google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • REMONT CHODNIKÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W 2017 ROKU
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2017-03-20

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://bip.zdm.pabianice.pl/

  Ogłoszenie nr 46621 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

  Pabianice: REMONT CHODNIKÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W 2017 ROKU
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 365914881, ul. Warzywna  1, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, 42 215-95-37, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.
  Adres strony internetowej (URL): www.zdm.pabianice.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  http://bip.zdm.pabianice.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  http://bip.zdm.pabianice.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  osobiście lub listownie lub kurierem
  Adres:
  95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CHODNIKÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA ULICACH GMINNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W 2017 ROKU
  Numer referencyjny: 4/ZDM/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: 1.1. Część I: a) ulica DOLNA (20 Stycznia - posesja 36A - strona północna) o powierzchni ok. 1.629 m2, b) ulica DOLNA (na wysokości bloku 284 - strona południowa) o powierzchni ok. 405 m2, c) ulica NIECAŁA (strona zachodnia) o powierzchni ok. 1.254 m2, d) ulica WAJSÓWNY 8 (strona północna) o powierzchni ok. 387 m2, e) ulica MONIUSZKI (łopatka - strona południowa) o powierzchni ok. 582 m2. 1.2. Część II: a) ulica SMUGOWA (Wajsówny - Popławska) - o powierzchni ok. 504 m2, b) ulica BRACKA (Nawrockiego 20 Stycznia) - o powierzchni ok. 3.273 m2. 1.3. Część III: a) ulica CHŁODNA (strona południowa) o powierzchni ok. 870 m2, b) ulica PROSNAKA (Ossowskiego Dolna - strona wschodnia) o powierzchni ok. 167 m2, c) ulica DĄBROWSKIEGO (Kochanowskiego Tkacka - strona północna) o powierzchni ok. 615 m2, d) ulica TKACKA (Łaska Dąbrowskiego - strona wschodnia) o powierzchni ok. 712 m2, e) ulica PRÓŻNA (strona wschodnia) o powierzchni ok. 480 m2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według powyższego podziału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I a) ulica DOLNA (20 Stycznia posesja 36A), strona północna - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 20 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na wjazdach, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. b) ulica DOLNA (na wysokości bloku 284), strona południowa - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa), - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. c) ulica NIECAŁA, strona zachodnia - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. d) ulica WAJSÓWNY 8, strona północna - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. e) ulica MONIUSZKI (łopatka) - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. CZĘŚĆ II a) ulica SMUGOWA (Wajsówny Popławska) likwidacja odcinka z płyt drogowych - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy podbudowy betonowej gr. 10 cm (Stabilizacja 2,5 Mpa), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, - skropienie podbudowy asfaltem, - wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 7 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 5 cm - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. b) ulica BRACKA (Nawrockiego 20 Stycznia) - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 5 cm - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. CZĘŚĆ III a) ulica CHŁODNA, strona południowa - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na wjazdach, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. b) ulica DĄBROWSKIEGO (Kochanowskiego Tkacka), strona północna - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. c) ulica TKACKA (Łaska Dąbrowskiego), strona wschodnia - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. d) ulica PROSNAKA (Ossowskiego Dolna), strona wschodnia - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - koryta wykonywane mechanicznie gł 35 cm i 15 cm z wywozem urobku, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa), - regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. e) ulica PRÓŻNA, strona wschodnia - roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, - koryta wykonywane mechanicznie gł 25 cm z wywozem urobku, - ustawienie obrzeża 8x30x100 cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, - ułożenie kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 Mpa). 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo kosztorysowa, na która składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) Kosztorysy nakładcze (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym należy zaznaczyć iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty vide kryterium oceny ofert. 6. Termin realizacji zamówienia: a) Część I - do 90 dni od daty przekazania placu budowy, b) Część II - do 50 dni od daty przekazania placu budowy, c) Część III - do 80 dni od daty przekazania placu budowy. Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty vide kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawił harmonogram terminowy wykonywania robót. 7. Uwagi realizacyjne: a) Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania. b) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, c) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek, d) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego, e) Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. f) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w miejscach prowadzonych robót Wykonawca odtworzy te punkty na własny koszt. g) Uzyskany w toku prowadzonych prac materiał w postaci płyt chodnikowych, krawężnika, obrzeży trawnikowych Zamawiający zagospodarowuje we własnym zakresie jako utwardzenie innych dróg gminnych, do Wykonawcy należy tylko jego transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce. h) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 5 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. 8. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych) z zastrzeżeniem, iż będzie to rozumiane jako fakturowanie etapowe dla poszczególnych ulic, podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy; Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). przebieg czynności odbiorowych: a. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. b. Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy c. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. d. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. e. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. c). każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty vide kryterium oceny ofert. d). podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e). sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 9. Kody CPV: 45.23.32.22 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.

  II.5) Główny kod CPV: 45233222-1

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu robót budowlanych dla przedmiotowego zadania a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 90


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, które wykorzysta do wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 3 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne drogowe (tj. remont i/lub budowa powierzchni utwardzonych z płyt betonowych i/lub kostki betonowej) o wartości brutto każdej z nich równej minimum 300.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Warunek dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Nie dotyczy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część pierwsza) SIWZ, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 2. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 3. Aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - cząstkowe kosztorysy ofertowe sporządzone z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarach robót (kosztorysach nakładczych) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S, - wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) W przypadku składania oferty na część I - 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych), b) W przypadku składania oferty na część II - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), c) W przypadku składania oferty na część III - 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenienajniższa cena60termin płatności wynagrodzenia wykonawcy5termin realizacji15okres gwarancji 20


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia poprzez zmianę technologii: zmiana zastosowanej technologii wykonania zamówienia na technologicznie korzystniejszą dla Zamawiającego (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie wzrośnie (zmiana technologiczna może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony). b) Pozostałe zmiany: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, - zmiana obowiązującej stawki VAT, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian leżących po stronie Zamawiającego; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 K.c z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 K.s.h.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 04/04/2017, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa: Część I

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: a) ulica DOLNA (20 Stycznia - posesja 36A - strona północna) o powierzchni ok. 1.629 m2, b) ulica DOLNA (na wysokości bloku 284 - strona południowa) o powierzchni ok. 405 m2, c) ulica NIECAŁA (strona zachodnia) o powierzchni ok. 1.254 m2, d) ulica WAJSÓWNY 8 (strona północna) o powierzchni ok. 387 m2, e) ulica MONIUSZKI (łopatka - strona południowa) o powierzchni ok. 582 m2.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenienajniższa cena60termin płatności wynagrodzenia wykonawcy5termin realizacji 15okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3    Nazwa: Część II

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: a) ulica SMUGOWA (Wajsówny - Popławska) - o powierzchni ok. 504 m2, b) ulica BRACKA (Nawrockiego 20 Stycznia) - o powierzchni ok. 3.273 m2.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 50
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenienajniższa cena60termin płatności wynagrodzenia wykonawcy5termin realizacji 15okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3    Nazwa: Część III

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: a) ulica CHŁODNA (strona południowa) o powierzchni ok. 870 m2, b) ulica PROSNAKA (Ossowskiego Dolna - strona wschodnia) o powierzchni ok. 167 m2, c) ulica DĄBROWSKIEGO (Kochanowskiego Tkacka - strona północna) o powierzchni ok. 615 m2, d) ulica TKACKA (Łaska Dąbrowskiego - strona wschodnia) o powierzchni ok. 712 m2, e) ulica PRÓŻNA (strona wschodnia) o powierzchni ok. 480 m2.
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 80
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenienajniższa cena60termin płatności wynagrodzenia wykonawcy5termin realizacji 15okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zarząd Dróg Miejskich
  95-200 Pabianice, Warzywna 1
  tel.: 42 215-97-72,42 215-95-37
  fax.: 42 215-95-22
  http://www.zdm.pabianice.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budownictwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17857 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.