twardej 5 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie), w szacowanej ilości 4,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 22 października 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się kotłowni zlokalizowanej w Komisariacie Policji w Ornecie przy ul. Kwiatowej 13 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim), w szacowanej ilości 12,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 24 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika znajdującego się w kotłowni zlokalizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33, w szacowanej ilości 35,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09135100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 24 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 7Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach) w szacowanej ilości 4,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 23 października 2019 r.. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 8Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Wilczętach 50 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Braniewie) w szacowanej ilości 4,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 29 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 9Nazwa: Zadanie nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Rybnie przy ul. Wyzwolenia 60 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie) w szacowanej ilości 7,5 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 01 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 10Nazwa: Zadanie nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, tj. w szacowanej ilości: Milejewo (maszt) 12,5 ton, PP Młynary - 16,0 ton, IV RD Tolkmicko - 15,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 05 listopada 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 11Nazwa: Zadanie nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Rynie przy ul. Kopernika 19 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku) w szacowanej ilości 17,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 28 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 12Nazwa: Zadanie nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 7 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Iławie) w szacowanej ilości 5,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 23 października 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 13Nazwa: Zadanie nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, tj. w szacowanej ilości: PP Jeziorany - 6,0 ton, PP Gietrzwałd - 5,0 ton, PP Stawiguda - 6,0 ton węgla kamiennego orzech i 8,0 ton koksu grubego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5, 09113000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 26 listopada 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 14Nazwa: Zadanie nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku przy ul. Zamkowej 1, w szacowanej ilości 120,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 28 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 15Nazwa: Zadanie nr 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w PP w Miłakowie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) w szacowanej ilości 8,0 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 01 września 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)


Część nr: 16Nazwa: Zadanie nr 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy węgla kamiennego (kostka) do kotłowni zlokalizowanej w KP w Ruciane Nida przy ul. Mazurskiej 1 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Piszu) w szacowanej ilości 13,0 ton,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111210-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
aspekty społeczna10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy według zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 23 grudnia 2019 r. (chyba, że kwota dotychczasowej umowy zostanie wcześniej wyczerpana)