google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.04.2019
  1 USD
  3.8229
  0.0111
  1 EUR
  4.2895
  0.0009
  1 CHF
  3.7570
  0.0143
  1 GBP
  4.9452
  -0.007
  1 RUB
  0.0597
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica.
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 645486-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Prezydent Miasta Legnicy: ,,Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. Słowiański  8 , 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.
  Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.legnica.eu
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.um.bip.legnica.eu


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.um.bip.legnica.eu


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  oferty pisemne składane w siedzibie Zamawiającego - 59-220 Legnica, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208
  Adres:
  Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica".
  Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.26.54.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu i eksploatacji szaletów miejskich (tradycyjnych i automatycznych) zlokalizowanych na terenie miasta Legnica z zachowaniem higieny i czystości oraz wymogami sanitarnymi jak niżej:1. Ustala się następujący zakres usług świadczonych przez Wykonawcę:1) bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych zamontowanych w szaletach,2) zakup oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych w wyniku eksploatacji lub wandalizmu i nie nadających się do naprawy części zamiennych oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem szaletów,3) utrzymanie w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia (zakresy utrzymania otoczenia wybranych szaletów w czystości i porządku opisane na złącznikach mapowych) 4) zakup oraz uzupełnianie w szaletach środków czystości i higieny, między innymi takich jak:- papier toaletowy,- ręczniki papierowe,- mydło w płynie,- środki do czyszczenia armatury sanitarnej i wc,- środki zapachowe,- środki dezynfekujące,- środki do mycia powłok ściennych, kafelek.5) konserwacja i malowanie stolarki okiennej i drzwi, malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów, naprawy tynków, posadzek , czyszczenie, konserwacja, naprawa rynien i rur spustowych oraz pokrycia dachów /szalety tradycyjne/, mycie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych oraz daszków szaletów automatycznych,6) bieżące usuwanie graffiti, 7) usuwanie awarii powstałych w szaletach. 8) ponoszenie wszelkich opłat związanych z dostawą mediów oraz wywozem nieczystości,9) przeprowadzenie kontroli (co najmniej 3 razy w okresie trwania umowy) stanu technicznego obiektów szaletów miejskich zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane.2. Wykaz lokalizacji szaletów publicznych:ul. Piastowska / M.C. Skłodowskiej,ul. Czarnieckiego,ul. Wrocławska/Plac Klasztorny,ul. Szkolna,Al. Orła Białego/Hetmańska,ul. Oświęcimska,ul. Górnicza,Al. Orła Białego - Kozi Staw /szalet automatyczny/,Pl. Zamkowy / Brama Głogowska / szalet automatyczny/,ul. Piastowska /szalet automatyczny/,ul. Młynarska / szalet automatyczny/,ul. Muzealna - Złotoryjska / szalet automatyczny/.3.Godziny otwarcia szaletów ustala się następująco:a) tradycyjnych:1) szalet przy ul. Piastowskiej /M.C.Skłodowskiej czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00,2) szalet przy ul. Czarnieckiego od poniedziałku do piątku od 11.00 do 16.00 ,3) szalet przy ul. Wrocławska/Plac Klasztorny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, 4) szalet przy ul. Szkolnej czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00, 5) szalet przy Alei Orła Białego/Hetmańskiej (otwarty sezonowo od 15 kwietnia do 30 września) czynny w soboty i niedziele w godz. od 10.00-18.00 oraz dodatkowo: - 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 20 czerwca (czwartek) i 15 sierpnia (czwartek) w 2019 roku, - 1 maja (piątek) w 2020 roku, - 3 maja (poniedziałek) i 3 czerwca (czwartek) w 2021 roku,6) szalet przy ul. Oświęcimskiej (otwarty sezonowo od 15 kwietnia do 30 września) w soboty i niedziele od 14.00-18.00 oraz dodatkowo: - 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 20 czerwca (czwartek) i 15 sierpnia (czwartek) w 2019 roku, - 1 maja (piątek) w 2020 roku, - 3 maja (poniedziałek), 3 czerwca (czwartek) w 2021 roku,7) szalet przy ul. Górniczej czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 14.00 (w okresie letnim tj. od maja do końca września od godz.7.00 do 16.00 w soboty od 7.00 do 16.00). b) automatycznych: czynne we wszystkie dni tygodnia całodobowo.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 - tekst jednolity)- osoby sprzątające - utrzymujące w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośrednie otoczenie, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 45215500-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90000000-7
  90600000-3
  45453000-7
  45300000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do wysokości 25 % całkowitej wartości zamówienia
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/li lub wykonuje 1 zamówienie obejmujące: usługi bieżącego utrzymania i eksploatacji min. 10 szaletów miejskich.Ocena spełnienia warunku według :a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz, oraz b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane wg wzoru - załącznik nr 3 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia".
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział Nr 1 siwz,2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Aktualny odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawca musi złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 2 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz;4) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz;5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg załącznika nr 3 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz; 6) oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg załącznika nr 4 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz;7) oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg załącznika nr 5 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz;8) wypełniony i podpisany wzór umowy - Rozdział Nr 3 siwz wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego;9) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców;10) w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a w zakresie warunków określonych w pkt. V ppkt 1.3 ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz, polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.11) dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i ustawowej formie.12) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wg załącznika nr 7 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.2. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy -informacja z otwarcia ofert, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN słownie pięć tysięcy złotych . 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii - ilość godzin40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do ,,Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-16, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Prezydent Miasta Legnicy
  59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
  tel.: 767 212 100
  fax.: 767 212 115
  email: Wyślij email
  http://www.um.bip.legnica.eu
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277333 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.