google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Kursy walut 24.06.2019
  1 USD
  3.7360
  -0.0345
  1 EUR
  4.2538
  -0.0084
  1 CHF
  3.8259
  -0.0122
  1 GBP
  4.7558
  -0.0241
  1 RUB
  0.0594
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - styczeń 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - styczeń 2018


   

  PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska

  Data publikacji: 09-01-2018

  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

  Zakres

  W niniejszej normie określono najwyższe dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynków, mieszkań i pomieszczeń usługowych oraz spowodowanego działalnością lokali usługowych. Norma dotyczy oceny hałasu w budynku pochodzącego od źródeł zlokalizowanych w tym samym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

  Zakres ochrony przed hałasem według niniejszej normy obejmuje następujące główne grupy hałasu:
  I. Hałas pochodzący od urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynków
  II. Hałas spowodowany działalnością i eksploatacją
  III. Hałas pochodzący od nowych urządzeń, które nie były uwzględnione w projekcie budowlanym.

  Niniejszą normę stosuje się przy projektowaniu, wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

  W normie nie uwzględniono pomieszczeń, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem są podyktowane specjalnymi względami użytkowymi, np.: rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych.
   

  PN-EN 1036-1:2008 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 24-01-2018

  Szkło w budownictwie -- Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego -- Część 1: Definicje, wymagania i metody badań

  Zakres

  Określono minimalne wymagania jakościowe (w kwestii wad optycznych, wizualnych oraz wad krawędzi) oraz badania trwałości dla luster z posrebrzanego szkła float do użytku wewnętrznego w budynkach. Ujęto wyłącznie lustra wykonane z posrebrzanego szkła wytwarzanego z płaskiego odprężonnego bezbarwnego lub barwionego w masie szkła float, o grubości od 2 do 10 mm, dostarczane w wymiarach magazynowych/standardowych oraz krojone na wymiar ostateczny
   

  PN-EN 1036-2:2008 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 24-01-2018

  Szkło w budownictwie -- Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych -- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu

  Zakres

  Określono wymagania, ocenę zgodności i zakładową kontrolę produkcji płaskich luster ze szkła float powlekanych srebrem do użytku wewnętrznego
   

  PN-EN 342:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2018

  Odzież ochronna -- Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań skuteczności ochrony zestawów odzieżowych (tj. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) przed oddziaływaniami zimnego otoczenia w temperaturze równej lub niższej od −5°C (patrz Załącznik C). Powyższe oddziaływania zawierają w sobie nie tylko niskie temperatury powietrza, lecz także wilgotność i prędkość przepływu powietrza. Wymagania i metody badań skuteczności ochrony wyrobów odzieżowych przed chłodem zostały określone w EN 14058. Z zakresu niniejszej normy wyłączono ochronne oddziaływania i wymagania dla obuwia, rękawic i oddzielnych nakryć głowy.

   

  PN-EN 16849:2016-11 - wersja polska

  Data publikacji: 23-01-2018

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda wagosuszarkowa

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono szybką metodę oznaczania zawartości wody, przez odparowanie, w drogowych emulsjach asfaltowych z dodanym polimerem lub bez dodanego polimeru.

  Dla emulsji asfaltowych bez oleju fluksowego, emulsji asfaltowych zawierających roślinny olej fluksowy i emulsji asfaltowych zawierających co najwyżej 1,5 % (ułamek masowy) mineralnego oleju fluksowego w emulsji metoda podana w niniejszej Normie Europejskiej, w zależności od wybranych warunków wykonania jest uznawana za metodę alternatywną do metod odniesienia EN 1428 [1] i EN 1431 [2].

  Dla zawartości mineralnego oleju fluksowego powyżej 1,5 % (ułamek masowy), zależnie od lotności oleju fluksowego:

  ― niniejsza metoda może być wykorzystana, jeśli użytkownik może udowodnić jej skuteczność w porównaniu z EN 1428 lub EN 1431.

  ― niniejsza metoda może być wykorzystana tylko wtedy, gdy wynik zostanie skorygowany dzięki użyciu wcześniej ustalonej korelacji z metodą odniesienia EN 1428 lub EN 1431.

  UWAGA Emulsje modyfikowane polimerem mogą zachowywać się inaczej podczas badania niż emulsje niemodyfikowane; w razie wątpliwości metoda jest sprawdzana z EN 1428 lub EN 1431.

  W przypadkach spornych zawartość wody zaleca się oznaczać według EN 1428 lub EN 1431.

  OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.
   

  PN-EN 196-10:2016-07 - wersja polska

  Data publikacji: 16-01-2018

  Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie

  Zakres

  W niniejszej części EN 196 opisano metodę oznaczania w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie.

  Opisana metoda wzorcowa składa się z dwóch etapów: procedury ekstrakcji oraz analizy przefiltrowanego przesączu. Wytyczne dotyczące innych procedur ekstrakcji są przydatne w przypadku badań przesiewowych wykonywanych w ramach zakładowej kontroli produkcji lub do innych celów, lecz w kwestiach spornych bądź w razie niespełnienia ustalonego limitu należy stosować tylko metodę wzorcową. Istnieją zamienniki metody wzorcowej, w przypadku których przefiltrowany przesącz można poddać lub nie poddawać go etapowi utleniania. Określono kryteria, według których wybierane są właściwe procedury. Do analiz przesączu można stosować inne procedury instrumentalne, pod warunkiem że były wzorcowane w odniesieniu do analiz przesączu z zastosowaniem procedury wzorcowej. W przypadkach spornych należy stosować tylko procedurę wzorcową.

  W Załączniku A ustalono normatywną procedurę, według której należy postępować, gdy niniejsza metoda jest stosowana jako podstawa oceny zgodności cementu w odniesieniu do limitu ustalonego w rozporządzeniu (WE) 1907/2006.

  W niniejszej części EN 196 opisano metodę stosowaną do badania cementów. Może mieć ona szersze zastosowanie, ale wymaga zweryfikowania każdego produktu z osobna. Wytyczne dotyczące możliwości stosowania niniejszej Normy Europejskiej do oznaczania zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie w preparatach zawierających cement podano w Załączniku B.

  W Załącznikach C i D podano informacje o innych procedurach badania bazujących na ekstrakcji zaczynu, a zatem odbiegających od zachowywania cementu w zwykłych warunkach stosowania. Można je wykonywać z uwzględnieniem procesów utleniania lub bez nich. Zaleca się, aby osoby stosujące te metody były świadome, że wyniki uzyskane w przypadku zastosowania tych metod mogą znacznie odbiegać od tych uzyskanych metodą wzorcową. W przypadkach spornych bądź w razie niespełnienia ustalonego limitu należy stosować tylko procedurę wzorcową.

  W Załączniku E podano wytyczne dotyczące metody oznaczania nadmiaru zawartości środka redukującego w cemencie, stosowanej w niektórych krajach, w systemie zakładowej kontroli wewnętrznej. Zaleca się, aby producenci, którzy stosują taką wewnętrzną metodę kontroli, upewnili się w kwestii przydatności uzyskanych wyników przez porównanie ich z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody wzorcowej.
   

  PN-EN 196-1:2016-07 - wersja polska

  Data publikacji: 12-01-2018

  Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

  Zakres

  W niniejszej części EN 196 opisano metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie i, opcjonalnie, wytrzymałości na zginanie zaprawy cementowej. Metodę stosuje się do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których w normach przywołano niniejszą metodę. Może ona nie mieć zastosowania do innych rodzajów cementu, które charakteryzują się np. bardzo krótkim początkiem czasu wiązania.

  Metodę stosuje się, aby ocenić, czy wytrzymałość cementu na ściskanie jest zgodna z wymaganiem oraz do walidacyjnego badania piasku normowego CEN, EN 196-1 lub alternatywnego urządzenia do zagęszczania.

  W niniejszej części EN 196 opisano wzorcowe urządzenie i wzorcową procedurę oraz dopuszczono stosowanie alternatywnego urządzenia do zagęszczania oraz alternatywnych procedur, pod warunkiem że zostały one zwalidowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego dokumentu. W razie sporu stosuje się tylko urządzenie wzorcowe i procedurę wzorcową.
   

  PN-EN 196-3:2016-12 - wersja polska

  Data publikacji: 12-01-2018

  Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody dotyczące oznaczania konsystencji normowej, czasów wiązania i stałości objętości cementów.

  Metodę stosuje się do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których w normach przywołano niniejszą metodę. Może ona nie mieć zastosowania do innych rodzajów cementu, na przykład do cementów o bardzo krótkim początku czasu wiązania. Niniejszą metodę stosuje się, aby ocenić czy czas wiązania i stałość objętości cementu są zgodne z wymaganiami.

  W niniejszej części EN 196 opisano metody wzorcowe, oraz dopuszczono stosowanie procedur i urządzeń alternatywnych, wskazanych w uwagach, pod warunkiem że ich wzorcowanie przeprowadzono według metod wzorcowych. W razie sporu stosuje się tylko wyposażenie wzorcowe i procedurę wzorcową.
   

  PN-EN ISO 11126-10:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 10: Almandyn

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące ścierniw typu granat almandyn, stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ustalono zakresy wielkości ziaren i wartości gęstości pozornej, twardości Mohsa, zawartości wilgoci, konduktywności wodnego ekstraktu i zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

  Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie tylko do ścierniw dostarczanych jako ”nowe”. Nie mają one zastosowania do ścierniw podczas ich używania lub po użyciu.

  Metody badań dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11127.

  UWAGA Chociaż ten dokument został opracowany specjalnie w celu spełniania wymagań dotyczących przygotowania konstrukcji stalowych, ustalone właściwości są w zasadzie odpowiednie do przygotowania, metodami obróbki strumieniowo-ściernej, powierzchni innych materiałów lub elementów. Te metody są opisane w ISO 8504-2.
   

  PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano ogólny zakres ISO 12944 (wszystkich części). Podano niektóre podstawowe terminy i definicje oraz ogólne wprowadzenie do innych części ISO 12944. Ponadto zawarto w nim ogólne stwierdzenia dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytyczne dotyczące stosowania ISO 12944 (wszystkich części) w odniesieniu do określonego projektu.
   

  PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu.

  Niniejszy dokument nie dotyczy:
  - przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania (patrz ISO 12944-4) i nadzoru nad tego typu pracami;
  - nakładania powłok metalicznych; i
  - metod obróbki wstępnej, takich jak fosforanowanie i chromianowanie oraz metod nakładania farb, takich jak zanurzenie, nakładanie farb proszkowych lub ciągłe powlekanie taśm.
   

  PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy opracowania dokumentacji prac związanych z ochroną przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Dotyczy ona nowych prac i renowacji w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu, i jest również przewidziana do stosowania w przypadku ochrony przed korozja pojedynczych elementów. Niniejszy dokument dotyczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksploatowanych w różnych warunkach narażeń korozyjnych, powodowanych przez środowiska, takie jak wewnątrz pomieszczeń, w warunkach zewnętrznych oraz zanurzonych w wodzie i eksploatowanych w gruncie, jak również w warunkach szczególnych narażeń, na przykład spowodowanych podwyższonymi lub wysokimi temperaturami. Uwzględniono w niej różne wymagane okresy trwałości.

  Niniejszy dokument dotyczy również powierzchni stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, metalizowanych natryskowo, ocynkowanych elektrolitycznie lub szerardyzowanych oraz powierzchni stalowych wcześniej malowanych.

  W niniejszym dokumencie uwzględniono powierzchnie referencyjne stosowane do oceny jakości prac antykorozyjnych oraz właściwości stosowanych ochronnych systemów malarskich. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe schematy planowania nowych prac i renowacji, zalecane do uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji.

  Niniejszy dokument może również być stosowany jako poradnik jeżeli występują ekstremalne narażenia korozyjne lub wysokie temperatury, lub ochronne systemy malarskie, mają być stosowane na inne podłoża, takie jak metale nieżelazne lub beton, w celu określenia odpowiednich specyfikacji.
   

  PN-EN ISO 19399:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Farby i lakiery -- Metoda nacięcia klinowego do oznaczania grubości powłoki (metoda zarysowania i nawiercania)

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono niszczącą metodę oznaczania grubości suchej powłoki, w której uszkodzenie powłoki wywołane w określony sposób ocenia się za pomocą mikroskopu. Metoda jest odpowiednia do niemal wszystkich kombinacji powłok i podłoży, a także umożliwia oznaczanie grubości pojedynczych powłok systemów powłokowych.

  Metoda nie może być zastosowana lub może być stosowana tylko z ograniczeniami w przypadku:
  — zbyt miękkich i/lub elastycznych powłok (nie można zaobserwować rozpoznawalnego zarysowania lub nawiercenia),
  — twardych (nie można go zarysować/nawiercić) lub zbyt miękkich i/lub elastycznych podłoży,
  — zbyt małego kontrastu wizualnego między powłoką a podłożem, oraz
  — grubości powłoki większej niż głębia ostrości mikroskopu pomiarowego.
   

  PN-EN ISO 19679:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2018

  worzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania stopnia i szybkości biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych osadzonych w osadzie piasku morskiego na granicy faz pomiędzy wodą morską a dnem morskim, opartą na pomiarze wydzielonego ditlenku węgla.

  Niniejsza metoda badawcza jest symulacją, w warunkach laboratoryjnych, środowiska morskiego, występującego w różnych obszarach woda morska/osad, np. w strefie przydennej, gdzie światło słoneczne dociera do dna oceanu (strefa fotyczna), która, w nauce o morzu, jest nazywana strefą sublitoralną.

  Oznaczanie biodegradacji materiałów polimerowych zakopanych w osadzie morskim nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Międzynarodowej.

  Pomiar biodegradacji tlenowej można również uzyskać przez monitorowanie zużycia tlenu, jak opisano w ISO 18830.

  Warunki opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą nie zawsze odpowiadać warunkom optymalnym do wystąpienia maksymalnego stopnia biodegradacji.
   

  PN-EN ISO 19918:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Odzież ochronna -- Ochrona przed substancjami chemicznymi -- Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metody laboratoryjne wyznaczania odporności materiałów, zapięć i szwów stosowanych w środkach ochrony osobistej (PPE), na przenikanie stałych lub ciekłych substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej (poniżej 133,322 Pa w temperaturze 25 °C) i/lub nierozpuszczalnych w wodzie lub innych cieczach, które są powszechnie spotykane w środowisku. Powyższe substancje chemiczne, będące zwykle składnikiem pestycydów i innych mieszanin, nie mogą być badane według innych norm do określania przenikania. Niniejsza metoda badania jest odpowiednia dla skoncentrowanych pestycydów i stężeń stosowanych do oprysków, jak i dla innych mieszanin, w składzie których znajduje się aktywna substancja chemiczna o niskim ciśnieniu pary nasyconej i/lub niskiej rozpuszczalności w powszechnie stosowanej mieszaninie substancji ciekłych i gazowych. Niniejsza metoda nie jest przeznaczona do stosowania zamiast norm takich jak ISO 6529, EN 16523-1 i ASTM F739, które określają przenikanie substancji chemicznych w stanie gazowym lub rozpuszczalnych w wodzie lub w innych płynach, które nie wchodzą w reakcję z badanym materiałem. Niniejszy dokument nie jest odpowiedni do pomiaru lotnych substancji chemicznych, które mogą wyparować przed zakończeniem analizy chemicznej. Stopień zanieczyszczenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ekspozycji, technika aplikacji i rodzaj substancji chemicznej. Niniejsza metoda jest opracowana w celu oceny względnej skuteczności materiałów PPE, z uwagi na to, że poziom ekspozycji i czas jej trwania może być znacząco zróżnicowany. Niniejsza metoda jest opracowana w celu pomiaru skumulowanego przenikania. Niniejszą metodą nie można mierzyć czasu przebicia. Niniejszą metodą nie mierzy się odporności na przesiąkanie ani odporności na degradację. Niniejsza znormalizowana metoda może być stosowana do oceny materiałów PPE, które są nowe, bądź dla wyrobów, dla których norma wymaga obróbki, takiej jak pranie lub symulowany proces ścierania. Należy podać szczegóły dotyczące obróbki.
   

  PN-EN ISO 2812-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono ogólne metody oznaczania odporności pojedynczej warstwy lub systemu wielowarstwowego z wyrobów lakierowych na działanie cieczy innych niż woda lub na działanie produktów o konsystencji pasty (włączonych przez domniemanie do cieczy do badań wymienionych w tekście).

  Metody te umożliwiają osobom prowadzącym badania określenie wpływu cieczy do badań na powłokę i, jeżeli to konieczne, ocenę uszkodzenia podłoża.
   

  PN-EN ISO 2812-4:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 4: Metody plamienia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono metody plamienia służące do oznaczania odporności pojedynczej warstwy lub systemu wielowarstwowego z wyrobów lakierowych na działanie cieczy lub produktów o konsystencji pasty.

  Metody te umożliwiają prowadzącym badania określenie wpływu substancji do badań na powłokę i, jeżeli to konieczne, ocenę uszkodzenia podłoża.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Budownictwo.org/Budowa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.