google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.04.2019
  1 USD
  3.8229
  0.0111
  1 EUR
  4.2895
  0.0009
  1 CHF
  3.7570
  0.0143
  1 GBP
  4.9452
  -0.007
  1 RUB
  0.0597
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830 część 2 - instalacyjna, część 3 - elektryczna, część 4 - drogowa
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 645470-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830 część 2 - instalacyjna, część 3 - elektryczna, część 4 - drogowa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny -, ul. ul. Fabryczna  16 , 59-170   Przemków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. -, e-mail biuro@pzdp.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.pzdp.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pzdp.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.pzdp.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.pzdp.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830 część 2 - instalacyjna, część 3 - elektryczna, część 4 - drogowa
  Numer referencyjny: ZP.254.17.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: odcinku od km 8+700 do km 8+830" - część 2 - instalacyjna, część 3 - elektryczna, część 4 - drogowa.Przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 5 - dokumentacji technicznej zawierającej projekty branżowe: drogowa, elektryczna, instalacyjna, [wraz z decyzjami pozwalającymi na realizację robót budowlanych], które opisują zasady i szczegóły sposobu wykonania oraz zakres robót całego przedsięwzięcia. Dodatkowo uszczegółowienie zakresu zawarto w niniejszej SIWZ. Z uwagi na ograniczenie rzeczowe i ilościowe zakresu określonego dokumentacją techniczną Zamawiający, przewiduje do wykonania w ramach zadania zakres robót szczegółowo określony w opisach poszczególnych części: Z uwagi na potrzeby organizacji i technologii prac przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery części, z czego przedmiotowe postepowanie dotyczy części 2 - instalacyjna, części 3 - elektryczna i części 4 - drogowa:Część 2 - instalacyjnaZamawiający [z uwagi na ograniczenie rzeczowe i ilościowe zakresu określonego dokumentacją] przewiduje do wykonania, w ramach zadania, następujący zakres robót zasadniczych: 1. Wykonanie niwelacji obszaru po nieczynnym rowie drogowym w poboczu drogi;2. Wzmocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi typu meba - (od przejścia dla pieszych, w kierunku łuku).3. Wykonanie przykanalików 2 szt.: a. od Wp1: Dz200 PVC lite SN 12, L = 8,10 m, b. od Wp2: Dz200 PVC lite SN 8, L = 8,70 m, z włączeniem do studni rewizyjnej D1.7.4. Wykonanie studni rewizyjnej D1.7, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, z fabrycznie wykonaną kinetą, z włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania.5. Wykonanie odcinka (od studni D1.7 do studni D1.8), kanalizacji z rur Dz315 PVC lite SN 8, na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm.6. Odtworzenie rowu drogowym w poboczu drogi, od studni wlotowej D1.8 do Wyl3 (z obudową wylotu), poprzez oczyszczenie z namułów i nanosów oraz wyprofilowanie.7. Wykonanie studni wlotowej D1.8, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, wyposażonej w prefabrykowany betonowy osadnik poziomy na rowie, z kratami stalowymi, włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania, posadowionej na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. Minimum 0,1 m. Skarpę na wylocie studni należy zabezpieczyć kostka betonowa z płytami ażurowymi betonowymi na podsypce piaskowo cementowej 4;1, o grubości 0,1 m.8. Wykonanie 2 szt. wylotów kanału deszczowego: Wyl2 i Wyl3 do rowu, jako typowych, prefabrykowanych, betonowych wraz z projektowanym umocnieniem.Część 3 - elektrycznaZamawiający [z uwagi na ograniczenie rzeczowe i ilościowe zakresu określonego dokumentacją] przewiduje do wykonania, w ramach zadania, następujący zakres robót zasadniczych: 1. Montaż 2 kpl. lamp hybrydowych typu HLSU 1001 8,0 m z lampami LED (doświetlenie przejścia dla pieszych), wraz ze skrzynka i akumulatorem, zamontowanych na fundamentach typu F 150.Część 4 - drogowaZamawiający [z uwagi na ograniczenie rzeczowe i ilościowe zakresu określonego dokumentacją] przewiduje do wykonania, w ramach zadania, następujący zakres robót zasadniczych: 1. Wykonanie poszerzenia o 0,5 m (od krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej do krawężnika) pasa jezdni drogi powiatowej, na odcinku 135 m, (20 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, 20 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, 4 cm - warstwa wiążąca,2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, w pasie ok 0,50 m na odcinku 135 m. 3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej, o szerokości 1 m, z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm na odcinku 135 m.W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić także:o wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robót odpowiadając za bezpieczeństwo ruchu w czasie realizacji robót minimalizując uciążliwości dla użytkowników drogi,o dostarczenie wszystkich materiałów i sprzętów niezbędnych do wykonania robót wynikających z technologii robót i specyfikacji technicznych wraz z uwzględnieniem wykonania wszelkich prac porządkujących pas drogowy przed oraz po wykonaniu robót,o wykonać wszelkie prace porządkujące pas drogowy przed oraz po wykonaniu robót.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45111200-0
  45111300-1
  45332000-3
  45200000-9
  45316100-6
  45232000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie będzie mogło być udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-24

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli:? Część 2 - instalacyjna: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.? Część 3- elektryczna: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.? Część 4 - drogowa: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:- dla części 2 - instalacyjnej, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł,- dla części 3 - elektrycznej, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,- dla części 4 - drogowej, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,b) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wmontowane materiały i urządzenia30,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych zapisów umowy, co do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, SIWZ oraz ofercie:1) Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie prac, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,b) wystąpienia potwierdzonych przez IMiGW niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami technologii. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość dni niekorzystnych warunków atmosferycznych;c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830" - część 2 - instalacyjna
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie niwelacji obszaru po nieczynnym rowie drogowym w poboczu drogi;2. Wzmocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi typu meba - (od przejścia dla pieszych, w kierunku łuku).3. Wykonanie przykanalików 2 szt.: a. od Wp1: Dz200 PVC lite SN 12, L = 8,10 m, b. od Wp2: Dz200 PVC lite SN 8, L = 8,70 m, z włączeniem do studni rewizyjnej D1.7.4. Wykonanie studni rewizyjnej D1.7, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, z fabrycznie wykonaną kinetą, z włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania.5. Wykonanie odcinka (od studni D1.7 do studni D1.8), kanalizacji z rur Dz315 PVC lite SN 8, na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm.6. Odtworzenie rowu drogowym w poboczu drogi, od studni wlotowej D1.8 do Wyl3 (z obudową wylotu), poprzez oczyszczenie z namułów i nanosów oraz wyprofilowanie.7. Wykonanie studni wlotowej D1.8, DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego, ze stali nierdzewnej, pokrytej warstwa z tworzywa sztucznego, wyposażonej w prefabrykowany betonowy osadnik poziomy na rowie, z kratami stalowymi, włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy C250, z zabezpieczeniem przed obrotem i uszczelką tłumiąca drgania, posadowionej na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. Minimum 0,1 m. Skarpę na wylocie studni należy zabezpieczyć kostka betonowa z płytami ażurowymi betonowymi na podsypce piaskowo cementowej 4;1, o grubości 0,1 m.8. Wykonanie 2 szt. wylotów kanału deszczowego: Wyl2 i Wyl3 do rowu, jako typowych, prefabrykowanych, betonowych wraz z projektowanym umocnieniem.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45332000-3, 45111200-0, 45111300-1, 45000000-7, 45200000-9, 45232000-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-12-24
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wmontowane materiały i urządzenia30,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830 część 3 - elektryczna
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Montaż 2 kpl. lamp hybrydowych typu HLSU 1001 8,0 m z lampami LED (doświetlenie przejścia dla pieszych), wraz ze skrzynka i akumulatorem, zamontowanych na fundamentach typu F 150
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6, 45000000-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-12-24
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres udzielonej jakosci gwarancji na wmontowane materiały i urządzenia30,00
  okers udzielonej jakosci gwarancji na wykonane roboty budowlane10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125D w m. Kłębanowice na odcinku od km 8+700 do km 8+830, część 4 - drogowa
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonanie poszerzenia o 0,5 m (od krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej do krawężnika) pasa jezdni drogi powiatowej, na odcinku 135 m, (20 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, 20 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, 4 cm - warstwa wiążąca,2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, w pasie ok 0,50 m na odcinku 135 m. 3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej, o szerokości 1 m, z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna, asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm na odcinku 135 m.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-12-24
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wmontowane materiały i urządzenia30,00
  okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  59-170 Przemków, ul. Fabryczna 16
  tel.: -
  email: Wyślij email
  http://www.pzdp.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277311 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.