google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547400-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Gmina Stara Kamienica: Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem , odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz ośrodków w zakresie świadomości środowiskowej" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41 , 58-512  Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
  Adres strony internetowej (URL): www.starakamienica.bip.net.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.starakamienica.bip.net.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora wyznaczonego, posłańca lub osobiście
  Adres:
  Urząd Gminy Stara Kamienica , Stara Kamienica 41 lub można złozyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy , adres.j.w. I piętro


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy
  Numer referencyjny: RRG.ZP.271.6.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wieży na zamku w Starej Kamienicy. Celem zadania jest odbudowa trzykondygnacyjnej wieży XVI wiecznego zamku w Starej Kamienicy wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz budową schodów zewnętrznych z tarasem widokowym i udostępnienie jej na cele publiczne. Zakres zadania obejmuje:1.1 Uporządkowanie terenu przy wieży z odgruzowaniem piwnicy nr 7:-przesortowanie gruzowiska, odzyskanie kamienia do dalszych prac renowacyjnych, ok. 111 m3- oczyszczenie i uporządkowanie pomieszczenia piwnicy zasypanej gruzem, ok. 111m3- ręczne usunięcie ziemi z parteru, przesortowanie gruzowiska, odzyskanie kamienia do dalszych prac renowacyjnych, ok. 133m31.2 Naprawa stropu kamiennego piwnicy - odtworzenie w formie i konstrukcji, zgodnie ze stanem pierwotnym: kształt sklepień, promień łuku , strukturę, materiał i grubość sklepień ustalić na podstawie zachowanych śladów na ścianach wewnętrznych wieży , - rozebranie murów z kamienia łamanego, ok. 17,742m3- wykonanie murów z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej, ok. 17,742m3, - spoinowanie murów, ok. 93m3- wykonanie izolacji stropu poprzez ułożenie warstwy folii EPDM oraz warstw odsączających gr. 10 cm - ok. 92,8 m2, 1.3 Renowacja wnętrza wieży-- mycie konstrukcji pełnościennych wodą z podciśnieniem, ok. 48,9 + 217,6 m2,-rozebranie murów z kamienia łamanego , ok. 15% ubytków ok. 2,2 + 21,76 m2-wykonanie murów z kamienia łamanego, ok. 2,2 + 21,76 + 57,64 m3-spoinowanie murów, ok. 48,9 + 217,6 m3-wykonanie posadzek z płytek klinkierowych 25x25 na podkładzie cementowo-wapiennym , ok. 15,34m2-gruntowanie muru bez hydroizolacji, ok. 48,9 + 217,6 m3- wieńce monolityczne ok. 6,2 m3,-wymiana podwalin murłat, ok. 16,3m-wymiana belki stropowej ok. 20,65m3-wykonanie podłogi na legarach, ok.15,34 + 31,62 + 4,9 m2-wykonanie drewnianych schodów 2biegowych - 16 stopni/sztuk-rekonstrukcja górnych partii wieży, rozebranie murów- ok. 30,99m3- wykonanie wieńców na ścianach zewnętrznych- ok.6,216m3- wykonanie sklepienia - ok. 31,620m2- posadowienie słupów i wykonanie podłogi antresoli - ok. 4,898m2-wykonanie drewnianych schodów 2biegowych - 17 stopni/sztuk- wykonanie drewnianej balustrady - ok. 27,2m1.4 Odtworzenie dachu wieży widokowej -więźbę dachową wykonać w układzie krokwiowym z krokwiami opartymi na płatwii kalenicowej oraz końcówkach belek stropu poddasza ułożonych na murłatach. Płatew kalenicowa podparta dwoma słupami drewnianymi posadowionymi na belkach stropowych o większym przekroju.- okładziny gzymsów i pasów z kamienia - ok. 22,2m- murłaty -ok. 0,351m3- krokwie zwykłe - z tarcicy do dł. 4,5m- ok.1,362m3-krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 -ok.0,518m3-krokiewki z tarcicy o przekroju do 180cm2 - ok.0,25m3-słupy z tarcicy dł. od 2,0m i przekroju do 180cm2- ok. 0,241m3-ramy górne i płatwie dł do 3m i przekroju do 180cm2 -ok. 0,665m3-impregnacja konstrukcji 2-krotnie -ok. 361,360m2-ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm-ok. 108,6m2-membrany para przepuszczalne na powierzchniach poziomych ok. 108,6m2-pokrycie dachówka karpiówką ceramiczną w koronkę - 108,6m2-montaż gąsiorów ceramicznych -ok. 26,6m- wykonanie podbitki- ok. 82,5m2-rynny dachowe-26,2m3-rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej13,1m2-iglica na dachu 1kmpl-przewody odgromowe poziome z bednarki 3m-przewody odgromowe pionowe pręt fi7 - ok. 20,8m1.5 Elewacja wieży widokowej -- mycie konstrukcji -ok. 341,9m2-czyszczenie kamienia parą - ok. 341,9m2-gruntowanie muru bez hydroizolacji - ok. 341,9m2- oczyszczenie ścian szczotką - ok. 341,9m2-rozebranie murów z kamienia łamanego - ok. 34,19m2-uzupełnienie ubytków w murach z kamienia łamanego - ok. 34,19m2-spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia-ok. 341,9m2-obramienie otworu z piaskowca - ok. 6,778m2- czyszczenie piaskowca - ok. 14m2- nadproża łukowe z cegły gotyckiej - ok. 0,305m31.6 Odtworzenie fragmentu muru--rozebranie murów z kamienia łamanego -ok. 10,92m3-uzupełnienie ubytków w murze z kamienia łamanego na zaprawie cementowo-wapiennej - ok. 62,108m3-spoinowanie murów z kamienia łamanego- ok. 124,216m21.7 Budowa zewnętrznej klatki schodowej - odtworzenie oryginalnego fragmentu sklepienia przyziemia (uwaga drewno - modrzew)-wykopy pod słupy tarasu oraz pod słupy schodów - ok. 6,88m3-stopy fundamentowe betonowe -ok. 6,88m3-mury z kamienia łamanego -słupy tarasu, -ok. 5,76m3- wykonanie sklepienia z kamienia -ok. 22,8m3-słupy klatki schodowej -ok. 2,127m3-ramy górne i płatwie dł. Do 3,0m i przekroju do 180cm2 - 0,922m3-belki stropowe dł. do3,0m i przekroju ponad 180cm2- ok. 1,275m3- krokwie zwykłe dł. do 4,5m i przekroju do ponad 180cm2 -ok. 0,771m3-ołacenie połaci dachowej- ok. 33,97m2- pokrycie dachu gontami -ok. 33,97m2- podłoga z desek struganych - klatka schodowa zewnętrzna ok. 69,8m2-schody drewniane dwubiegowe - 51 stopni/sztuk-schody drewniane dwubiegowe , spocznik- 4 stopni/sztuk-balustrada drewniana pomostu - 43,6m-malowanie konstrukcji drewnianych, ok. 437,31m2-zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej -1szt.-rynny dachowe z blachy ocynkowanej - ok. 7,6m-rury spustowe z blachy ocynkowanej - ok. 11,3m1.8 Zakup i montaż lamp solarnych - 2 sztuki , na potrzeby oświetlenia obiektu1.9 Schodołaz - 1 szt., w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnychPowierzchnia zabudowy wieży widokowej 47,0m2Kubatura wieży widokowej 1363,0m3Powierzchnia użytkowa wieży widokowej 78,5m2W tym nieużywane piwnice 15,7m22. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową.6. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50 % osób zatrudnionych przy wykonywaniu zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Dotyczy to zakresu wszystkich robót murowych, kamieniarskich, odgruzowywania piwnicy i porządkowania terenu. Nie dotyczy robót specjalistycznych takich jak ciesielskie i dekarskie.Czynności osób zatrudnionych na umowę o pracę polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) 6.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 6.6.2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:6.2.1. wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt. 1.3 UPZP. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 UPZP. W celu sporządzenia wykazu osób, wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.6.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w ww. podpunkcie 6.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c. zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności szczegółowo określonych w podpunkcie 6, dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie o pracę.a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności szczegółowo określone w podpunkcie 6, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6.5. Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności: robót budowlanych z zakresu wszystkich robót murowych, kamieniarskich, odgruzowywania piwnicy i porządkowania terenu. Nie dotyczy robót specjalistycznych takich jak ciesielskie i dekarskie. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w rozdziale II. Wzór umowy - § 12.7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac określony niniejszym postępowaniem i opisany w Dokumentacji projektowej, określony przepisami prawa, historycznej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i należy go traktować jako materiał pomocniczy w szybkim i ogólnym rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięć objętych projektem i który nie jest podstawą do ustalenia ceny oferty. Orientacyjny przedmiar robót nie stanowi treści SIWZ. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w Dokumentacji projektowej - wykonawcę obowiązują zapisy w kolejności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.9. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy - licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45111000-8
  45113000-2
  45212350-4
  45262300-4
  45262500-6
  45262510-9
  45443000-4
  45453100-8
  45261100-5
  45261320-3
  44233000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 182
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: a) Termin rozpoczęcia - planowany po podpisaniu umowy i po uprzednim przekazaniu terenu budowy. b) Czynność podpisania umowy planowana jest na 14 czerwca 2019 r. z możliwością skrócenia jej lub wydłużenia do 14 dni.c) Termin realizacji - cykl 182 kolejnych dni kalendarzowych( tj. orientacyjnie od 14.06.2019 r. do 13.12.2019 r.) Za dochowanie cyklu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej100 000 PLN Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
  Informacje dodatkowe 2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych ,,Podmiotami udostępniającymi zasoby", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych2.6. ,,stosowna sytuacja" o której mowa w podpunkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku:a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby,b. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 13-22, art.24 ust.5 pkt. 2 i pkt. 8 ? (punkt IX)c. W odniesieniu do zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli zrealizują one roboty/usługi, do których te zdolności są wymagane.d. Z zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:o zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,o sposób wykorzystania udostępnianych zasobówo zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,o czy podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi, których wskazane zdolności dotycząe. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f. wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej(oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez notariusza) musi być dołączone do oferty.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 2.3.1. wymagane jest dysponowanie: -Kierownikiem Budowy, który posiadać będzie - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)- odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy lub inny równoważny dokument wydany przez Konserwatora Zabytków;Przez wymagany ,,minimalny okres doświadczenia zawodowego" należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy (miesiąc= 30 dni) liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2.3.2 Wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie, co najmniej dwóch zadań objętych odrębną umową, dotyczących robót budowlanych, każda o wartości powyżej 200 000 zł łącznie z podatkiem VAT związanych z odtworzeniem murów kamiennych (mogą być również sklepienia) i/lub wieży kamiennej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: 2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych ,,Podmiotami udostępniającymi zasoby", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych2.6. ,,stosowna sytuacja" o której mowa w podpunkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku:a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby,b. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 13-22, art.24 ust.5 pkt. 2 i pkt. 8 ? (punkt IX)c. W odniesieniu do zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli zrealizują one roboty/usługi, do których te zdolności są wymagane.d. Z zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:o zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,o sposób wykorzystania udostępnianych zasobówo zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,o czy podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi, których wskazane zdolności dotycząe. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f. wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej(oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem" przez notariusza) musi być dołączone do oferty.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 upzp., wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.e.1) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu.e.2) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm)2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać następujące warunki:a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie IX.1 b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument wymieniony w punkcie IX.1.a) składany jest wspólnie;c) dokumenty wymienione w punkcie IX.1 c) oraz IX.1 d1) składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniud) dokument wymieniony w punkcie IX.1 d2) składany jest przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniue) dokumenty o których mowa w punkcie IX.1.e) iIX.1.f) składane są przez każdego z wykonawców osobno. 3. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie IX.1.e.1)i e.2)składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert.b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania3.1. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania - wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (patrz: punkt VII.2.2)d) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1b pkt. 3) upzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty:d.1)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu VII.2.3., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4d.2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT,daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku innego dokumentu - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać następujące warunki:a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie IX.1 b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument wymieniony w punkcie IX.1.a) składany jest wspólnie;c) dokumenty wymienione w punkcie IX.1 c) oraz IX.1 d1) składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniud) dokument wymieniony w punkcie IX.1 d2) składany jest przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniue) dokumenty o których mowa w punkcie IX.1.e) iIX.1.f) składane są przez każdego z wykonawców osobno
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Umowna Cena ( C )60,00
  Skrócenie cyklu realizacji zamówienia (T)30,00
  Za podniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji zamówienia (K)10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:1.1. zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.2. zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy - podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 1.3. rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 1.4. wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 1.5. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (,,siła wyższa") uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach, 1.6. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu - dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w punktach 1.3, 1.4, 1.7. zmiany terminów, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 1.8. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 r.- dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT). O interpretacji zdarzenia ,,siły wyższej" i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót w tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego.2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3. O interpretacji zdarzenia ,,Siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy, w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, mającego odzwierciedlenie w zapisach wewnętrznego Dziennika budowy i zdefiniowanego w słowniku Wzoru umowy pojęcia ,,Siła wyższa".
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Stara Kamienica
  58-512 Stara Kamienica, Stara Kamienica 41
  tel.: 75 75 14 337
  fax.: 75 75 14 337
  email: Wyślij email
  http://www.starakamienica.bip.net.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38076 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.