google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej.
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 537278-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Gmina Szlichtyngowa: Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szlichtyngowa, krajowy numer identyfikacyjny 53003400000000, ul. Rynek  1 , 67-407  Szlichtyngowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 065 5492341, 065 5492357, e-mail umig@szlichtyngowa.org, faks 655 492 341.
  Adres strony internetowej (URL): szlichtyngowa.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  bip.szlichtyngowa.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.szlichtyngowa.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  złożenie oferty w formie pisemnej.
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej.
  Numer referencyjny: RRPiR.271.2.2019.TW
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres prac:1) Siłownia oraz plac zabaw w Parku Górczyńskim w miejscowości Górczyna- dz. nr 518/2, obręb Górczyna:Elementy siłowni: orbitrek wraz z pylonem 1 szt., wyciskanie siedząc z pylonem 1 szt., wioślarz z pylonem 1 szt., wahadło wraz z pylonem 1 szt., koło TAI CHI duże z pylonem 1 szt., rowerek wraz z pylonem 1 szt.,Elementy placu zabaw: huśtawka ważka na podstawie metalowej 1 szt., kiwak sprężynowiec w kształcie dinozaura 1 szt., karuzela tarczowa śr. 150 - 1 szt., walec wąski - 1 szt.Ponadto: wykonanie bezpiecznej nawierzchni ze zrębków drewnianych, montaż ogrodzenia systemowego z paneli bezpiecznych o wys.1,15 m, słupki profil zamknięty-74,90 mb., montaż bramki wejściowej o szer. 1,20 m.Elementy strefy relaksu: stolik z 4 krzesełkami do gry w szachy 1 szt., kółko i krzyżyk 1 szt., ławka parkowa - 4 szt. (wysokości 79 cm i długości 201 cm, siedzisko o szerokości 55 cm, wykonane z drewna iglastego w kolorze teak. Podstawa wykonana z betonu piaskowego w kolorze naturalny szary. Całość mocowana poprzez wkopanie fundamentu, który stanowi całość z ławką.).Ponadto: przestawienie istniejącego stołu do tenisa stołowego.2) Siłownia w miejscowości Szlichtyngowa , przy ul. Dożynkowej- dz. nr 322, obręb Szlichtyngowa: stolik wraz z 4 krzesełkami do gry w szachy 1 szt., kółko i krzyżyk 1 szt., orbitrek wraz z pylonem 1 szt., prasa nożna wraz z pylonem 1 szt., motyl wraz z pylonem 1 szt., pajacyk wraz z pylonem 1 szt., wyciskanie siedząc wraz z pylonem 1 szt., wioślarz wraz z pylonem 1 szt., ławka parkowa z oparciem - 4 szt. (szerokość 74 cm, długość 188 cm, wysokość 80 cm, wysokość siedziska 42 cm, szerokość siedziska 46 cm. Szczegóły określone w projekcie budowlanym załączonym do SIWZ), stojak rowerowy 4 miejscowy 1 szt., montaż ogrodzenia systemowego z paneli bezpiecznych o wys.1,2 m z 2 furtkami.Ponadto: przestawienie istniejących elementów placu zabaw, demontaż starych ławek, demontaż starego ogrodzenia panelowego, demontaż przęsła drewnianego, niwelacja terenu.3) Siłownia w miejscowości Kowalewo- dz. nr 87/1, obręb Kowalewo: stolik wraz z 4 krzesełkami do gry w szachy 1 szt., kółko i krzyżyk 1 szt., orbitrek wraz z pylonem 1 szt., biegacz wraz z pylonem 1 szt., drabinka wraz z pylonem 1 szt., podciąg nóg wraz z pylonem 1 szt., ławka + prostownik pleców wraz z pylonem 1 szt., wyciąg górny + wyciskanie siedząc wraz z pylonem 1 szt., ławka parkowa z oparciem - 6 szt. (szerokość 74 cm, długość 188 cm, wysokość 80 cm, wysokość siedziska 42 cm, szerokość siedziska 46 cm. Szczegóły określone w projekcie budowlanym załączonym do SIWZ), stojak rowerowy 4 miejscowy 1 szt.Urządzenia siłowni i placu zabaw mają być stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie oraz okładzinami z tworzyw sztucznych. Całość zgodna z załączonym opisem technicznym znajdującym się w załączonym projekcie budowlanym do SIWZ. Urządzenia będą posiadać niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności z wytycznymi polskich norm. Zostaną zamontowane wg wytycznych producenta. Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, mają być przeznaczone do instalacji i używania na dworze. Pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa nośnego. Pylon - nogi i główna konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju ? 90 mm i grubości 3,6 mm. Między nogami znajdować się mają dwie blachy grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdować się mają blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. Urządzenia- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju ? 90 mm i grubości 3,6 mm. Uchwyty i pozostałe elementy wykonane ze stalowych rur ? 40 mm, grubości 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przez odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg. Urządzenia typu stół do gry w szachy- konstrukcja stołu wykonana jest na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych, blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem, obrzeża ze stopu aluminiowego. Siedziska wykonane są z krawędziaków z tworzywa sztucznego, mocowane do betonowego stelaża.Urządzenia typu kółko i krzyżyk- panele wykonane są ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Wszystkie łączniki są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Słupy nośne o przekroju okrągłym o śr. 12 cm z litego drewna rdzeniowego, zaimpregnowane próżniowo-ciśnieniowo.Uwaga:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe oraz przedmiary robót stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania.Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  37410000-5
  37535200-9
  45112720-8
  45212140-9
  37440000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-05-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie i montażu siłowni zewnętrznych lub placów zabaw o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł każda. Aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w całości.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.: kierownik robót branży budowlanej - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załączniki nr 2A do SIWZ); b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załączniki nr 2B do SIWZ); b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień (załącznik 3 do SIWZ); c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane. (załącznik nr 4 do SIWZ). Do każdej roboty, wskazanej w wykazie robót, należy załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; d) opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  a) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej; b) o ile Wykonawca - nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej - zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa powyżej w pkt. 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; c) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie wskazanej w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jako dowód polegania przez Wykonawcę w doniesieniu do warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Kosztorys ofertowy opracowany metoda uproszczoną, złożony wraz z ofertą.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa, Nr rachunku: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: RRPiR.271.2.2019.TW - ,,Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej". Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w KASIE znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa ryczałtowa0,00
  dodatkowa gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Pzp. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, siły wyższej, klęski żywiołowej, opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych. d) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji. e) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności: w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji, konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. e) zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy, f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Szlichtyngowa
  67-407 Szlichtyngowa, Rynek 1
  tel.: 065 5492341, 065 5492357
  fax.: 655 492 341
  email: Wyślij email
  http://szlichtyngowa.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29539 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.