google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2019
  1 USD
  3.8104
  0.0007
  1 EUR
  4.2673
  0.0042
  1 CHF
  3.8157
  0.0058
  1 GBP
  4.7888
  0.0152
  1 RUB
  0.0596
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont drogi Do Wiatrów dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości Błażkowa Remont drogi Depcyna dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości Ujazd Remont drogi Chorzówka dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości Błażkowa Remont drogi przez Wieś dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica Dolna Remont drogi Do Bogoty dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości Błażkowa
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 524001-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Urząd Gminy Brzyska: Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości Błażkowa Remont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości Ujazd Remont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości Błażkowa Remont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica Dolna Remont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości Błażkowa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzyska, krajowy numer identyfikacyjny 10075300000000, ul. Brzyska  1 , 38-212  Brzyska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 460 120, e-mail ugbrzyska-bud@wp.pl, faks 134 460 105.
  Adres strony internetowej (URL): www.brzyska.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.brzyska.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.brzyska.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości Błażkowa Remont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości Ujazd Remont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości Błażkowa Remont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica Dolna Remont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości Błażkowa
  Numer referencyjny: B.271.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  wszystkie części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości BłażkowaRemont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości UjazdRemont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości BłażkowaRemont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica DolnaRemont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości BłażkowaCzęść 11. Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia2. Remont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości UjazdZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. NawierzchniaCzęść 21. Remont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Likwidacja przełomów3. Nawierzchnia4. Zjazdy2. Remont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica DolnaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia3. Remont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia2. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla części 1 i 2 opisany jest w dokumentacji projektowej (załączniki nr 7 do SIWZ).

  II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45233220-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Dla części 1: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;Dla części 2 : Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Dla części 1Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 110.000,00zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje);Dla części 2 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 315.000,00zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100) (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje)W przypadku złożenia oferty na część 1 i 2 należy wykazać się spełnieniem warunków dla części 1 i 2
  Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą). 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Dla części 1Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji drogi o wartości nie mniejszej niż 110.000,00zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje) wraz z załączeniem dowodów, określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.? dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg. Dla części 2Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji drogi o wartości nie mniejszej niż 315.000,00zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100)(w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje) wraz z załączeniem dowodów, określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.? dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy drógW przypadku złożenia oferty na część 1 i 2 należy wykazać się spełnieniem warunków dla części 1 i 2
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą). 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych rzez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w dziale IX SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem) Wykonawca jest zobowiązany wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót budowlanych oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane.3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Dokument stanowiący dowód wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.5. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.6. Część zabezpieczenia tj. 70 % wniesionego zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.7. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.8. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.9. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o naprawienie powstałej szkody, Wykonawca nie naprawi jej w terminie 14 dni od doręczenia mu pisemnego wezwania, to zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w ust.1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.10. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do przedłużenia terminu ważności dokumentów gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należnego zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.11. Przedłużenia dokumentów gwarancyjnych Wykonawca dokonuje również o okres wykonania czynności naprawczych.


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -17 niniejszego paragrafu Umowy.2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku.3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy.4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od ZamawiającegoZamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.8. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.9. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót -- jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.10. W przypadku robót zamiennych -- jeżeli zamianie podlegać będzie cały element z Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót.12. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danychidentyfikacyjnych,b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.14. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy,3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.17. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-27, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości Błażkowa, Remont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości Ujazd
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Remont drogi ,,Do Wiatrów" dz. nr ewid. 16688, 1222/2, 1223/2, 1569/2, 1201/2, 1565/2, 1564/2, 1559/2, 1563/6, w km 0+000-0+437 i 0+565-0+917 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia2. Remont drogi ,,Depcyna" dz. nr ewid. 82 w km 1+093-1+363 w miejscowości UjazdZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia2. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla części 1 i 2 opisany jest w dokumentacji projektowej (załączniki nr 7 do SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Remont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości Błażkowa. Remont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica Dolna. Remont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości Błażkowa
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Remont drogi ,,Chorzówka" dz. nr ewid. 1049 w km 0+000-1+040 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Likwidacja przełomów3. Nawierzchnia4. Zjazdy2. Remont drogi ,,przez Wieś" dz. nr ewid. 140/4, 140/6, 145/1, 146/1, 147/1, 149/1, 137/7, 137/5, 138/1, 143 w km 1+120-1+445 w miejscowości Lipnica DolnaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia3. Remont drogi ,,Do Bogoty" dz. nr ewid. 1651 w km 0+000-0+050 oraz dz. nr ewid. 1698 w km 0+085-0+230 w miejscowości BłażkowaZakres robót:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze2. Podbudowa3. Nawierzchnia2. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla części 1 i 2 opisany jest w dokumentacji projektowej (załączniki nr 7 do SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-14
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Urząd Gminy Brzyska
  38-212 Brzyska, Brzyska 1
  tel.: 134 460 120
  fax.: 134 460 105
  email: Wyślij email
  http://www.brzyska.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18579 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.