google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 545363-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich  186 , 53-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347370, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
  Adres strony internetowej (URL): www.gddkia.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.gddkia.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta powinna być złożona z zachowaniem formy pisemnej
  Adres:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie
  Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.90.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne, mury oporowe i przepusty o świetle >1,5m), zlokalizowane w ciągu, nad i przy (dotyczy murów oporowych) dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wołowie GDDKiA Oddział we Wrocławiu. Bieżące utrzymanie obiektu inżynierskiego jest to zakres działań podejmowanych na obiekcie inżynierskim i w jego bezpośrednim otoczeniu polegających na utrzymaniu czystości obiektu, konserwacji jego elementów oraz drobnych remontach, których zakres jest określony dla każdego zlecenia.

  II.5) Główny kod CPV: 45221100-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45221119-9
  45233141-9
  45233142-6
  90000000-7
  90600000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 776675,90
  Waluta:

  pln
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: pracach związanych z utrzymaniem czystości: mycie obiektu mostowego, utrzymanie drożności koryta rzeki, czyszczeniu terenu pod obiektem, oraz na pracach naprawczych i konserwacyjnych.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać: posiadanie środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 50 000,00 zł Wartości podane wdokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć: wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1.Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył): -3 zadania (lub 3 obiekty w ramach jednego zadania lub dwóch lub trzech) polegające na przebudowie lub budowie lub remoncie drogowych obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty ze światłem >1,5m, mury oporowe) zlokalizowanych nad lub w ciągu lub przy (w przypadku murów oporowych) drogach klasy minimum G, o wartości minimum 500.000,00 zł (brutto) za każdy obiektlub przez okres minimum 2 lat wykonywał prace polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich zlokalizowanych nad lub w ciągu lub przy (w przypadku murów oporowych) drogach klasy minimum G o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł (brutto).Uwaga: jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru robót.2. Osób Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:1)Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót mostowych:a)wymagana liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówprowadził i ukończył na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych:przebudowę lub budowę lub remont minimum 2-ch obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty ze światłem >1,5m, mury oporowe) zlokalizowanych nad lub w ciągu lub przy (w przypadku murów oporowych) drogach klasy minimum G, o wartości minimum 500 000,00 zł (brutto) za każdy obiekt, lub -prace polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich zlokalizowanych nad lub w ciągu lub przy (w przypadku murów oporowych) drogach klasy minimum G przez okres minimum 24 miesięcy o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (brutto).1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych:a)wymagana liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.-prowadził i ukończył jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowychco najmniej 2 zadania, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie na drogach klasy minimum G o wartości min. 300 000,00 zł (brutto) każdelub -prowadził jako Kierownik Robót Drogowych prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg lub obiektów inżynierskich zlokalizowanych nad lub w ciągu lub przy (w przypadku murów oporowych) drogach klasy minimum G przez okres minimum 24 miesięcy.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającejwysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wokresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b)wykazrobót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, narzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czyroboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaćtych dokumentów - inne dokumenty c)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeńtechnicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; d)wykaz osób, skierowanychprzez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotamibudowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Z postępowania o udzieleniezamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek zokoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. 2. WykluczenieWykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który podlegawykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, możeprzedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazaniajego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonejprzestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznanąkrzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego orazwspółpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszymprzestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniuWykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobecWykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sąduzakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyrokuokres obowiązywania tego zakazu. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeliZamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna zawystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. A.3. 5. Zamawiający możewykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. B.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZPOTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, októrej mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca możeprzedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający przed udzieleniemzamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeńlub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w sek. III.3). 3. Jeżelijest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzieleniezamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców dozłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że niepodlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodząuzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty niesą już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Zamawiający,zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonaniaoceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.C. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACHINNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWYPZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCIZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniudo zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, żerealizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wszczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czyudostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcęspełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tegopodmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeślipodmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zaszkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lubzawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na którego zdolnościachpolega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiającyzażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił tenpodmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonaniaodpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lubsytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt C.1. 7. Wykonawca, którypowołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach woświadczeniu, o którym mowa w sek. III.3). 8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotówdokumentów wymienionych w Sek. III.5.1). 9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonaniezamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, któreokreślają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniuzamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazanezdolności dotyczą. 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie częścizamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmypodwykonawców. D. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIEUBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wtakim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu zpowodu niespełniania warunków, o których mowa w part. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiastspełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sek.III.1.3). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie, o którym mowa w sek. III.3.3) składa każdy z Wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziałuw postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy zWykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcówoświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, októrym mowa w pkt. B.1. składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnegoubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanieZamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sek. III.5.1, przyczym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w w sek. III.5.1 pkt. 1 składaodpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadachopisanych w sek. III.1.3. E. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta" oraz FormularzCenowy oraz Formularz ,,Kryteria pozacenowe",wykaz osób" - w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu 2.2. wskaże osoby spełniające Podkryterium ,,Doświadczenie kierownika robót mostowych"F. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt C.2., wprzypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celupotwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo doreprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowepełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wpostępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3) Dokumenty,z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeńlub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać wszczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególnościrejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne , a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4)Oświadczenia wymagane postanowieniami sek. III.3. 5) Oświadczenia dla podmiotów, nazdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami C.6. 6)Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,z uwzględnieniem postanowień IDW.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 00/100)


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Doświadczenie Kierownika robót mostowych 20,00
  Okres gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkachokreślonych w niniejszej umowie oraz, jak niżej: 1)Regulacje prawne wprowadzone w życie podacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkamiwprowadzenia takiej zmiany, 2)Zmiana podmiotu trzeciego na zasobach którego polegaWykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowypodmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie; 3)Inne, nieistotne zmianypostanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-29, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > oferty winny być złożone w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich 186
  tel.: +48713347370
  fax.: +48713347363
  email: Wyślij email
  http://www.gddkia.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38060 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.