google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie przyłącza wodnego, elektrycznego, zbiornika wodnego do tankowania samolotów gaśniczych na terenie zakwalifikowanym jako inne miejsce startu i lądowania w miejscowości Gozdnica na działce ewid. nr 921/1
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 524267-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki: Wykonanie przyłącza wodnego, elektrycznego, zbiornika wodnego do tankowania samolotów gaśniczych na terenie zakwalifikowanym jako inne miejsce startu i lądowania w miejscowości Gozdnica na działce ewid. nr 921/1
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, krajowy numer identyfikacyjny 97004023800000, ul. ul. Łąkowa  1 , 68-131  Wymiarki, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 604 006, e-mail wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 604 017.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/zamowienia_publiczne
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/zamowienia_publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazności
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty w formie pisemnej nalezy skladac w siedzibie Zamawijącego, pokój nr 22-sekretariat
  Adres:
  Nadleśnictwo Wymiarki ul. Łąkowa1, 68-131 Wymiarki, pokój nr 22- sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłącza wodnego, elektrycznego, zbiornika wodnego do tankowania samolotów gaśniczych na terenie zakwalifikowanym jako inne miejsce startu i lądowania w miejscowości Gozdnica na działce ewid. nr 921/1
  Numer referencyjny: S.270.4.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie przyłącza wodnego, elektrycznego, zbiornika wodnego do tankowania samolotów gaśniczych na terenie zakwalifikowanym, jako inne miejsce startu i lądowania w miejscowości Gozdnica na działce ewid. 921/1 "2) Zakres prac: a) Budowlana: Trzy żelbetowe typowe prefabrykowane zbiorniki z betonu C35/45. Dwa o średnicy 2500mm oraz jeden o średnicy 2000mm. Jeden pełniący funkcję studzienki wodomierzowej, drugi pompowni, trzeci pełniący funkcję zbiornika retencyjnego. Pojemność czynna zbiorników ok. 21m3. Na sklepieniu zbiorników należy wykonać pokrywę z włazem nośności 40 ton. Pod dnem zbiornika wykonać beton podkładowy na całym dnie wykopu. Klasa betonu podkładowego C12/15 grubości min 10 cm. Przed obsypaniem zbiorniki należy zabezpieczyć powłoką izolacyjną przeciwwilgociową tj. pomalować je powłoką bitumiczną lub inną o właściwościach izolacyjnych. Po posadowieniu i zabezpieczeniu zbiorników powłoką izolacyjną zbiorniki należy obsypać do wysokości terenu obsypką z piasków średnich i drobnych z domieszką pospółki tak aby uzyskać stopień zagęszczenia zasypki Is=0,95. Z pracy należy sporządzić protokół zgęszczenia gruntu. b) Sanitarna: Zasilanie punktu poboru wody samolotów gaśniczych należy wykonać poprzez wcinkę z istniejącej sieci na terenie SUW w Gozdnicy. Wcinkę należy wykonać poprzez wymianę istniejącej zasuwy na trójniku na zasuwę dn. 50. Grunt w którym układane będzie przyłącze stanowią piaski i żwir (kat. 1 i 2) z warstwą humusu gr. ok 20cm. Rurociąg należy układać na naturalnym i podczas zasypki zagęścić wykop do wysokości 1,0m. W ostatniej fazie zasypki rozścielić spryzmowany humus. Przed zasypką wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych odcinków oraz próbę szczelności. Przyłącze wykonać z rury De75PE SDR 11 PN 16 łączonej przez zgrzewanie. Dopuszcza się łączenie rurociągu przez złączki termo oporowe. Przyłącze zakończone będzie w studni wodomierzowej wykonanej z kręgów betonowych dn.2000. Przed studnią należy zamontować zasuwę klinowąArmatura studni wodomierzowej:- armatura odcinająca (zasuwy) o dn 50,- wodomierz dn 40 QN 16m3/h Qmax 20m3/h- zawór antyskażeniowy EA dn 40- zawór elektromagnetyczny typ NC 24V dn 40 z regulacją przepływu.Ze studni wodomierzowej woda dopływać będzie do pompowni ppoż. Pompownia to typowy zbiornik prefabrykowany dn 2500mm i wysokości 3120mm. Zbiornik pompowni połączony z dodatkowym zbiornikiem retencyjnym rurociągiem dn 200. Pompownia i zbiornik retencyjny stanowić będą układ zbiorników połączonych. Zbiornik retencyjny należy wykonać w oparciu o prefabrykowany zbiornik betonowy o średnicy dn 2500mm i wysokości 2600. Dwa zbiorniki wyposażone w kominki wentylacyjne wyprowadzone na wysokość 1,00m nad poziom terenu. Napływ wody do zbiorników rurociągiem ze studni wodomierzowej. Maksymalny poziom ca +2,15 nad zbiornika retencyjnego. Poziom ten utrzymywany będzie poprzez zamontowanie zaworu elektromagnetycznego w studni wodomierzowej. Dyferencjał włącz-wyłącz ca 0,3m. Czujnik zaworu elektromagnetycznego należy zamontować w zbiorniku retencyjnym .W zbiorniku pompowni należy zamontować pompę typu głębinowego zamontowana w pozycji poziomej. Przykręcona w systemowych uchwytach do posadzki pompowni. Pompa głębinowa TWI 6.50-05-C WILO z płaszczem chłodzącym. Typ i producent służy do określenia standardu urządzenia. Wykonawca ma prawo zamontować inną pompę o nie gorszych parametrach. Pompę połączyć z rurociągiem tłocznym połączeniem rozłącznym (kołnierzowym ) umożliwiającym demontaż pompy. Pompa załączana ręcznie włącznikiem zlokalizowanym przy szafie sterowniczej c) Elektryczna - przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV Kabel YAKY 4x35mm2 należy układać w wykopie linią falistą z falistością do 3% w wykopie na głębokości 0,7m. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, kabel układać w rurze osłonowej typu DVK 75. Przed położeniem kabla należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm i po ułożeniu kabla kolejną warstwę piasku o gr. 10-15cm. Następnie nasypać 20 - 25 cm gruntu rodzimego i na tej warstwie ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o grubości min. 0,5mm i szerokości 300mm. W przypadku zastosowania uchwytu do bezpośredniego ciągnięcia kabla za żyły robocze kabla, koniec ciągniętego kabla należy odciąć na długości minimum 0,4m natomiast w przypadku zastosowani opończy kablowej na długości równej 110% długości opończy kablowej, ale nie mniej niż 1,0m. Promienie łuków załomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozciąganiu kabla nie były mniejsze niż 0,8m. Dopuszczalny minimalny promień zagięcia kabla YAKY 4x35mm2 to 0,2844m. Przy układaniu kabli temperatura otoczenia nie może być niższa niż -50C. Kabel w ziemi na całej długości winien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odstępach co 5m oraz przy końcach rur osłonowych , na pętlach przy mufach i zmianach trasy kablowej oraz mocowane do kabla opaskami samozaciskowymi. Końce kabla należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą palczatek termokurczliwych typu AK4 25-95 oraz zaopatrzyć w oznaczniki określające kierunek kabla. Kabel YAKY 4x35mm2 przyłącza należy wprowadzić do złącza kablowo - pomiarowego typu ZK1x-1P , które należy zamontować przy stacji transformatorowej zlokalizowanej przy SUW w Gozdnicy.3) Wykonawca, dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:a) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, b)wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu,c) utrzymania zaplecza budowy,d) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia jest określony w: Dokumentacji projektowej (załączniki nr 12a; 12b; 12c; do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej STWiOR (załączniki nr 11a; 11b; do SIWZ), Przedmiarze robót (załącznik nr 2a; 2b; do SIWZ);

  II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45232130-2
  45311100-1
  45315300-1
  45247270-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartosci do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiacych przedmiot niniejszego zamówienia.5.2. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt. 5.1 będą prace budowlane w zakresie budynków, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne wew. i zew. instalacji gazowej, roboty instalacji elektrycznej, roboty murowe, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnetrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie, zagospodarowanie terenu (zieleń, zjazd z drogi o nawierzchni z kostki betonowej, droga dojazdowa z tłucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej), których szczegółowy opis technologii wykonania zawarty został w załącznikach nr 2a; 2b; 11a; 11b; 12a; 12b; 12c; do SIWZ.5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt.5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów w przedmiarze robót, ujawnienia w trakcie remontu dodatkowego zakresu prac do przeprowadzenia oraz zwiększenia zakresu robót.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę art. 22 § 1 w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917) osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu robót sanitarnych (wykonanie przyłącza wodnego, montaż zbiorników) Sposób dokumentowania zatrudnienia wymienionych wyżej pracowników, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymienionych wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań w zakresie braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu: ,,Oświadczenia Wykonawcy" , że spełnia wymagania art. 22 ust. 1ustawy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącej sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, ze dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytowa nie mniejszą niż 200 000 zł., (słownie zł: dwieście tysięcy ); b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie podobnym do opisanego przedmiotu zamówienia o łącznej wartości netto co najmniej 200 000 zł (słownie zł.: dwieście tysiecy)z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane należycie (załacznik nr 3 do SIWZ)
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi ważne uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz specjalizacji sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278) lub równorzędne.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzające braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą;b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda od Wykonawców przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów określonych w wezwaniu, wystosowanym po otwarciu ofert: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp uzyska wymieniony dokument samodzielnie z ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie podanym do opisanego przedmiotu zamówienia o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł (słownie zł.: dwieście tysięcy) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - dowody potwierdzający należyte wykonanie zamówienia muszą zawierać zakres informacji, które umożliwią identyfikację zadań z wykazem wykonanych prac - załącznik nr 3 do SIWZ.b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SIWZ;Uwaga: kierownik budowy musi posiadać specjalność konstrukcyjno-budowlaną oraz kierowników robót o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz specjalizacji sieci, instalacji i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 24 września 2014r, poz. 1278) lub równorzędne.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniej niż 200 000 zł. (słownie zł.: dwieście tysięcy ), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000 zł. ( słownie zł.: dwieście tysięcy)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego banku PKO S.A. nr rachunku: 54 1020 5460 0000 5402 0042 1974 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Wykonanie przyłącza wodnego - Gozdnica działka ewid. nr 921/1 ".Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 15). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowoi nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .9.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.9.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Dodatkowy okres gwarancji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi, co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:1) W wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia.2) W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty.3) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc).4) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).5) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja przedmiotu zamówienia, związana z koniecznością udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.6) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja robót objętych zamówieniem, związana z wykonaniem robót (usług) zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych bez redukcji robót. 7) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).8) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.9) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 12) 10) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie zamówień dodatkowych.11) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne.12) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.13) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.14) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku.15) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót, usług dostaw objętych umową.16) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.17) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 2) przedłożyć Zamawiającemu umowę regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,3) przedłożyć Zamawiającemu polisy/umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000zł (słownie zł: dwieście tysięcy ), obejmujace okres realizacji umowy, 4) umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 3) musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 5) koszty umów i polis pokrywa wykonawca. 6) nie spełnienie obowiązków określonych w pkt 1-5 będzie traktowane jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
  68-131 Wymiarki, ul. Łąkowa 1
  tel.: 683 604 006
  fax.: 683 604 017
  email: Wyślij email
  http://http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/zamowienia_publiczne
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18594 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.