google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.09.2019
  1 USD
  3.9983
  0.0664
  1 EUR
  4.3891
  0.0453
  1 CHF
  4.0399
  0.0731
  1 GBP
  4.9721
  0.0444
  1 RUB
  0.0625
  0.0009
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ulicy Mariackiej/1905 Roku.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557712-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Gmina Miasta Radomia: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ulicy Mariackiej/1905 Roku.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, krajowy numer identyfikacyjny 67022345100000, ul. ul. Jana Kilińskiego  30 , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.
  Adres strony internetowej (URL): http:/bip.radom.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.radom.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście
  Adres:
  Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-600 Radom


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ulicy Mariackiej/1905 Roku.
  Numer referencyjny: BZP.271.1.378.2019.AK
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania podziału działek stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia numerami 107/3, 107/9, 107/18, 107/22, 108/2, 109/1 (obręb 0090, arkusz 91) zapisanych w księdze wieczystej numer RA1R/00007835/5, położonych w Radomiu przy ulicy Mariacka/1905 Roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 71354000-4
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jednąosobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowew zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 725z późn. zm.) tj. uprawnienia zawodowe w zakresierozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celówprawnych
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, októrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Pełnomocnictwo wsytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 3) W przypadkupodmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa wart. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wykonawca może w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III 1.3), w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać nazdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iżWykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musiwskazywać w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniuzamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pisemnezobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór zostałdołączony do materiałów przetargowych 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wpkt III.4): o składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszonoupadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeliw kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w językuobcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin wykonania zamówienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-18, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania,zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1austawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostałymu przyznane (...). 2) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławczaprzy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska Tel.: +48224587701; e-mail:uzp@uzp.gov.pl ; Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl3) W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowanieminformujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związkuz powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcykorespondencji: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: a) administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior - iod.kontakt@umradom.pl; c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - napodstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączniepodmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; e) Pani/Panadane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjąkancelaryjną; f) posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratoradostępu do danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania* - napodstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych) h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, októrych mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. Wyjaśniania: * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników. **prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawcaubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkówinformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których daneosobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówieniapublicznego w niniejszym postępowaniu

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Miasta Radomia
  26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
  tel.: (48)3620283
  fax.: (48)3620289
  email: Wyślij email
  http://http:/bip.radom.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47453 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.